20.11.2012 JOIKP2 Eurooppaoikeus 3.00 op. Rautiainen Pauli


Tenttiohjeet
Vastaa oheisiin kysymyksiin annettuun vastaustilaan. Vastaustilan ylittävää osaa ei lueta.

Vastaustilaa annettiin neljä riviä.
Tenttiohjeet
Vastaa oheisiin kysymyksiin annettuun vastaustilaan. Vastaustilan ylittävää osaa ei lueta.

Vastaustilaa annettiin neljä riviä.
Kysymys 1
Oppi eurooppaoikeuden etusijasta (etusijaperiaate) perustettiin tapauksessa?
Kysymys 1
Oppi eurooppaoikeuden etusijasta (etusijaperiaate) perustettiin tapauksessa?
Kysymys 2
Mitä tarkoitetaan ns. Acte éclairé -opilla ja mihin se liittyy?
Kysymys 2
Mitä tarkoitetaan ns. Acte éclairé -opilla ja mihin se liittyy?
Kysymys 3
Luettele SEUT 263 artiklan mukaisen kumoamiskanteen kanneperusteet.
Kysymys 3
Luettele SEUT 263 artiklan mukaisen kumoamiskanteen kanneperusteet.
Kysymys 4
Esittele ytimekkäästi perusvapauksien ja perusoikeuksien merkityssisältö ja keskeiset erot.
Kysymys 4
Esittele ytimekkäästi perusvapauksien ja perusoikeuksien merkityssisältö ja keskeiset erot.
Kysymys 5
Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, väärästä vastauksesta menettää yhden pisteen. Oikein vai väärin?
1. SEUT 277 artiklan mukainen vaatimus asetuksen soveltamatta jättämisestä on itsenäinen kanneperuste.
2. SEUT 267 artiklan mukaisessa ennakkoratkaisumenettelyssä on kysymys kansallisen tuomioistuimen ja EU:n tuomioistuimen välisestä toiminnasta.
3. Tulkintavaikutuksen mukaan kansallista säädöstä tulkitaan EU-normin valossa ja sen tavoitteiden mukaan.
4. Ulkosopimuksilla ei voi olla välittömiä oikeusvaikutuksia.
5. Euroopan talousyhteisön perustamissopimus solmittiin vuonna 1951
6. Suhteellisuusperiaatteen mukaan käytettyjen keinojen tulee olla oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden.
7. Jaettu toimivalta tarkoittaa, että toimivallan jakavat jäsenvaltiot keskenään.
8. Vilpittömän yhteistyön periaate velvoittaa vain jäsenvaltioita.
9. Direktiivejä käytetään erityisesti yksinomaisen toimivallan alalla.
10. EU:sta tuli oikeushenkilö Maastrichtin sopimuksella. 
Kysymys 5
Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, väärästä vastauksesta menettää yhden pisteen. Oikein vai väärin?
1. SEUT 277 artiklan mukainen vaatimus asetuksen soveltamatta jättämisestä on itsenäinen kanneperuste.
2. SEUT 267 artiklan mukaisessa ennakkoratkaisumenettelyssä on kysymys kansallisen tuomioistuimen ja EU:n tuomioistuimen välisestä toiminnasta.
3. Tulkintavaikutuksen mukaan kansallista säädöstä tulkitaan EU-normin valossa ja sen tavoitteiden mukaan.
4. Ulkosopimuksilla ei voi olla välittömiä oikeusvaikutuksia.
5. Euroopan talousyhteisön perustamissopimus solmittiin vuonna 1951
6. Suhteellisuusperiaatteen mukaan käytettyjen keinojen tulee olla oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden.
7. Jaettu toimivalta tarkoittaa, että toimivallan jakavat jäsenvaltiot keskenään.
8. Vilpittömän yhteistyön periaate velvoittaa vain jäsenvaltioita.
9. Direktiivejä käytetään erityisesti yksinomaisen toimivallan alalla.
10. EU:sta tuli oikeushenkilö Maastrichtin sopimuksella. 

05.11.2012 JOIKP2 Eurooppaoikeus 3.00 op. Rautiainen Pauli


Kysymys 1
Kuvaa niitä periaatteita,jotka säätelevät Ojasen mukaan EU-oikeuden valtionsisäisiä vaikutuksia.
Kysymys 2
Mitä EU-oikeudessa tarkoitetaan ennakkoratkaisulla ja miten se syntyy?
Kysymys 3
Kuvaa EU-oikeuden perus- ja ihmisoikeusulottuvuutta ottaen huomioon Lissabonin sopimuksen tuomat muutokset primäärioikeuteen.

05.10.2012 JOIKP2 Eurooppaoikeus 3.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Kuulustelija: Olli Wikberg

Vastaa oheisiin kysymyksiin annettuun vastaustilaan. Vastaustilan ylittävää osaa ei lueta.

Vastaustilaa annettiin neljä riviä.
Kysymys 1
Oppi välittömistä oikeusvaikutuksista perustettiin tapauksessa?
Kysymys 2
Mitä tarkoitetaan ns. Acte clair -opilla ja mihin se liittyy?
Kysymys 3
Esittele SEUT 258 artiklan mukainen rikkomuskannemenettely pääpiirteissään.
Kysymys 4
Esittele ytimekkäästi direktiivi oikeudelliselta luonteeltaan.
Kysymys 5
Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen, väärästä vastauksesta menettää yhden pisteen. Oikein vai väärin?

1. Huonosta hallinnosta EU:ssa voidaan kannella Euroopan parlamentille.
2. Virkamiestuomioistuimessa ei ole julkisasiamiestä.
3. Alkuperäisillä kuutosilla tarkoitetaan Euroopan unionin perustajavaltioita.
4. Jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus omaan komissaariin.
5. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimus on yhä voimassa.
6. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja on myös yksi komission varapuheenjohtajista.
7. Yksinomainen toimivalta tarkoittaa, että toimivalta on yksin jäsenvaltiolla.
8. Perusoikeuskirja on julistusluonteinen asiakirja, joka ei ole juridisesti sitova.
9. Vain Eu-tuomioistuin voi todeta EU-normin pätemättömäksi.
10. Sopimus Euroopan unionin toiminnasta on tehty määräajaksi. 

07.02.2012 JOIKP2 Eurooppaoikeus 3.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Kuulustelija: Palander Jaana
Teos: Eu-oikeuden perusteita (Tuomas Ojanen)
Tenttiohjeet
Kuulustelija: Palander Jaana
Teos: Eu-oikeuden perusteita (Tuomas Ojanen)
Tenttiohjeet
Kuulustelija: Palander Jaana
Teos: Eu-oikeuden perusteita (Tuomas Ojanen)
Kysymys 1
Kerro jäsenvaltion vahingonkorvausvastuun periaatteen mukaiset edellytykset vahingonkorvausvastuun syntymiselle EU-oikeudessa.
Kysymys 1
Kerro jäsenvaltion vahingonkorvausvastuun periaatteen mukaiset edellytykset vahingonkorvausvastuun syntymiselle EU-oikeudessa.
Kysymys 1
Kerro jäsenvaltion vahingonkorvausvastuun periaatteen mukaiset edellytykset vahingonkorvausvastuun syntymiselle EU-oikeudessa.
Kysymys 2
Kuvaile sisämarkkinavapauksien ja perusoikeuksien välistä suhdetta EU-oikeudessa.
Kysymys 2
Kuvaile sisämarkkinavapauksien ja perusoikeuksien välistä suhdetta EU-oikeudessa.
Kysymys 2
Kuvaile sisämarkkinavapauksien ja perusoikeuksien välistä suhdetta EU-oikeudessa.
Kysymys 3
Miten Lissabonin sopimus muutti Eurooppa-neuvoston asemaa ja miten se vaikutti Suomen edustukseen Eurooppa-neuvostossa?
Kysymys 3
Miten Lissabonin sopimus muutti Eurooppa-neuvoston asemaa ja miten se vaikutti Suomen edustukseen Eurooppa-neuvostossa?
Kysymys 3
Miten Lissabonin sopimus muutti Eurooppa-neuvoston asemaa ja miten se vaikutti Suomen edustukseen Eurooppa-neuvostossa?

29.11.2011 JOIKP2 Eurooppaoikeus 3.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Kuulustelija: Palander Jaana
Kysymys 1
Selosta sekundäärisen EU-oikeuden sisältö
Kysymys 2
Kuvaile perusoikeuksien kehittyminen EU-oikeuteen. Kerro erityisesti, kuinka perustamissopimuksissa on vahvistettu perusoikeuksien merkitystä. 
Kysymys 3
Kerro EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisujen sitovuudesta ensinnäkin EU-tuomioistuimen ja toiseksi kansallisen tuomioistuimen näkökulmasta. 

21.06.2011 JOIKP2 Eurooppaoikeus 3.00 op. Rautiainen Pauli


Kysymys 1
EU:n toimivallan määräytyminen.
Kysymys 2
Direktiivien horisontaalinen ja vertikaalinen oikeusvaikutus.
Kysymys 3
EU:n perusoikeuskirjan historia, sisältö sekä suhde muuhun EU-oikeuteen, jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksiin ja kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

19.04.2011 JOIKP2 Eurooppaoikeus 3.00 op. Rautiainen Pauli


Tenttiohjeet
Kaksi osiota, essee ja monivalinnat. Molempiin vastataan, essee erilliselle paperille. Monivalinnoissa: rengasta oikea / oikeat vaihtoehdot.
Kysymys 1
Kirjoita essee esimerkein selostaen, miten EU:n toimivalta määräytyy. (15 p.)
Kysymys 2
15 monivalinta kysymystä (a, b, c) liittyen mm. Lissabonin sopimukseen, peruskirjaan ja EUT:hen. (15 p. täysin oikea vastaus +1p., väärä vastaus -1p., ei vastausta 0p.)

10.12.2010 JOIKP2 Eurooppaoikeus 3.00 op. Rautiainen Pauli


Kysymys 1
Nimitysvallan käyttäminen Euroopan unionin toimielinten keskeisimpiä virkoja täytettäessä. Arvioi kysymystä n.1-2 sivun mittaisessa vastauksessasi erityisesti toimielinten keskinäissuhteiden näkökulmasta (15 pistettä).
Kysymys 2
Täydennä lause puuttuvalla, asiayhteyteen sopivalla käsitteellä/termillä (10 pistettä).
a) ns.______________-periaatteen nojalla kansalliset tuomioistuimet ovat velvollisia ottamaan EU-oikeuteen perustuvat oikeudelliset vaateet huomioon oikeudenkäynnin kuluessa.
b) valitettaessa unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta unionin tuomioistuimeen voi viimeksi mainittu arvioida lähtökohtaisesti ainoastaan asian ___________puolta/seikastoa.
c)Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita sitovista oikeusperiaatteista _________ edellyttää pienimmän mahdollisen haitan aiheuttamista lainsäädännön kohdetahon suojatuille oikeushyville.
d) kansalliset tuomioistuimet voivat pyytää _______ (oikeussuojakeinon nimitys) EU-oikeuden tulkinnasta ja pätevyydestä __________ (miltä toimielimeltä). 
Kysymys 3
Vastaa lyhyesti seuraavassa esitettyihin kysymyksiin (15 pistettä).
a) unionin johdannaisoikeuden pätevyyden arviointi kansallisissa tuomioistuimissa.
b) millä edellytyksin ja minkä kaikkien kansallisten viranomaisten toiminnasta Euroopan unionin jäsenvaltio voidaan saattaa vahingonkorvausvastuuseen jäsenyysvelvoitteen rikkomisesta.
c) määräenemmistön muodostaminen Euroopan unionin neuvostossa.

23.11.2010 JOIKP2 Eurooppaoikeus 3.00 op. Rautiainen Pauli


Kysymys 1
1. Primääri- ja sekundaarioikeuden lähteet EU-oikeudessa
Kysymys 2
2. Lainsäädäntö-, toimeenpano-, ja tuomiovalta EU-oikeudessa
Kysymys 3
3. Lissabonin sopimuksen tuottamat vaikutukset EU:n primäärioikeuteen

26.10.2010 JOIKP2 Eurooppaoikeus 3.00 op. Rautiainen Pauli


Kysymys 1
EU-oikeuden sanotaan muodostavan oman oikeusjärjestyksensä, joka kohtaa kansallisen oikeusjärjestyksen kansallisissa tuomioistuimissa käsiteltävissä yksittäisissä jutuissa. Mitä tällä tarkoitetaan?
Kysymys 2
Miten Lissabonin sopimus on vaikuttanut EU-oikeuteen?

21.09.2010 JOIKP2 Eurooppaoikeus 3.00 op. Rautiainen Pauli


Kysymys 1
EU-oikeuden sanotaan muodostavan oman oikeusjärjestyksensä, joka kohtaa kansallisen oikeusjärjestyksen kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävissä yksittäisissä jutuissa. Mitä tällä tarkoitetaan?
Kysymys 2
Miten Lissabonin sopimus on vaikuttanut EU-oikeuteen?

11.05.2010 JOIKP2 Eurooppaoikeus 3.00 op. Rautiainen Pauli


Tenttiohjeet
Anna oikeudellisesti perusteltu vastaus seuraaviin kysymyksiin.
Kysymys 1
EU-oikeuden sanotaan muodostavan oman oikeusjärjestyksensä, joka kohtaa kansallisen oikeusjärjestyksen kansallisissa tuomioistuimissa käsiteltävissä yksittäisissä jutuissa. Mitä tällä tarkoitetaan?
Kysymys 2
Miten Lissabonin sopimus on vaikuttanut EU-oikeuteen?