29.11.2011 JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen 3.00 op. Kultalahti Jukka


Tenttiohjeet
Seuraavassa esitetään 20 väittämää. Ne ovat esitetyssä muodossa oikeita tai vääriä. Sinun tulee vastauksessasi rengastaa väittämän kohdalla reunassa oleva o-merkki (= oikein) tai v-merkki (= väärin) sen mukaan onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Oikeasta vastauksesta saat yhden pisteen, väärästä vastauksesta tai vastaamatta jättämisestä nolla pistettä.
Kysymys 1
1) Oikeusjärjestyksen käsitteellä viitataan valtiossa kulloinkin voimassa olevien oikeusnormien muodostamaan kokonaisuuteen

2) Oikeudenalajaotteluissa varallisuusoikeus luetaan finanssihallinto-oikeuteen

3) Hallinnon lainalaisuuden vaatimus on demokraattisen oikeusvaltion kulmakiviä

4) Kunta on julkisyhteisö

5) Oikeussubjektina julkisyhteisö luokitellaan oikeushenkilöksi

6) Oikeuslähteitä ovat mm. oikeuskäytäntö ja lainvalmisteluaineisto

7) Vasta lainvoimaiseen päätökseen voidaan hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin

8) Kunnallishallinto perustuu asukkaiden itsehallintoon

9) Hyvän verojärjestelmän tulisi olla kansainvälisesti kilpailukykyinen

10) Ohjaavalle verotukselle on tyypillisiä erilaisten verokannustimien ja verosanktioiden käyttö

11) Oikeuskäytännöllä ei ole lainkaan merkitystä verolainsäädännön tulkinnassa, koska verotus perustuu lakiin

12) Suomessa bruttoveroaste on maailman korkein

13) Osakeyhtiön kymmenen osakkeen omistajalla on yhtiökokouksessa aina enemmän valtaa kuin neljän osakkeen omistajalla

14) Avoimessa yhtiössä ei ole äänettömiä yhtiömiehiä

15) Kahdeksanvuotias lapsi ei voi olla vahingonkorvausvastuussa

16) Fyysiset henkilöt ovat joskus myös juridisia henkilöitä 

17) Avoin yhtiö syntyy silloin, kun siitä tehdään merkintä kaupparekisteriin

18) Osuuskunnan jäsen voi joutua maksamaan lisämaksua

19) Alaikäinen ei ole milloinkaan oikeustoimikelpoinen

20) Nokia OYJ on elinkeinonharjoittaja

13.10.2011 JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen 3.00 op. Kultalahti Jukka


Tenttiohjeet
Seuraavassa esitetään 20 väittämää. Ne ovat esitetyssä muodossa oikeita tai vääriä. Sinun tulee vastauksessasi rengastaa väittämän kohdalla reunassa oleva o-merkki (= oikein) tai v-merkki (= väärin) sen mukaan onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Oikeasta vastauksesta saat yhden pisteen, väärästä vastauksesta tai vastaamatta jättämisestä nolla pistettä.
Kysymys 1
Ns. romaanis-germaaniset oikeusjärjestykset perustuvat keskeisesti säädännäiseen oikeuteen.
Kysymys 2
Oikeusjärjestelmän käsitteellä viitataan erityisesti oikeustieteen luomaan systeemiin.
Kysymys 3
Perustuslain muutokset hyväksytään aina yksillä valtiopäivillä yksinkertaisella enemmistöllä.
Kysymys 4
Valtio on oikeushenkilö.
Kysymys 5
Oikeudenalajaotteluissa siviilioikeus on osa hallinto-oikeutta.
Kysymys 6
Tarkoitussidonnaisuuden periaatteella tarkoitetaan sitä, että viranomaisen tulee ratkaista samanlaiset asiat samalla tavoin.
Kysymys 7
Oikeussubjektina yhdistys luokitellaan luonnolliseksi henkilöksi.
Kysymys 8
Laki ja maantapa ovat oikeuslähteitä
Kysymys 9
EU:n jäsenvaltioissa yleisen arvonlisäverokannan tulee olla vähintään 15%
Kysymys 10
10. Vero-oikeus on tyypillistä yksityisoikeutta.
11. Vero on korvaus tietystä julkiselta vallalta saatavasta edusta tai palvelusta.
12. Verotuksella on monia tavoitteita, mutta niistä tärkein on fiskaalinen tavoite.
13. Elinkeinoluvat ovat aina maksuttomia.
14. Suurella osakeyhtiöllä on oltava hallintoneuvosto tai pääjohtaja.
15. Vauva on oikeuskelpoinen.
16. Osakeyhtiö voi olla kommandiittiyhtiön yhtiömiehenä
17. Avoimen yhtiön yhtiömiehen velka voidaan periä tältä yhtiöltä.
18. Fyysinen henkilö ei aina menetä oikeustoimikelpoisuuttaan, kun hänelle määrätään edunvalvoja.
19. Eläin voi olla juridinen henkilö
20. Osuuskunnan on mahdollista myydä omia osakkeitaan.

15.09.2011 JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen 3.00 op. Nykänen Pekka


Tenttiohjeet
Väittämien vastaukset ovat joko oikein (o) tai väärin (v). Rengasta mielestäsi oikea ratkaisu. Oikeasta ratkaisusta saa yhden pisteen, väärästä vastauksesta tai vastaamatta jättämisestä nolla pistettä.
Kysymys 1
Organisaationormit ohjaavat organisaatioiden toimintaa, resursseja & niiden käyttöä.
Kysymys 2
Suomen oikeusjärjestys perustuu ns. maantapaan.
Kysymys 3
Käytösnormien addressaatteina ovat yksilöt ja heidän käytöksensä.
Kysymys 4
Oikeushierarkiassa lait ja asetukset ovat samanarvoisia.
Kysymys 5
Oikeuden jaottelussa kansainvälinen oikeus on hallinto-oikeuden alalaji.
Kysymys 6
Oikeusjärjestyksen kehitystä kuvaa esim. eri oikeudenalojen rajojen hämärtyminen.
Kysymys 7
Luonnollinen henkilö on yksityisoikeudellinen oikeussubjekti.
Kysymys 8
Kahden luonnollisen henkilön välinen suhde on yksityisoikeudellinen.
Kysymys 9
Suomen yleinen arvonlisäverokanta on 28 %.
Kysymys 10
Kiinteistöveron veronsaaja on valtio.

11)Neutraali verotus ei vaikuta kuluttajan valintoihin suhteessa siihen, mitä ne olisivat verottomassa tilassa.
12) Verojen osuus BKT:sta oli vuonna 2010 yli 50 %.
13)Kaikki elinkeinot ovat luvanvaraisia.
14)Osakeyhtiön hallitus valitsee hallintoneuvoston.
15)Yritykset ovat koosta riippumatta elinkeinon harjoittajia.
16)14 vuotta täyttänyt voi ostaa itse ansaitsemillaan rahoilla mitä haluaa.
17)Luonnollinen henkilö voi menettää oikeuskelpoisuutensa ennen kuolemaansa tämän toimintakyvyn heikkenemisen johdosta.
18)Italian kansalainen voi harjoittaa Suomessa elinkeino ilman lupaa.
19)Kissa on juridinen henkilö.
20)Patentti on immateriaalioikeus.