08.05.2012 JOIKS6 Oikeustieteellinen tutkimus 6.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Maksimipistemäärä kustakin kysymyksestä on 10 pistettä.
Kysymys 1
Miten oikeustiede on muuttunut Suomessa 1980-luvusta? Miksi? Erittele tarkemmin vähintään yhtä muutosta.
Kysymys 2
Mitä tarkoitetaan oikeuden kulttuuri- ja syvätasolla?
Kysymys 3
Valitse vapaasti kaksi luentosarjan artikkeliharjoituksessa käsiteltyä oikeustieteellistä artikkelia. Vertaile niiden lähestymistapaa, metodeja ja tuloksia.
Kysymys 4
Mitä Tuori tarkoittaa oikeustieteen kaksoiskansalaisuudella? Miten tämä kaksoiskansalaisuus ilmenee yhtäältä oikeustieteen kohteessa ja toisaalta oikeustieteen vaikutuksissa?

06.09.2011 JOIKS6 Oikeustieteellinen tutkimus 6.00 op. Kultalahti Jukka


Kysymys 1
Miten Siltala erittelee oikeuden yhteiskunnallisia vaikutuksia lainsäädännön tulkinnassa? (Oikeustieteen tieteenteoria)
Kysymys 2
Miten Aarnio jäsentää tulkinnan rationaalisuusehtoja? (Laintulkinnan teoria)
Kysymys 3
Miten Aarnio analysoi perusoikeusmyönteistä laintulkintaa? (Tulkinnan taito)

24.05.2011 JOIKS6 Oikeustieteellinen tutkimus 6.00 op. Kultalahti Jukka


Tenttiohjeet
luentotentti
Kysymys 1
Oikeudellinen päätös loogisena syllogismina. Mitä ongelmia malliin liittyy? (Aarnio)
Kysymys 2
Arvioi, miten oikeuden europpalaistuminen ja kansainvälistyminen ovat vaikuttaneet oikeuslähdeoppiin. (luennot)
Kysymys 3
Mitä tarkoitetaan oikeudellisella pluralismilla? Mikä sen merkitys voisi olla oikeustieteellisessa tutkimuksessa? (Tuori, luennot)
Kysymys 4
Managerialistinen oikeuskäsitys ja sen ilmenemismuodot. (Lavapuro, luennot)

19.04.2011 JOIKS6 Oikeustieteellinen tutkimus 6.00 op. Kultalahti Jukka


Tenttiohjeet
luentotentti
Kysymys 1
Supernormistot ja perinteinen oikeuslähdeoppi? (Karhu & Aarnio) Pohdi kysymystä mahdollisuuksien mukaan oma opinnäytetyösi aiheen kannalta.
Kysymys 2
Mitä kuuluu Kaarlo Tuorin mukaan oikeuden kulttuuritasoon? Miten se eroaa oikeuden pintatasosta? (Tuori & luennot)
Kysymys 3
Ongelmakeskeinen tutkimus ja sen "sudenkuopat"? (luennot)
Kysymys 4
Selosta Aarnion kritiikkiä Ronald Dworkinin yhden ainoan oikean ratkaisun teoriaa kohtaan ja arvioi Aarnion kritiikin perusteltavuutta vallanjaon näkökulmasta. (Aarnio & luennot)

22.03.2011 JOIKS6 Oikeustieteellinen tutkimus 6.00 op. Kultalahti Jukka


Kysymys 1
Arvioi perinteisen oikeuslähdeopin sisältöä ja merkitysstä nykyisessä oikeusjärjestyksessä pitäen taustana esim. opinnäytetyösi teemaa. (Aarnio)
Kysymys 2
Minkälaisia tasoja Kaarlo Tuori identifioi oikeudessa ja miten nämä tasot ovat yhteydessä toisiinsa. (Tuori, Luennot)
Kysymys 3
Tilanneherkkä juridiikka ja sen legitimiteetti. (Karhu)
Kysymys 4
Pohdi tutkijan näkökulmasta, minkä lähtökohtien varassa tulisi lähestyä esim. EU:n tuomioistuimen, Saksan perustuslakituomioistuimen ja WTO:n riitojenratkaisuelimen välisiä näkemyseroja siitä, millä nykyisistä orgaaneista on viimesijainen ratkaisuvalta järjestelmien välisissä konfliktitilanteissa. (Luennot)

26.10.2010 JOIKS6 Oikeustieteellinen tutkimus 6.00 op. Kultalahti Jukka


Kysymys 1
Miten Siltala erittelee lainopin suhdetta muihin tieteenaloihin?
Kysymys 2
Tulkintakannanoton rationaalisuusehdot Aarnion teoriassa?
Kysymys 3
Oikeuden tasojen välinen konstituutiosuhde kriittisen oikeuspositivismin teoriassa?

21.09.2010 JOIKS6 Oikeustieteellinen tutkimus 6.00 op. Kultalahti Jukka


Kysymys 1
miten Siltala erittelee oikeudellisia tulkintaperusteita lainsäädännön tulkinnassa
Kysymys 2
kolme oikeusajattelun oppihistoriallista ideaalimallia Aarnion esityksessä
Kysymys 3
oikeuden tasot ja tasojen väliset suhteet Tuorin kriittisessä oikeuspositivismissa