09.11.2017 MUU Muu 0.00 op. Muu14.12.2016 MUU Muu 0.00 op. Laurila Hannu28.11.2016 MUU Muu 0.00 op. Ahteensivu Aarno


Tenttiohjeet
KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen
Kysymys 1
Esseet (n.250 sanaa)

1. Määrittele riskin vakuutuskelposuus. Kerro myös mitkä neljä edellytystä tulee täyttyä, jotta riski olisi vakuutuskelpoinen.

2. Kerro mitä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia sosiaalivakuutuksella on kansantaloudelle.
Kysymys 2
Määrittele käsitteet:

3. Yhdistetty kulusuhde
4. Riskienhallinta
5. Riskien pienentäminen
6. Ansioperusteinen sosiaaliturva
7. Maksuperusteinen eläkejärjestelmä
Kysymys 3
Kirjoita ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin:

8. Vahinkoriski aiheuttaa liiketoimintariskin.
9. Insurance is an especially appropriate risk-management tool for a firm when its loss frequency is low and the severity of a potential loss high.
10. Universaali sosiaalivakuutus poistaa moral hazard- ongelman.
11. Työntekijät osallistuvat tapaturmavakuutaksen rahoitukseen.

07.08.2016 MUU Muu 0.00 op. Muu25.04.2016 MUU Muu 0.00 op. Hyvönen Timo26.11.2015 MUU Muu 0.00 op. Muu


Tenttiohjeet
JKKYVP11 työhyvinvointi 5 op, en löytänyt listasta ipadilla. Kuulustelijaa ei tenttipaperissa lue. 

Vastaa lyhyesti tiivistäen kolmeen (1, 2, ja 3a tai 3b). Vastaukset kirjoitetaan tenttipaperiin varattuun tilaan. Halutessasi voit käyttää konseptipaperia ns. suttupaperina vastaustesi hahmotteluun. Onnea tenttiin!
Kysymys 1
1) luennot: millaista on palveleva johtajuus?
Kysymys 2
2) Manka - Työn ilo: kuvaa lyhyesti työhyvinvoinnin edistämisen välittömiä, välillisiä ja lopullisia talousvaikutuksia. 
Kysymys 3
Vastaa joko kysymykseen 3a tai 3b. 

3a) Virtanen ja Sinokki - Hyvinvointia työstä: kuvaa lyhyesti työterveyshuollon roolia työhyvinvoinnin tukemisessa. Miten rooli on muuttunut aikojen saatossa?

3b) Laine - Työhyvinvoinnin kehittäminen ja Hakanen - Työn imua, tuottavuutta ja kukoistaviw työpaikkoja?: kuvaa lyhyesti työn vaatimusten ja voimavarojen mallia. 

11.11.2015 MUU Muu 0.00 op. Ruohonen Janne


Tenttiohjeet
KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet

Tentissä on kaksi osaa, veikkausosa ja esseeosa. - Veikkausosassa on 10 kolmikohtaista manivalintatehtävää. Kolmests väittämästä voi yksi tai useampi olla oikein, tai kaikki väittämät voivat olla virheellisiä. Oikeat väittämät tulee merkitä rastilla vaihtoehdon perään. Jos vastaaja on merkinnyt oikeat ja vain oikeat kolmesta vaihtoehdosta, vastauksesta annetaan yksi piste (mikäli mielestäsi mikään monivalintatehtävän väittämistä ei ole oikein, jätä kohta tyhjäksi). Täten veikkausosan enimmäispistemäärä on 10. Esseeosassa on kaksi aihetta, joista molemmista tulee kirjoittaa korkeintaan 15 rivin mittainen vastaus. Nämä esseevastaukset kirjoitetaan tämän paperin kääntöpuolelle. Jokaisen esseevastauksen enimmäispistemäärä on 10.
Kysymys 1
(Luennolla käsiteltiin yritysoikeussuunnittelua) Yritysoikeussuunnittelussa

a. näkökulma siirtyy jälkikäteiskontrollista etukäteiskontrolliin
b. julkisoikeudellisilla normeilla ei ole merkitystä
c. pyritään löytämään yrityksen kannalta kannattavin vaihtoehto toimia kussakin tilanteessa
Kysymys 2
(Luennolla käsiteltiin irtaimen kauppaa) Irtaimen kaupassa sopijaosapuolina olevat elinkeinonharjoittajat

a. voivat keskenään sopia, jostakin asiasta toisin kuin mitä kauppalaissa säädetään
b) voivat keskenään sopia, että tavarat toimitetaan myyjän varastosta osin rakennustyömaalle
c. eivät voi keskinäisellä sopimuksella poiketa kauppalain määräyksistä
Kysymys 3
Liikehuoneiston vuokrasopimuksessa voidaan sopia, että

a. vuokralainen maksaa ennakkovuokran neljältä kuukaudelta
b. vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on viisi kuukautta
c. vuokralainen maksaa ennakkovuokran kolmelta kuukaudelta
Kysymys 4
Vertailevasta mainonnasta säädetään

a. kuluttajansuojalaissa
b. laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa
c. markkinaoikeuslaissa
Kysymys 5
Prekluusio

a. tarkoittaa ennakoitua sopimusrikkomusta
b. tarkoittaa vaaranvastuun siirtymistä myyjältä ostajalle
c. tarkoittaa samaa kuin absorptiosulautuminen
Kysymys 6
Toleranssivaltuutus

a. tarkoittaa samaa kuin sallimisvaltuutus
b. pitää aina antaa kirjallisesti
c. velvoittaa valtuutetun päättämään oikeustoien valtuuttajan puolesta
Kysymys 7
Velallisen on aina maksettava

a. korkoa vähintään korkolain mukaisen viitekoron verran, vaikka koronmaksusta ei olisikaan sovittu
b. korkoa, vaikka koronmaksusta ei olla sovittu
c. korkoa vähintään korkolain mukaisen viitekoron verran, vaikka olisi sovittu viitekorkoa alhaisemmasta korosta
Kysymys 8
Välimiemenettelyssä

a. asiantuntija, kuten insinööri tai tilintarkastaja, voi toimia välimiehenä
b. välimiehiä on aina vähintään kolme
c. asian voi ratkaista yksi välimies, jos näin on sovittu
Kysymys 9
Osakeyhtiön

a. osakkeen vapaata vaihdettavuutta ei voi missään tilanteessa rajoittaa
b. toiminnan tarkoitus on voiton tuottaminen osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä
c. voi perustaa yksitai useamoi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö
Kysymys 10
Kiinteistön panttikirja
a. osoittaa, että joku on velkaa toisella panttikirjasta ilmenevän summan
b. on mahdollista luovuttaa velkojan hallintaan
c. annetaan todistukseksi kiinteistön kiinnityksestä

ESSEEOSA
1. Patentti
2. Työoikeudellinen kilpailukieltosopimus

22.05.2015 MUU Muu 0.00 op. Ruohonen Janne24.04.2015 MUU Muu 0.00 op. Muu


Tenttiohjeet
HALJUA52 Kunnallisoikeuden teemajakso/Hankintalainsäädäntö ja kunnallinen sopimustoiminta, 5 op

Kuulustelija: Mikko Knuutinen

Vastaa kahteen kolmesta esseekysymyksestä.

Kysymys 1
Kuvaa kolme suorahankintakriteeriä ja esitä, milloin suorahankinnan oikeudelliset edellytykset täyttyvät.
Kysymys 2
Kuvaa rajoitettu hankintamenettely ja sen keskeiset vaiheet.
Kysymys 3
Sopimussidonnaisuuden muodostuminen ja sopimusehtojen hyväksyminen julkisissa hankinnoissa. 

09.04.2015 MUU Muu 0.00 op. Wacker Jani


Tenttiohjeet
HALJUS14 Euroopan finanssihallinto-oikeus, 5 op

Tentti 9.4.2015
(Luennot + luentomateriaali + kirjallisuus)

Anna oikeudellisesti perustellut vastauksesi seuraaviin kysymyksiin.
Yhden vastauksen maksimipituus on 3 sivua.
Kysymys 1
Millaisia oikeusperiaatteita vaikuttaa julkiseen varainkäyttöön ja varainkäytön valvontaan Euroopan unionissa?
Kysymys 2
Miten Euroopan unionin budjettivarojen valvonta on järjestetty? Tee selkoa valvonnan eri toimijoiden tehtävistä ja toimivallasta.
Kysymys 3
Missä valtiosääntöoikeudellisessa järjestyksessä Suomi hyväksyi kansallisesti Euroopan unionin jäsenyyden? Entä millä tavalla Suomi päätti liittymisestään Euroopan unionin talous- ja rahaliiton (EMU:n) yhteisvaluuttavaiheeseen eli ns. kolmanteen vaiheeseen? Arvioi oikeudellisesti näitä ratkaisuja sekä EU:n yksittäisen jäsenvaltion mahdollisuuksia liittyä EMU:n yhteisvaluuttaan sekä toisaalta mahdollisuuksia pysytellä sen ulkopuolella tai erota euroalueesta.

23.02.2015 MUU Muu 0.00 op. Muu


Tenttiohjeet
HALHAP01 - Johdatus hallintotieteeseen kirjatentti 3 op
Vastaa kaikkiin kolmeen kysymykseen esseenä 300-700 sanaa. Tentti on hyväksytysti läpäisty vasta kun kaikkiin kysymyksiin on vastattu.
Kysymys 1
NPM?
Kysymys 2
Organisaatio kulttuuria kuvaavat oleelliset käsitteet?
Kysymys 3
Yhteiskuntavastuu ja etiikka?

08.10.2014 MUU Muu 0.00 op. Keski-Petäjä Timo


Tenttiohjeet
Haltvp11 Tutkimusprosessin hallinta, kirjat
Vastaa toiseen kysymyksistä
Kysymys 1
Kirjoitus tutkimusprosessin osana
Kysymys 2
Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen erot

23.09.2014 MUU Muu 0.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
Vastausten määrä saa olla enintään neljä, eli vain neljä lyhyintä vastausta otetaan  arvostelussa huomioon. Lakikirjan käyttö on tentissä sallittua.
Kysymys 1
Mitkä ovat behavioral law&economics -doktriinin mukaiset käyttäytymisolettamat. Tarkasteltava tarkemmin bounded willpower -kriteeriä
Kysymys 2
Riskinhallinnan analysointivaihe ja sen sisältö.
Kysymys 3
Posner otsikoi "From Bentham to Becker". Miksi hän on valinnut kaikista mahdollisista nimistä juuri nämä kaksi? (Posner)
Kysymys 4
Turkistarhaiskujen mahdolliset koventamis- ja lieventämisperusteet rikoslainsäädännön mukaan. Iskuista aiheutuneiden vahinkojen vahingonkorvausoikeudellinen kohtuullistaminen. (Pohjonen toim.)
Kysymys 5
Pakkolunastuksiin liittyvä law&economics -argumentaatio. (Kanniainen - Määttä toim.)
Kysymys 6
Sosiaalisten normien tehokkuus ja tehottomuus verrattuna juridisiin normeihin.
Kysymys 7
Verrattava arvoketjun johtamisen oikeudellisena välineenä (a) omistussuhdetta ja sopimussuhdetta, (b) itsesääntelyä ja yksityissääntelyä

15.04.2014 MUU Muu 0.00 op. Lohivesi Kari


Tenttiohjeet
JKKSTP11 – Strategian perusteet 5 op
Kirja- ja luentotentti

Vastaa neljään kysymykseen. 
Kysymys 1
Strategian toteuttamisen neljä haastetta.
Kysymys 2
Miten asiakaslähtöisen liiketoimintastrategian ja klassisen kilpailustrategian pääpiirteet eroavat toistaan?
Kysymys 3
Strategiaprosessin pääpiirteet ja miksi ne ovat tärkeitä?
Kysymys 4
Selitä miksi ”liiketoiminnan takana on aina asiakas”.
Kysymys 5
Yrityksen elinkaarimalli strategian näkökulmasta jonkin luennolla käytetyn esimerkin mukaan (tms. mutta elinkaarimallista joka tapauksessa oli kyse).  

07.04.2014 MUU Muu 0.00 op. Ruohonen Janne


Tenttiohjeet
Vastaa kaikkiin kysymyksiin esseemuotoisesti. Vastaa kysymyksiin 3 ja 4 erillisille konsepteille.
Kysymys 1
A) Liputusvelvollisuus arvopaperimarkkinoilla. (Mainitse myös 1 poikkeus liputusvelvollisuudesta) 5p
B) Sijoistupalvelusopimuksen erityispiirteet. 5p
Kysymys 2
Vähäinen likviditeetti normaalin exit-oikeuden heikkoutena ja mahdollisuudet, joilla siihen voi vaikuttaa. 5p
Kysymys 3
Julkinen ostotajous ja sitä koskevat yleiset periaatteet. 10p
Kysymys 4
Case-tehtävä:

Pörssiyhtiössä on käynnistynyt hanke, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia. Yhtiön toimitusjohtaja keskustelee H:n kanssa hankkeesta. Mitä arvopaperimarkkinaoikeudellisia velvollisuuksia ja seurauksia eri osapuolille voi aiheutua? Tunnista eri vaihtoehdot ja niiden edellytykset. 5p

20.02.2014 MUU Muu 0.00 op. Ahteensivu Aarno


Tenttiohjeet
KATVRA12 Riskienhallinta 5.00 op.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin.
Kysymys 1
Selitä ja annan käytännön esimerkkejä

a) Riskienhallinnan optimitaso
b) Riskimatriisi ja sen dimensiot (esim. 3x3 tai 4x4). Mitä matriisin ruudut kertovat riskistä?
c) HAZAP
d) Vikapuu ja tapahtumapuu
Kysymys 2
Määrittele huoltovarmuus. Selvitä mitkä ovat Suomen kannalta tärkeitä sisäisiä ja ulkoisia lähtökohtatekijöitä, jotka vaikuttavat huoltovarmuuden suunnitteluun. Esittele myös kuinka huoltovarmuus on Suomessa organisoitu, sekä mitkä ovat huoltovarmuuden tavoitteet ja tarkoitus.
Kysymys 3
Selvitä (pääpiirteissään) kuinka työturvallisuuslaki vaikuttaa yrityksen riskienhallintaan (mitkä ovat painopisteet ja keskeiset periaatteet sekä käytännön velvoitteet).

06.02.2014 MUU Muu 0.00 op. Muu


Tenttiohjeet
JKKYVP11 Työhyvinvoinnin perusteet

Kuulustelija: Marja-Liisa Manka
Kysymys 1
Mitä ovat tulevaisuuden osaamiset? (Luennot)
Kysymys 2
a)Mitä piirteitä kuuluu hyvinvoivaan organisaatioon ja millä keinoilla sitä voidaan kehittää työnilon näkökulmasta? (Työnilo. Manka)

TAI

b) Millaisia talousvaikutuksia työhyvinvoinnilla on tutkimusten mukaan tunnistettavissa? (Työniloa ja imua. Manka/ artikkelikäsikirjoitus "työhyvinvoinnin johtaminen". Manka)
Kysymys 3
a) Miten sukupolvenvaihdos muuttaa yhteiskunnassa vallitsevaa käsitystä hyvästä työstä? (Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Pyöriä)

TAI

b) Mitä tarkoitetaan jaetun johtajuuden näkökulmalla? (Vuorovaikutteinen johtajuus eri-ikäisten työssä jatkamisen keinona. Nuutinen)

09.12.2013 MUU Muu 0.00 op. Muu


Tenttiohjeet
HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisössä
Kuulustelija Ulriika Leponiemi
Kirjat, 3 op
Kysymys 1
 Bryson's 10-step strategy change cycle. Mitkä ovat Brysonin strategian muutossyklin 10 askelta? Kuvaa kolmea niistä tarkemmin. 
Kysymys 2
Strateginen muutos kuntaliitos- ja yhteistyötilanteissa. 

25.11.2013 MUU Muu 0.00 op. Puustinen Pekka


Tenttiohjeet
KATVRP11 Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen 5op Pekka Puustinen
Kysymys 1
Määrittele käsite sosiaaliturva ja erittele miten se jakautuu eri osiin Suomessa. Anna myös esimerkkejä eri osiin kuuluvista etuuksista.
Kysymys 2
Kerro Pekka Puustisen luentojen perusteella kolme vakuutusmaksun määräytymiseen vaikuttavaa tekijää ja avaa ne lyhyesti.
Kysymys 3
Ahteensivu/kirja: Määrittele vakuutus käsitteenä ja esittele vakuutusta täsmentävät ominaisuudet (ne viisi yleisintä, jotka tekevät vakuutuksesta vakuutuksen erotuksena muihin korvausjärjestelmiin, joita on yhteiskunnassa)
Kysymys 4
Vertaa henki ja vahinkovakuutusta

06.11.2013 MUU Muu 0.00 op. Muu


Tenttiohjeet
HALKAP01:
Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen
4.11.2013
Kuulustelija: Airaksinen Jenni
Kysymys 1
Miniessee. Miksi kuntarakenteen uudistaminen on vaikeaa? Kerro yksi syy tähän ja perustele sitä lyhyesti.
-
-
-
-
Kysymys 2
Ruksi oikeampi vaihtoehto (Totta / Tarua)
1. Paikallista itsehallintoa voidaan perustella tehokkuudella
2. Verkostot ovat aluekehittämisessä tyypillinen koordinaatiotapa
3. Suomen kunnissa hyödynnetään paljon suoraa demokratiaa
4. Vaikuttaminen on osallistumista voimakkaampaa osallisuutta
5. Politiikan tekemisen keskeinen välinen on kieli
6. Kunnan itselleen ottamat tehtävät vievät suurimman osan kuntien resursseista
7. Uusi julkisjohtaminen (NPM) korostaa kuntien itseisarvoa
8. Governance-ajattelu korostaa etenkin markkinamekanismien käyttöä
9. Kunnan koko on 2000-luvulla vaikuttanut äänestysaktiivisuuteen
10. Kunta-valtio suhteen agenttimallissa kunnalla on vain osittain autonominen asema
11. Valtio edustaa kaksoivaltioteesin mukaisesti liberalistista investointipolitiikkaa
12. Kunta-valtio-suhde muuttuu ajassa
13. Elinkeinopolitiikka on kunnan lakisääteinen tehtävä
14. Kuntaliitosta kannattaa perustella kustannussäästöillä
15. Kuntatalouden paineet syntyvät reaalitalouden puolella
16. Itsehallinnollinen kunta on toimeksiantotalous
17. Fiskaalisessa federalismissa keskushallinnon rooli standardointitehtävässä korostuu
18. Eurooppalainen kuntamalli on mahdollinen määritellä
19. Suomalainen kaksitasoinen hallinto on Euroopassa tyypillinen hallintomalli
20. Kuntaliitosten vaikutuksista on ristiriitaisia tutkimustuloksia

05.11.2013 MUU Muu 0.00 op. Ahteensivu Aarno


Tenttiohjeet
KATVRA21 Johdatus vakuutusjärjestelmiin
Aarno Ahteensivu/ Jarna Kulmala
5.11.2013

Vastaa kaikkiin kysymyksiin!
Kysymys 1
Mitkä ovat Vakuutusyhtiölain säännösten mukaan vakuutusytiöiden toiminnan keskeiset periaatteet? (Lehtipuro et. al. + luennot)
Kysymys 2
Mitä vahinkovakuutusyhtiön tilinpäätös kertoo? Mitä informaatiota tuloslaskelmasta, taseesta ja sen liitetiedoista voidaan löytää? Mitkä ovat keskeisiä tunnuslukuja ja mitä ne kertovat yhtiöstä ja sen toiminnasta?
Kysymys 3
Eläkejärjestelmän rahoituksen vaihtoehdot
- Luettele rahoituksen vaihtoehdot ja anna esimerkkejä niiden käytöstä ja toiminnasta.
- Miten Suomen yksityinen työeläkevakuutusjärjestelmä (TyEL) on rahoitettu?
Kysymys 4
Työttömyysturvajärjestelmä
-Suomen työttömyysturvajärjestelmä voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan, miten?
-Millaisia ongelmia järjestelmään liittyy, ja miten niihin on puututtu/voitaisiin puuttua?

04.11.2013 MUU Muu 0.00 op. Muu22.10.2013 MUU Muu 0.00 op. Keski-Petäjä Timo


Tenttiohjeet
HALTVP11- Tutkimusprosessin hallinta, luennot

AINEISTOKOE

Ohessa on esitetty tavoitteellinen ihmistoiminta allegoriana (vertauskuvana) laskuvarjohypystä. Erittele allegorian avulla tutkimusprosessin hallintaa tutkijan tavoitteellisena toimintana. Käyttämiesi käsitteiden tulee perustua luentoihin ja luentokalvoihin.
Kysymys 1
Laskuvarjohyppy

Hyppäät laskuvarjolla ja yrität osua maassa olevaan tavoitteeseen.

-Itse laskuvarjon varjo-osat ovat asioita ja ihmisiä, jotka tukevat tavoitteen saavuttamista.
-Köydet ovat tietoja, taitoja ja kykyjä, joita on kehitettävä pystyäkseen ohjaamaan kohti tavoitetta.
-Vallitsevat sääolosuhteet kuvaavat tekijöitä, asioita, ihmisiä tai tapahtumia, jotka voivat vaikuttaa hypyn onnistumiseen YLLÄTTÄVÄLLÄ tavalla joko positiivisesti tai negatiivisesti.
-Myös maassa voi olla riskejä, joihin hyppääjän tulee varautua.

Arvostelu H-5
Arvostelussa painotetaan 1) luentosarjan ja -materiaalin keskeisten käsitteiden käyttöä ja hallintaa ja 2) kykyä soveltaa esitettyä allegoriaa (vertauskuvaa) tutkimusprosessin hallinnan kuvaukseen.

Jäsentele vastaus huolellisesti paperille ennen kirjoittamista, vastaa esseemuotoisesti ja käytä selkeää käsialaa!

17.10.2013 MUU Muu 0.00 op. Muu


Tenttiohjeet
HALJUA51 Kunnallinen viranomaistoiminta ja päätköksenteko
Tentaattori Heidi Niemi
Kysymys 1
Tarkastele kunnallisen toimielimen puheenjohtajan toimintaa ja vastuuta juridisesta näkökulmasta (?).
Kysymys 2
Mitä oikeudellisia ongelmia liittyy siihen kun kunnan työntekijä on luottamushenkilö?
Kysymys 3
Kunnallisvalitus muutoksenhakukeinona. 

09.10.2013 MUU Muu 0.00 op. Muu


Tenttiohjeet
HALKAA12 Strateginen johtaminen julkisyhteisössä (af Ursin)
Kysymys 1
Asiantuntjaorganisaation strategiaprosessin erityispiirteet (af Ursin)
Kysymys 2
Tampereen pormestarimallin tavoitteet ja niiden toteutuminen (Hakari)
Kysymys 3
Suunnitteluperusteisen, suhdekeskeisen ja voimavaralähtöisen strategianäkemyksen keskeiset piirteet (Johanson).

25.09.2013 MUU Muu 0.00 op. Kinnunen Mirja


Tenttiohjeet
KKSUKTK2 Yrityksen kirjallinen viestintä

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Arvostelussa kiinnitän huomiota sekä vastausten sisältöön että kieliasuun.
Kysymys 1
Tarkastele Tee Itse-lehden markkinointikirjettä (kysymyspaperin kääntöpuolella) ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Miten AIDA-kaavan osat erottuvat kirjeestä? Mitkä markkinointikielen piirteet ovat käytössä? Mitä muita markkinointitekstin tyypillisiä ominaisuuksia kirjeestä löytyy?
Kysymys 2
Mitä seikkoja tulee ottaa huomioon raportteja kirjoitettaessa? Erittele ja perustele.
Kysymys 3
Mitä asioita tarjouskirjeessä täytyy olla? Luettelo riittää.

24.09.2013 MUU Muu 0.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
KATYVS26 Liiketoiminnan soveltava oikeustaloustiede II, 5 op
Kysymys 1
Tekijänoikeuden optimaalisen suoja-ajan argumentit (Kanniainen, V. - Määttä, K. (toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 2. 1998.)
Kysymys 2
Menettämisseuraamus de lege lata sekä Määtän ja Raution mukaan de lege ferenda (Kanniainen, V. - Määttä, K. (toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 3. 1999.)
Kysymys 3
Alihankkijan tuotevastuu (Kiiha, J.: Yritystoiminnan ulkoistaminen ja sopimusvastuu 2002 tai uudempi)

12.07.2013 MUU Muu 0.00 op. Huhtanen Raija


Tenttiohjeet
HALJUA32 Hallinto-oikeuden teemajakso: Sosiaalioikeus
Kysymys 1
Kunnan järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat vammaispalvelut.

  
Kysymys 2
Yksityiset palveluntuottajat sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Kysymys 3
Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto sosiaalijärjestemien yhteensovittamisessa EU-oikeuden periaatteena (tms).

27.06.2013 MUU Muu 0.00 op. Muu


Tenttiohjeet
HALHAA13 Henkilöstön johtaminen
Kirjatentti
Tentaattori Klaus af Ursin

Tenttiin arvotaan kaksi kysymystä joista vain yhteen vastataan. 
Kysymys 1
Minkälaisia erilaisia kuormitustekijöitä työssä on?
Kysymys 2
Pilvipalvelut nopeuttavat organisaatioiden toimintaa ja mm. vähentävät IT-ammattilaisten tarvetta. On luotava uudenlainen ”pilvikulttuuri” (Deloitten Human Capital Trends 2012 -raportti). Millainen tällainen uusi organisaatiokulttuuri voisi olla, ja miten HR-ammattilaiset voisivat sitä edistää?

14.06.2013 MUU Muu 0.00 op. Virtanen Pertti


Tenttiohjeet
KATYVA33 Kilpailuoikeus (3. tentti) 
Vastaustilaa enintään 1 sivu/kysymys
Kysymys 1
Merkitykselliset eli relevantit markkinat: Mitä näillä tarkoitetaan ja miten niitä arvioidaan?
Kysymys 2
Mitä kilpailuongelmia liittyy vertikaalisiin sopimuksiin ja miten näihin suhtaudutaan kilpailuoikeudessa?
Kysymys 3
Alennusjärjestelmät ja syrjintä määräävän markkina-aseman väärinkäyttötapoina: Mikä on kiellettyä ja mikä sallittua?

21.05.2013 MUU Muu 0.00 op. Virtanen Pertti


Tenttiohjeet
Vastaus pituus max. 1 sivu per kysymys. 
Kysymys 1
Mitä tarkoitetaan relevanteilla markkinoilla ja miten niitä arvioidaan?
Kysymys 2
Mitä tarkoitetaan kartellilla? Miten se syntyy ja miten niihin voidaan reagoida? 
Kysymys 3
Olet yrityksen asiantuntijana. Yrityksen johto on arvioinut, että yritys, saavutettuaan 45% markkina-aseman hilavitkuttimien markkinoilla (seuraava kilpailija 15% ja sitä seuraava 5%), on määräävässä markkina-asemassa. Onko asia näin ja millä perustein? Miten tälläinen arvio voisi vaikuttaa yrityksen toimintaan? 

06.05.2013 MUU Muu 0.00 op. Virtanen Pertti


Tenttiohjeet
KATYVA33 Kilpailuoikeus 5 op.

Vastauksen maksimipituus 1 sivu/vastaus
Kysymys 1
Mitä tarkoitetaan kauppavaikutuksella (kauppakriteereillä) ja mitä tarkoitetaan kilpailuvaikutuksella?
Kysymys 2
Missä tilanteessa kilpailua rajoittava yhteistyö voidaan sallia?
Kysymys 3
Alennukset ja saalistushinnoittelu määräävän markkina-aseman väärinkäyttötapoina?

26.04.2013 MUU Muu 0.00 op. Muu


Tenttiohjeet
HALHAA14 Hyvä hallinto ja valtion rakentaminen
Luentotentti, kuulustelija Mohammed Asaduzzaman

Briefly answer 5 of the seven questions
Kysymys 1
 How do you distiguish the terms "Government" and "Governance"?
Kysymys 2
What are the characteristics of poor governance in the developing countries?
Kysymys 3
Discuss the resistance to admistrative reform in Finland
Kysymys 4
Discuss the different forms of decentralization
Kysymys 5
Does civil society matter for ensuring good governance in both developed and developing countries?
Kysymys 6
Discuss the role of NGOs in the development of South (=developing countries)
Kysymys 7
Discuss the problems of governance in Finland

25.04.2013 MUU Muu 0.00 op. Ahteensivu Aarno09.04.2013 MUU Muu 0.00 op. Kinnunen Mirja


Tenttiohjeet
Kurssikoodi: KKSUKTK2 - Yrityksen kirjallinen viestintä 1op
Kysymys 1
Kirjoita esseevastaus sisäisen tiedottamisen tavoitteista: nimeä ne, kuvaile niitä, kerro niiden vaikutuksista yrityksen työntekijöille ja yleiseen työilmapiiriin.
Kysymys 2
Markkinointiviestin laatijan tulee pitää mielessään tiettyjä asioita riippumatta siitä, tuleeko viesti verkkoon tai suoramarkkinointiin. Mitkä sinä laittaisit tärkeysjärjestyksessä korkeimmalle? Luettele ja perustele 5 seikkaa.
Kysymys 3
Mitä kokouspöytäkirjoista pitää ilmetä? Luettelovastaus riittää.

08.04.2013 MUU Muu 0.00 op. Virtanen Pertti


Tenttiohjeet
KATYVA33 Kilpailuoikeus 5 op.

Vastaa jokaiseen kysymykseen
Kysymys 1
Määrittele käsitteet kauppavaikutus ja kilpailuvaikutus. Vastaustilaa enintään 1 sivu.
Kysymys 2
Mitä kartelleilla tarkoitaan ja miten ne vaikuttavat kilpailuun? Miksi niitä solmitaan? Vastaustilaa enintään 1 sivu.
Kysymys 3
Alennuskäytännöt ja saalistushinnoittelu määräävän markkina-aseman väärinkäyttökeinona? Vastaustilaa enintään 1 sivu.

26.03.2013 MUU Muu 0.00 op. Muu


Tenttiohjeet
JKKYVP11 Työhyvinvoinnin perusteet 
Kirsi Heikkilä-Tammi

Vastataan yhteensä kolmeen kysymykseen:
- kaikki vastaavat kysymykseen 1
- kysymyksissä 2 ja 3 vastataan joko kohtaan a tai b

Kysymys 1
Millaista on tulevaisuuden työ luentojen mukaan?
Kysymys 2
a) Mitä on psykologinen pääoma ja miten sitä voi kehittää? (teoksesta Manka: Työnilo)
TAI
b) Miten työterveyshuolto tukee työhyvinvointia? (Oppaasta Manka ym.: Työn iloa ja imua; artikkelikäsikirjoituksesta Manka: Työhyvinvoinnin johtaminen)
Kysymys 3
a) Mitä tarkoitetaan psykologisella sopimuksella? Kuvaile, miten se on muuttunut. (Teoksesta Pyöriä (toim.): Työhyvinvointi ja organisaation menestys)
TAI
b) Mitä tarkoitetaan vuorovaikutteisella johtamisella? (Teoksesta Nuutinen ym.: Vuorovaikutteinen johtajuus eri-ikäisten työssä jatkamisen keinona)

28.02.2013 MUU Muu 0.00 op. Virtanen Pertti14.02.2013 MUU Muu 0.00 op. Muu


Tenttiohjeet
JKKYVP11 Työhyvinvoinnin perusteet Manka 5op

Tentti: luennot ja kirjat

Vastataan yhteensä kolmeen kysymykseen, kaikki vastaavat kysymykseen 1, kysymyksissä 2 ja 3 vastataan joko kohtaan a tai b.


Kysymys 1
Luennoista
1. Millaisten teoreettisten/tutkimuksellisten mallien kautta työhyvinvointia on lähestytty? Kuvaa tarkemmin kolmea keskeisintä.
Kysymys 2
Kirjoista/muusta materiaalista

2 a) Mitä on psykologinen pääoma ja miten sitä voi kehittää? (teoksesta Manka: Työnilo)
TAI
b) Miten työterveyshuolto tukee työhyvinvointia? (Oppaasta Manka ym: Työn iloa ja imua)
Kysymys 3
Kirjoista/muusta materiaalista

3 a) Mitä tarkoitetaan psykologisella sopimuksella? Kuvaile miten se  on muuttumassa. (Teoksesta Pyöriä (toim): Työhyvinvointi ja organisaation merkitys).
TAI
b) Mitä tarkoitetaan vuorovaikutteisella johtamisella? (Teoksesta Nuutinen ym: Vuorovaikutteinen johtajuus eri-ikäisten työssä jatkamisen keinona)

11.02.2013 MUU Muu 0.00 op. Nykänen Pekka


Tenttiohjeet
KATYVS43 Kansainvälisen verotuksen syventävä jakso
Kysymys 1
Kerro, mitä siirtohinnoittelussa tarkoitetaan täyden riskin valmistustoiminnalla ja sopimusvalmistustoiminnalla sekä miten ns. toimintoanalyysi liittyy markkinaehtoisen siirtohinnan määrittämiseen.
Kysymys 2
Immateriaalioikeudet (tekijänoikeudet, patentit ym.) yritysten kansainvälisen verosuunnittelun välineinä
Kysymys 3
Voivatko kaasu- ja öljyputkistot sekä voimalinjat synnyttää ulkomaiselle yritykselle putkiston tai voimalinjan sijaintivaltioon kiinteän toimipaikan? Käsittele asiaa erityisesti Rasmusenin artikkelin perusteella. Voit pohtia asiaa myös yleisemmin kiinteää toimipaikkaa koskevien säännösten pohjalta.
Kysymys 4
Selvitä, miten yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisten yhteisöjen saamia korkotuloja verotetaan Suomessa. Millainen merkitys korkotuloilla/korkomenoilla on kansainvälisessä verosuunnittelussa?

05.02.2013 MUU Muu 0.00 op. Uoti Asko


Tenttiohjeet
Tentti koostuu oikein/väärin -osiosta ja esseestä. Vastaa ensimmäiseen osaan "väärin" tai "oikein." Oikeasta vastauksesta saat 1 p, väärästä tai virheellisestä -1 p, tyhjästä 0 p.

Vastaa esseeseen noin max. 2,5 sivulle.
Kysymys 1
Kuntalaissa säädetään mm. näin: Suomi jakaantuu kuntiin, joiden itsehallinnon tulee perustua kunnan jäsenten yhteistahtoon.
Kysymys 2
Suomen perustuslain itsehallintosäännökseen (PL 121 §) on kirjoitettu kuntien taloudenpidon kannalta tärkeä rahoitusperiaate erityisen vahvasti valtiovaltaa velvoittavaksi.
Kysymys 3
PL 121§:ään on kirjoitettu että itsehallinnosta kuntia suuremmalla alueella säädetään lailla.
Kysymys 4
Euroopan paikallisitsehallinon peruskirjassa lausutaan mm. seuraavasti: paikallisen viranomaisen aluerajoja ei saa muuttaa neuvottelematta ensin asianomaisten kuntien kanssa.
Kysymys 5
Lain mukaan kunnan toimialan tulkinta lähtee siitä, että kunnan toimialaan sisältyy oikeus tukea paikallisia yrityksiä kaikin mahdollisin keinoin.
Kysymys 6
Kunnan sosiaali- ja terveyshuollon palveluja koskeva oikeudellinen ohjaus on nykyisin yksinomaa resurssien ohjausta.
Kysymys 7
Perustuslain estämättä myös merkittävää julkisen vallan käyttöä koskeva kunnan tehtävä voidaan ulkoistaa esim. yksityiselle palveluyritykselle, kunhan huolehditaan hyvän hallinnon takeista ja perusoikeuksien toteutumisen turvaamisesta.
Kysymys 8
Peruspalveluohjelmamenettely ja peruspalvelubudjetti ovat osa valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä sekä valtion talousarvion valmistelua.
Kysymys 9
Valtion osuudella tarkoitetaan valtion viranomaisten harkinnanvaraista rahoitusavustusta kunnalle.
Kysymys 10
Jos edellytykset riippumattomaan tarkastukseen puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tai luovuttava tehtävästä.

04.02.2013 MUU Muu 0.00 op. Uoti Asko


Tenttiohjeet
Kts. 5.2.2013 -tentti, jatkoa edellisestä
Kysymys 1
(11.)
Kuntalain mukaan aluehallintovirasto voi kanteen johdosta tutkia, onko kuntien toiminta voimassaolevien lakien mukaista.
Kysymys 2
Jokainen täysi-ikäinen ja täysivaltainen kotikuntansa asukas on vaalikelpoinen kuntansa valtuustoon.
Kysymys 3
Valtuusto voi siirtää kaiken toimintavallan päättämillään johtosäännöillä kunnan muille toimielimillä.
Kysymys 4
Sekä kunnallisten ja kuntien välisten yhteistoimintatoimielinten tulee sisältää vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä (PL. kunnanvaltuusto)
Kysymys 5
Kuntalakia sanatarkasti tulkiten kunnan luottamustoiminnan hoitaminen on kansalaisvelvollisuus.
Kysymys 6
Ns. sovellettu parlamentarismi tarkoittaa kunnallishallinnossa sitä, että valtuusto voi luottamuspulaan vedoten erottaa kunnallisen toimielimestä yksittäisen luottamushenkilön tehtävän ja korvata tämän valitsemalla uuden jäsenen tämän tilalle.
Kysymys 7
Kunnan luottamushenkilöiden oikeudelliseen asemaan ei sovelleta virkavastuun säännöksiä. Ne koskevat vain kunnallisia viranhaltijoita.
Kysymys 8
Kunnallinen oikaisuvaatimuksen tekeminen on hallintolainkäyttölain (586/1996) tarkoittamaa lainkäyttöä.

Kysymys 9
19. Päätös, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.
20. Kuntien julkisoikeudellisesta yhteistoiminnasta EI säädetä kuntalaissa.
Kysymys 10
ESSEE: Tee selkoa kuntien itsehallinnosta asemasta Suomen oikeusjärjestyksen mukaan.

14.01.2013 MUU Muu 0.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
KATYVA39 Yrityksen ulkomaankauppa- ja kuljetusoikeus 5op

Kunkin vastauksen maksimipituus 18 riviä.
Kysymys 1
Esinestatuuttiin liittyvät ongelmat.
Kysymys 2
Vastuu konossementin tiedoista.
Kysymys 3
Miksi USAn tuotevastuu on olennainen suomalaisen yrityksen kannalta?

10.01.2013 MUU Muu 0.00 op. Muu


Tenttiohjeet
KATTAS32 Työn Taloustiede II 5 op Jari Vainiomäki
Kysymys 1
Esittele työn tarjonnan neoklassinen perusmalli ja tarkastele verojen vaikutusta työn tarjontaan teoreettisesti ja empiirisesti sen perusteella.
Kysymys 2
Mitä tarkoittavat Skill-biased tekninen kehitys ja työmarkkinoiden polarisoituminen ja mitkä ovat niiden keskeiset vaikutukset? Kuinka niitä on tutkittu empiirisesti ja minkälaisia tuloksia on saatu?
Kysymys 3
Esittele tasapainotyöttömyyden malli ja tuottavuusshokkien vaikutukset työttömyyden kehitykseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

09.01.2013 MUU Muu 0.00 op. Muu


Tenttiohjeet
KATYVS21 Yhtiöoikeuden syventävä opintojakso 10 op
Kuulustelija: Veikko Vahtera

Vastaa kaikkiin neljään kysymykseen.

Sähköinen tentti.
Kysymys 1
Bourne: Millaisissa tilanteissa lifting of the veil tulee kysymykseen?
Kysymys 2
Helminen: Yhtiöjärjestyksen sovittelu
Kysymys 3
Vahtera: Arvopaperimarkkinoiden sääntely ja sen yhteys tehokkuuteen
Kysymys 4
Vahtera: Normaali exit-oikeus

18.12.2012 MUU Muu 0.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
KATYVA31 Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta. Kysymykset 1-2 ja 3-4 eri papereille.
Kysymys 1
Prorogaatiosopimus yleisissä alioikeuksissa käsiteltävissä riita-asioissa ja sen merkitys yrityksen riskienhallinnan näkökulmasta?
Kysymys 2
Velallisen petos ja katumissäännös sekä niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet.
Kysymys 3
Vahingon korvaamisesta sopiminen: mahdollisuudet ja rajoitteet.
Kysymys 4
Voidaan sanoa, että joskus tuottamusvastuulla ja ankaralla vastuulla ei asiallisesti ole juurikaan eroa. Millainen tuottamusvastuu on asiallisesti ankaran vastuun kaltainen? Mitä eroa siltikin jää näille kahdelle vastuun tyypille?

11.12.2012 MUU Muu 0.00 op. Leppälä Raija


Tenttiohjeet
Oppiaine: Tilastotiede
Kurssin koodi: MTTTP2
Kurssin nimi: Tilastollisen päättelyn perusteet 1
Kurssin laajuus: 5 op
Tentin päivämäärä: 11.12.2012
Kuulustelija: Leppälä Raija

Vastaukset tenttipaperiin laskujen kera. Oman laskimen käyttö sallittua, kaavakokoelman saa tentistä.
Kysymys 1
a.) Pelaat ystäväsi kanssa peliä, jossa heitetään rahaa. Jos tulee klaava, saat ystävältäsi 2 e, jos tulee kruuna, annat ystävällese 2 e. Rahaa on heitetty 4 kertaa ja olet tappiolla 4 e. Montako klaavaa on tullut? Kuinka todennäköistä on olla tappiolla 4 euroa tai enemmän? (3p)

b.) Puhelinmyyjä arvelee kokemuksensa perusteella, että hän saa tuotteensa myydyksi todennäköisyydellä 0,1. Eräänä päivänä myyjä päättää suorittaa yhteydenottoja, kunnes saa ensimmäisen kerran tuotteen myydyksi. Oletetaan, että yhteydenottojen tulokset ovat toisistaan riippumattomia. Laske todennäköisyys sille, että myyjä joutuu suorittamaan ainakin 4 yhteydenottoa ennen kuin saa tuotteen myydyksi. (2p)

c.) Olkoon satunnaismuuttujan X mahdolliset arvot 1, 2 ja 3 sekä P(X=1) = 1-2p, P(X=2)= P(X=3)= p, 0 ≤ p ≤ 1/2. Laske E(X). Piirra X:n todennäköisyysjakauman kuvaaja, kun p= 0,25. (3p)
Kysymys 2
a.) Laatikossa on neljä palloa, jotka numeroitu 1, 2, 3, 4. Poimitaan laatikosta kaksi palloa umpimähkään. Suoritetaan poiminta siten, että ensin poimittua ei palauteta laatikkoon (yksinkertainen satunnaisotanta palauttamatta).
Muodosta kaikki mahdolliset otokset ja määritä otossuureen U=Otoksen suurin alkio todennäköisyysjakauma. (2p)
Määritä U:n odotusarvo ja varianssi. (2p)

b.) Olkoon satunnaismuuttujan X tiheysfunktio
f(x)= 0,2 , kun c ≤ x ≤ 3
         0, muulloin

Määritä vakio c ja piirrä tiheysfunktion kuvaaja. (3p)
Määritä X:n kertymäfunktio F(x). (1p)
Kysymys 3
a) Tentissä vastataan valitsemalla väitteistä oikea vaihtoehto. Tentissä on 60 tehtävää, joissa jokaisessa on neljä vaihtoehtoa, joista yksi on oikea. Arvaaja vastaa täysin satunnaisesti jokaiseen kysymykseen. Määritellään X = arvaajan oikeiden vastausten lukumäärä. Määritä X:n todennäköisyysjakauma. Tenttisuoritus hyväksytään, jos oikeita vastauksia on vähintään 25. Millä todennäköisyydellä arvaaja läpäisee tentin? (4p)

b.) Oletetaan, että nuorten naisten pituus (cm) X~N(165, 32). Valitaan satunnaisesti kaksi naista ja tarkastellaan heidän pituuseroa.
Määritä pituuseron todennäköisyysjakauma. (1p)
Laske todennäköisyys sille, että satunnaisesti valitun kahden nuoren naisen pituusero on itseisarvoltaan korkeintaan 4cm. (2p)
Kysymys 4
a.) Perunalastujen valmistaja ilmoittaa perunalastupussien keskipainoksi 340g. Tiedetään, että perunalastupussien paino vaihtelee jonkin verran pussista toiseen. Oletetaan, että vaihtelu on luonnehdittavissa normaalijakauman, jonka keskihajonta on 10g, avulla. Tutkitaan valmistajan väitettä keskipainosta ja valitaan satunnaisesti 9 pussia. Näiden pussien keskipainoksi saadaan 336g.
Määritä otoskeskiarvon jakauma valmistajan väitteen ollessa tosi. (1p)

Laske todennäköisyys sille, että valmistajan väitteen ollessa tosi saadaan otoskeskiarvo, joka on saatua otoskeskiarvoa 336g pienempi. (2p)

Voitko laskemasi todennäköisyyden perusteella uskoa valmistajan väitteen. Miksi? (1p)

b.) Tarkastellaan 10-vuotiaiden lasten pituutta. Oletetaan pituuden olevan normaalisti jakautunut. Erään väestötilaston mukaan tyttöjen pituuden (cm) keskiarvo on 138,4 ja keskihajontana 6,9. Poikien keskiarvo on 137,4 ja keskihajonta 6,1. Valitaan satunnaisesti 20 tyttöä ja 10 poikaa ko. populaatiosta. Määritä otoskeskiarvojen erotuksen todennäköisyysjakauma. (3p)

03.12.2012 MUU Muu 0.00 op. Muu


Tenttiohjeet
tentti: KATYVS44 Eurooppa-vero-oikeus
kuulustelija: Matti Urpilainen

Vastaa kaikkiin kysymyksiin.
Lakikirjaa ei saa käyttää.
Kysymys 1
Kerro säästödirektiivin perusajatus: mitä direktiivi koskee ja millaista säätelyä se edellyttää?
Kysymys 2
Veron kiertämisen estäminen oikeuttamisperusteena.
Kysymys 3
Millaisia EU-oikeudellisia ongelmia tappiota koskevaan lupajärjestelmään Penttilän mukaan liittyy?
Kysymys 4
Lue oheinen tuomio komissio vastaan Suomi (C-342/10).
- Lue ratkaisu ja kerro, mistä siinä on mielestäsi kysymys.
- Miten se vaikuttaa jäsenvaltion oikeuteen verottaa osinkoa?
- Miten se suhtautuu muuhun EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöön?

29.11.2012 MUU Muu 0.00 op. Kuusela Hannu


Tenttiohjeet
Entinen MARKS085 - Markkinoinnin teoria / kurssin laajuus 5op
Vastaa neljään kysymykseen.
Kysymys 1
Erittele konstruktivismia (luennot)
Kysymys 2
The dark-side of marketing (luennot)
Kysymys 3
Eräiden tutkijoiden mielestä pitäisi puhua markkinoista markkinoinnin sijaan. Miksi? (luennot & artikkelit, 3; Peñaloza, Venkatesh: Further evolving the new dominant logic of marketing ja 4; Geiger, Kjellberg, Spencer: Shaping exchanges, building markets)
Kysymys 4
Tulkinnan rooli tutkimusprosessissa (luennot, artikkelit, 6; Gummesson: Qualitative research in marketing, 7; Eisenhardt: Building theories from case study research)
Kysymys 5
Mitä voimme tulkita kuvion perusteella? [Kuva Capran kolmiosta, jonka reunoilla tutkimussuunnat – löytyy artikkelista ja luentoslideistä] (artikkeli 17; Lowe, Carr, Watkins-Mathys: The fourth hermeneutic in marketing theory)

27.11.2012 MUU Muu 0.00 op. Uoti Asko20.11.2012 MUU Muu 0.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
Kurssi: Katyva31 Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta

Maks. sivu per vastaus.
Kysymykset 1-2 ja 3-4 eri papereille.
Kysymys 1
Oikeudenkäyntiaineiston hankinta siviiliprosessissa ja siihen varautuminen yrityksen riskienhallinnan keinona.
Kysymys 2
Kirjanpitorikosten tekijäkategoriat ja niiden aiheuttamat taloudelliset riskit yrityksen toiminnassa.
Kysymys 3
Miten ja miksi vahingonkorvauksen preventiivinen merkitys on vajavainen? Miten lainsäätäjä voi täydentää (ja on jo täydentänyt) preventiota?
Kysymys 4
Mielipahan ja järkytyksen korvaaminen.

15.11.2012 MUU Muu 0.00 op. Rautiainen Pauli


Tenttiohjeet
HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus 5op. (entinen JOIKS6 Oikeustieteellinen tutkimus 6op.)
Rautiainen Pauli/Länsineva Pekka
Sähköinen tentti
Kysymys 1
Aseenkanto-oikeus graduaiheena. Laadi alustava tutkimussuunnitelma, tietynlainen ideapaperi. Pohdi kolmea eri (enemmän tai vähemmän juridista) lähestymistapaa tutkimukselle. Valitse kuhunkin vaihtoehtoon soveltuva näkökulma, tutkimuskysymykset ja metodit joiden avulla lähestyt aihetta.
Kysymys 2
Tavanomainen oikeus Laakson mukaan.

21.09.2012 MUU Muu 0.00 op. Kinnunen Mirja


Tenttiohjeet
KKSUKTK2 Yrityksen kirjallinen viestintä

Kysymys 1
Valitse a tai b.

a) Sijoittajaviestintä. Kuvaile yrityksen tiedonantovelvollisuutta, pörssitiedotetta ja sijoittajaviestinnän kanavia.

b) Henkilöstötiedottaminen. Kuvaile henkilöstötiedottamista, henkilöstötiedotetta ja henkilöstötiedottamisen kanavia.
Kysymys 2
Kirjoita esseevastaus: Mitä kirjallisen viestinnän tyylin ja sävyn suunnittelu sisältää?
Kysymys 3
Laadi paperin alalaidassa oleviin tietoihin pohjautuva tarjous.

Edustat yritystä, jolta tarjousta pyydetään. Laadi tarjous konseptiarkille sen näköisesti, että se muistuttaa koneella tehtyä tarjousta. Ts. ylätunnisteet ja kaikki tiedot ovat asiakirjastandardin mukaisesti ainakin silmämääräisesti.


Tarjoustehtävän taustatiedot:

Tarjouspyynnön lähettäjänä on Taitopirkot Oy, joka toimii Tampereella ja antaa sähköisen taloushallinnon koulutusta. Tarjouspyyntö on lähetetty 20.9.2012 ja vastausta pyydetään 1.10.2012 mennessä. Taitopirkot Oy pyytää tarjousta sähköisen kirjanpidon ohjelmasta 20 käyttäjän lisenssillä. Samalla se pyytää myös ohjelman käyttökoulutusta. Aikataulu on kiireellinen, koska Taitopirkot Oy haluaa ottaa ohjelmat käyttöönsä mahdollisimman pian.

Sinun yrityksesi myy sähköisen kirjanpidon ohjelmia, joiden tuotenimi on Sähkökirjanpito ABC. Ohjelman asentaminen kuuluu hintaan ja ohjelman käyttökoulutus järjestetään asiakkaan tiloissa heti asentamisen jälkeen 3 päivän aikana. Tiedät, että Taitopirkot Oy on pyytänyt myös kilpailevalta yritykseltä tarjousta, joten pyrit "hoitamaan homman kotiin". Et kuitenkaan voi myydä ohjelmaa liian edullisesti, vaan turvaudut muuhun taktiikkaan.