24.04.2017 KTALA205 Ympäristötalous 5.00 op. Nikula Harri21.05.2013 KTALA205 Ympäristötalous 5.00 op. Nikula Harri


Tenttiohjeet
Merkintä sulkeissa kertoo tehtävän maksimipisteet. Tentin maksimi on 21 pistettä.
Kysymys 1
1. Karilla on saksofoni. Hän soittaa sitä huoneessaan. Miksi rouva Mäkisellä on tulpat korvissaan? (J. Karjalainen: Karilla on saksofoni) Vastaa seuraaviin kysymyksiin tapauksen pohjalta. Selitä kuviosi huolellisesti!

A) Tehtävässä tarkastelun kohteena on siis melu. Määrittele käsitteet ulkoisvaikutus, saastuminen sekä virta- ja varantosaaste. (1p)

B) Alkuperäinen allokaatio ei ole Pareto-tehokas allokaatio, koska ulkoisvaikutusta ei ole sisäistetty. Esitä tämä väite kustannus-hyötyanalyysin ja kuvion avulla. Huolehdi siitä, että kuviosi perusteella Karin totaalinen soittokielto ei ole paras ratkaisu taloyhtiössä. (4p)

C) Olivatko edellä rouva Mäkisen kustannusfunktiossa korvatulpat mukana? Eli miten kärsijän suojautuminen tulisi mielestäsi huomioida kustannusfunktiossa? (Vaikeahko, 2p). Jos et pysty liittämään korvatulppia analyysiin, niin unohda ne ja siirry eteenpäin.

D) Esitä Coaselainen näkemys tilanteesta. Eliesitä Coaselainen näkemys ongelman synnystä ja sen ratkaisusta. (3p)

E) Esitä taloudellisiin kiihokkeisiin perustuvat ratkaisut taloyhtiölle. Tämän ratkaisun tulisi palauttaa Pareto-tehokkuus yhtiöön. Taloudellisia kiihokkeita ovat kiinteä veroluonteinen maksu ja ympäristötuki. Käytä kuvioita! (3p)

F) Edellä oleva tarkastelu koski vain taloyhtiön muutamaa henkilöä. Mieti miten tilanne muuttuu, kun ulkoisvaikutuksen tuotannossa ja kulutuksessa on mukana suuri joukko ihmisiä. Mieti erityisesti sitä, miten ulkoisvaikutus kyetään sisäistämään ja miten eri keinot eroavat toisistaan. (4p)

G) Esitä lyhyesti kustannus-hyötyanalyysin ja kuvion avulla tilanne, jonka perusteella Karin totaalinen soittokielto on paras ratkaisu taloyhtiössä. (1p)
Kysymys 2
2. Hotellingin sääntö. Kiinnitä vastauksessasi erityinen huomio yhteisön yleiseen korkoon r. (3p)

08.05.2013 KTALA205 Ympäristötalous 5.00 op. Nikula Harri


Tenttiohjeet
Merkintä sulkeissa kertoo tehtävän maksimipisteet. Tentin maksimi on 21 pistettä.
Kysymys 1
Määrittele/kuvaile/selitä:
a) Cowboy-talous (1p)
b) Kaksinkertainen etu (double-dividend) (1p)
c) Julkishyödyke ja vapaamatkustaminen (2p)
d) Hotellingin sääntö (2p)
Kysymys 2
Pohdintaa:
Osmo Soininvaara kertoo blogissaan yksityisautoilusta Singaporessa. Soininvaaran mukaan auton omistamiseen tarvitaan lupa, joka on myös jälkimarkkinakelpoinen. Hinta on Singaporen Helsingin suurlähettilään mukaan kohonnut nopeasti ja on nyt 60000€ eli 500€/kk. (Auto Singaporessa, Osmo Soininvaaran blogimerkintä 21.4.2013)

Mieti järjestelmän tarkoitusta, sen toteuttamista ja vaikutuksia sekä ylläpidon haasteita. Mieti myös vaihtoehtoisi järjestelmiä/instrumentteja Singaporen liikenteen järjestämiseksi. (6p)
Kysymys 3
Analyysi:
Tuotantolaitoksen 1 ja 2 sijaitsevat joen rannalla. Laitosten rajoittamattomat haitalliset päästöt ovat E^1 ja E^2. Tehtävässä yläindeksit viittaavat tuotantolaitoksiin.
A) Anna tulkinta sille, mitä tässä tarkoittavat termit ulkoisvaikutus ja homogeenisesti leviävä saaste. (1p)
B) Saasteen leikkaamisen rajakustannukset ovat molemmissa yrityksissä lineaariset. Yrityksessä 1 ne ovat korkeammat kuin yrityksessä 2. Piirrä rajakustannukset. (Muista merkitä tarpeelliset symbolit kuvioihisi) (1p)
C) Osoita kuvion avulla, millainen on tehokas leikkauksien allokaatio, kun kokonaisleikkaus on määrältään A. (2p)
D) Kerro, miten edellisen kohdan kokonaisleikkauksen A tulisi kustannushyötyanalyysin perusteella määräytyä. Tässäkin kohdin kuvio on hyödyllinen. (2p)
E) Miten kokonaisleikkaus A toteutetaan kaupattavien päästölupien järjestelmässä. Onko leikkauksien allokaatio tehokas? (2p)
F) Mitä tapahtuu päästöluvan hinnalle, jos yrityksen 1 leikkauskustannukset nousevat? Käytä vastauksessasi kuviota. (1p)

14.06.2012 KTALA205 Ympäristötalous 5.00 op. Nikula Harri


Tenttiohjeet
Muista esitellä kuvioittesi sisällöt. Toisin sanoen, pelkkä piirustus ei ole vielä vastaus!

Merkintä sulkeissa kertoo tehtävän maksimipisteet. Tentin maksimipisteet ovat 20.
Kysymys 1
1. Määritele/kuvaile/selitä
a) Ympäristöverotuksen kaksinkertainen etu (double-dividend) (1p)
b) Kuvaile sanallisesti, mitä tarkoittaa yhteismaan tragedia (Tragedy of the Commons) (1p)
c) Hyödyn vs. kulutuksen diskonttokorko (1,5p)
d) Ympäristöresurssi julkishyödykkeenä (1,5p)
e) Yritysten vahinkovastuu (2p)
f) Vangin dilemma ja kansainvälinen ympäristöongelma (2,5p)
g) Sternin raportin keskeinen sisältö (2,5p)
h) Yövartioinnista säännöstelyyn: julkisen vallan rooli ja keinot ympäristöresurssien käytön ohjaajana (4p)
Kysymys 2
2. Analyysi
Virtasaasteen tehokas kontrollointi yhteisössä. Käytä vastauksessasi kuvioita, joissa tehokas allokaatio esitetään saastumisen rajahyötyjen ja -haittojen avulla. (4p)

06.09.2010 KTALA205 Ympäristötalous 5.00 op. Nikula Harri


Kysymys 1
Määrittele/selitä
a. Kaksinkertainen etu (double-dividend) (1p)
b. Positiivinen ulkoisvaikutus (1p)
c. Windfall-vero (1p)
d. Adverse selection ja luomutuotanto (1p)
e. Ilmastoriskin epämääräisyys (1p)
Kysymys 2
Pohdintaa
a. Cowboy vai astronautti: ympäristön ja talouden välisestä riippuvuussuhteesta (3p)
b. Yövartioinnista sääntelyyn: julkisen vallan rooli ympäristöresurssien käytön ohjaajana (3p)
Kysymys 3
Analyysi
Oletetaan, 
 -kaksi kuluttajaa, A ja B, jotka kuluttavat hyödykettä x.
 -kuluttaja A, kulutuksen rajahyöty MBA(xA) = A-xA
 -kuluttaja B, kulutuksen rajahyöty MBB(xB) = B-xB
 -A on erisuuri kuin B
 -Tuotetta tarjotaan rajakustannusten MC(x)=x mukaisesti.

a. Hyödyke x on puhdas yksityishyödyke. Mikä on markkina-allokaatio? Keskustele myös allokaation yhteiskunnallisesta merkityksestä ja sen arvioinnissa käytetystä kriteeristä. (3p)
b. Hyödyke x on puhdas julkishyödyke. Mikä on hyödykkeen yksityisiin kysyntöihin perustuva allokaatio? Mieti, onko julkisella vallalla roolia uudelleenallokoinnissa. (3p)

Käytä vastauksessasi graafista kysyntä-tarjonta-analyysiä. Huolehdi kuvioihisi symbolit paikoilleen. Pelkkä piirros ei kuitenkaan riitä, vaan sinun täytyy oppimaasi terminologiaa hyödyntäen myös selittää kuviosi!

Max 17p.

02.06.2010 KTALA205 Ympäristötalous 5.00 op. Nikula Harri


Kysymys 1
Määrittele / selitä
a) Varovaisuusperiaate ja ilmastonmuutos (1p)
b) Välttämätön, mutta korvattava tuotannontekijä (1p)
c) Windfall-vero (1p)
d) Adverse selection ja luomutuotanto (1p)
e) Ilmastoriskin epämääräisyys (1p)
Kysymys 2
Pohdintaa
a) Ympäristön ja talouden välinen riippuvuussuhde (3p)
b) Yövartioinnista sääntelyyn: julkisen vallan rooli ympäristöresurssien käytön ohjaajana (3p)
Kysymys 3
Analyysi
Oletetaan:
- Kaksi kalamiestä, joita merkitään symboleilla A ja B
- Kalasaaliit yi, i = A,B
- Kalamiehet identtisiä saaliin hyödyn suhteen; Bi(yi) = yi(12-yi)
- Kalastuksen haitat ympäristöresurssille (ja saaliille):
D(y1+y2) = (y1+y2)^2/2
- Mahdolliset kalasaaliit ovat joko 2 tai 3 eli yi = 2,3

a) Miehet lähtevät aamulla kalaan. Selitä heille yllä olevien tietojen valossa termejä strateginen valinta, julkishyödyke, vapaamatkustaminen, avoin omistus ja ulkoisvaikutus. (3p)

b) Ratkaise pelin Nash-tasapaino. (3p)

Max 17p

19.02.2007 KTALA205 Ympäristötalous 5.00 op. Nikula Harri


Kysymys 1
Määrittele termit lyhyesti:
a) Samuelsonin sääntö
b)Yhteismaan ongelma ("Tragedy of the Commons")
c) Ulkoisvaikutus
Kysymys 2
Coasen neuvotteluratkaisu
Kysymys 3
Kustannustehokas päästöjen allokaatio
Kysymys 4
Oletetaan
-kaksi yritystä A ja B, jotka tuottavat saastetta e
-Yritys A: Päästöjen vähemtämisen kust. CA(aA)=aA^2/2
-Yritys B: CB(aB)=aB^2
-Päästöjen vähentämisen hyötyfunktio B(a) toteuttaa piirteet B'(a)>0 ja B''(a)<0 missä a on päästöjen vähentämisen symboli, merkki ' symboloi funktion 1. derivaattaa a:n suhteen ja merkki '' symboloi funktion 2. derivaattaa a:n suhteen

Käytä graafista esitystä, kun havainnollistat yhteiskunnan kannlta optimaalista ympäristövero-ohjelmaa