30.11.2018 KATLAS13 Tilintarkastus II 5.00 op. Kihn Lili


Tenttiohjeet
Oikein/Väärin. Oikeasta vastauksesta 1p. max pisteet 15p.

1. Tilintarkastusriski koostuu yhdestä tekijästä: siitä, että tilinpäätökseen sisältyy olennainen virhe tai puute.

2. Epätavallisten tai odottamattomien yhteyksien arvioimisessa ei tarvitse ymmärtää yhtiön liiketoiminaa ja lukuja nähdäkseen olennaisen virheen.

3. Tietosuoja keskittyy siihen, kuinka henkilötietoja käsitellään ja suojataan sekä kuinka tietosuojaa hallinnoidaan.

4. ISAE -varmennuslausunnolla voidaan varmentaa tietojärjestelmiin liittyvien kontrollien toimivuutta ja tehokkuutta.

5. Tilintarkastajan tulee hankkia evidenssiä siitä, että kaikki tilinpäätöspäivän ja tilintarkastuskertomuksen antopäivän välillä toteutuvat tapahtumat, jotka edellyttävät tilinpäätöksen oikaisemista tai lisätietojen esittämistä on tunnistettu.

6. Julkisen yhtiön osakepääoma on minimissään 60.000 euroa.

7. Tilintarkastajan tavoitteena on soveltaa olennaisuuden käsitettä asianmukaisesti tilintarkastusta suunnitellessaan ja suorittaessaan.

8. Mikäli tilintarkastajan ja johdon välillä on näkemyseroa olennaisista seikoista, tulisi antaa ehdollinen tai kielteinen lausuma.

9. Tilintarkastajan ei tarvitse kommunikoida toimivan johdon kanssa mukautukseen johtavista seikoista.

10. Tilintarkastuksen yleisenä tavoitteena on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä

11. Yleisluontoisen tilintarkastuksen dokumentoinnin periaatteet ovat vastaavat kuin lakisääteisessä tilintarkastuksessa.

12. Tilintarkastuskertomus on luovutettava yhteisön hallitukselle viimeistään 3 viikkoa ennen kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.

13. Tilinpäätösriskiä arvioidaan suhteessa tilinpäätökseen kokonaisuudessaan ja suhteessa liiketapahtumien lajeihin, tilisaldoihin, ja tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin.

14. Lähipiiriin kuuluvat osapuolet ovat toisistaan riippumattomia

15. Sitoumus työn tai palvelun suorittamiseen voi olla apporttiomaisuutta.
Kysymys 1
Mitä agenttiteoria tilintarkastuksessa tarkoittaa? (5p)
Kysymys 2
Tilintarkastajan toimenpiteet arvioituihin riskeihin vastaamiseksi? (5p)
Kysymys 3
Mitkä ovat Garvinin (1988) viisi laatukäsitteen näkökulmaa? (5p)
Kysymys 4
Mitä tarkoitetaan yritysten toiminnan jatkuvuuden arvioinnin viisiportaisella jäsennyksellä? (5p)

13.01.2014 KATLAS13 Tilintarkastus II 5.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Kirjoita riittävän pitkät vastaukset kysymyksiin. Tehtävään kolme riittävät lyhyemmät vastaukset. 6 pistettä per kysymys, yhteensä 24 pistettä.
Kysymys 1
Kansainvälisten tilintarkastusalan standardien suhtautuminen ATK-avusteiseen tilintarkastukseen.
Kysymys 2
Kontrollien testaaminen. Milloin tilintarkastajan oletetaan testaavan kontrolleja? Mikä on testaamisen tavoitteena? Kuinka usein kontrollit tulee tarkistaa?
Kysymys 3
a) Milloin tilintarkastaja antaa lausuntoja rekisteriviranomaisille?
b) Mikä on rekisteriviranomaisille annettavien lausuntojen merkitys?
c) Mikä on tilintarkastajan lausunnon merkitys sulautumis- ja jakautumissuunnitelman yhteydessä?
Kysymys 4
Tulevaisuutta koskevan taloudellisen informaation tarkastamisen erityispiirteet?

04.12.2013 KATLAS13 Tilintarkastus II 5.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Tentissä on neljä kysymystä. Vastaa kaikkiin kysymyksiin esseetyyppisesti. Jokaisesta tehtävästä saa maksimissaan 6 pistettä. Tentin maksimipistemäärä on 24 pistettä
Kysymys 1
Mikä erityisvaatimuksia liittyy pörssinoteeratun julkisen osakeyhtiön tilintarkastukseen?
Kysymys 2
Mitä tilintarkastusevidenssillä tarkoitetaan?
Kysymys 3
Tilintarkastusdokumentaatio.
Kysymys 4
Mitä tarkoitetaan olennaisuudella tilintarkastuksessa? Millainen on olennaisuuden suhde tilintarkastusriskiin?

14.01.2013 KATLAS13 Tilintarkastus II 5.00 op. Lepistö Lauri


Tenttiohjeet
Vastaa kaikkiin esseetyyppisiin kysymyksiin. Jokaisen tehtävän paino on 20 prosenttia kokonaispisteistä. Loput 20 prosenttia tulevat erillisestä vapaaehtoisesta harjoitustehtävästä.
Kysymys 1
Mitä erityispiirteitä on huomioitava tilintarkastuksessa laskusuhdanteen aikana?
Kysymys 2
Mikä on tilintarkastuspöytäkirjan sisältö, rakenne, antamisen syy ja suhde kertomukseen?
Kysymys 3
Mitä hyvä tilintarkastusuunnitelma sisältää ja mitä siinä tulee huomioida?
Kysymys 4
Valitse kurssilla käsitellyistä teemoista asiakokonaisuus, joka on mielestäsi erityisen tärkeä ja
a) perustele, miksi aihepiiri on tärkeä
b) laadi tästä aiheesta tenttikysymys, joka edellyttää noin sivun mittaista esseevastausta ja
c) vastaa tähän kysymykseen.

03.12.2012 KATLAS13 Tilintarkastus II 5.00 op. Lepistö Lauri


Tenttiohjeet
Vastaa seuraaviin neljään kysymykseen. Yhden kysymyksen painoarvo on 20%. 20% tulee aiemmin palautetusta harjoitustyöstä.
Kysymys 1
Miten tilintarkastaja dokumentoi going concern -periaatteen toteutumisen tarkastamisen ja johtopäätökset?
Kysymys 2
Tilintarkastuspöytäkirja: sen sisältö, rakenne, antamisen syy ja suhde kertomukseen.
Kysymys 3
Olennaisuuden käsite tilintarkastuksessa. Millainen on olennaisuuden suhde tilintarkastusriskiin?
Kysymys 4
Mikä on palveluorganisaatioiden varmennusraportin (ISAE3402) sisältö? Miten I- ja II -tyypin varmennusraportit eroavat toisistaan?

20.02.2012 LASKA152 Tilintarkastus II 6.00 op. Lepistö Lauri


Tenttiohjeet
Vastaa seuraaviin neljään kysymykseen. Yhden kysymyksen painoarvo on 20%. 20% tulee aiemmin palautetusta harjoitustyöstä.
Kysymys 1
Kuinka tilintarkastaja voi muodostaa riittävä käsityksen niistä tarkastettavan organisaation toiminnoista ja prosesseista, jotka on ulkoistettu palveluorganisaatiolle?
Kysymys 2
Milloin tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksessaan seuraavat mukautukset: A) ehdollinen lausunto B) kielteinen lausunto
C) lausunnon antamatta jättäminen
Kysymys 3
Millaisin tietoteknisin menetelmin yrityksiin nykypäivänä murtaudutaan?
Kysymys 4
Yleisluonteisen tarkastuksen keskeisimmät ominaispiirteet tilintarkastuslain tarkoittamaan lakisääteiseen tarkastukseen verrattuna

23.01.2012 LASKA152 Tilintarkastus II 6.00 op. Lepistö Lauri


Tenttiohjeet
Vastaa seuraaviin neljään kysymykseen. Yhden kysymyksen painoarvo on 20%. 20% tulee aiemmin palautetusta harjoitustyöstä.
Kysymys 1
Kuvaile ISO27005 standardin mukainen riskienhallintaprosessi.
Kysymys 2
Olennaisuuden käsite tilintarkastuksessa. Millainen on olennaisuuden suhde tilintarkastusriskiin?
Kysymys 3
Tilintarkastuspöytäkirja: sen sisältö, rakenne, antamisen syy ja suhde kertomukseen.
Kysymys 4
Tilintarkastusdokumentaatio

12.12.2011 LASKA152 Tilintarkastus II 6.00 op. Lepistö Lauri


Tenttiohjeet
Jokaisesta tehtävästä saa 20% kokonaispisteistä. Lisäksi 20% tulee vapaaehtoisesta harjoitustyöstä. 
Kysymys 1
Mitä hyvä tilintarkastussuunnitelma sisältää ja mitä siinä tulee huomioida?
Kysymys 2
Mikä on tilintarkastuspöytäkirjan sisältö, rakenne, antamisen syy ja suhde kertomukseen?
Kysymys 3
Mitä tarkastustoimenpiteitä tilintarkastajan tulee tehdä kun selvitetään mahdollisia avoimia oikeudenkäyntejä ja vaateita?
Kysymys 4
Tilintarkastusdokumentaatio

03.02.2011 LASKA152 Tilintarkastus II 6.00 op. Kihn Lili


Tenttiohjeet
Jokaisesta tehtävästä saa 20% kokonaispisteistä. Lisäksi 20% tulee vapaaehtoisesta harjoitustyöstä. 
Kysymys 1
Tilinpäätöspäivän jälkeisten tapahtumien tarkastaminen?
Kysymys 2
Mitä hyvä tilintarkastussuunnitelma sisältää ja mitä siinä tulee huomioida?
Kysymys 3
Mikä on tilintarkastuspöytäkirjan sisältö, rakenne, antamisen syy ja suhde kertomukseen?
Kysymys 4
a) Mitkä ovat vakiomuotoiset lausunnot?
b)Mikä on tilintarkastuskertomuksessa lisätiedon antamisen ja tilinpäätöksen täydentämisen ero?
c)Mille päivälle tilintarkastuskertomus päivätään?

09.12.2010 LASKA152 Tilintarkastus II 6.00 op. Ihantola Eeva-Mari


Tenttiohjeet
Vastaa erilliselle kysymyspaperille
(Toisin kuin aiempina vuosina, ei kysymysten perässä ollut kerrottu kysymysten painoa, joten voidaan olettaa, että kaikkien neljän kysymyksen paino on sama 20% (vapaaehtoinen harjoitustyö käsitti 20% kurssin arvosanasta)). Vastausten pituutta ei ollut rajoitettu, eikä kerrottu ohjepituutta.
Kysymys 1
Mitä tilintarkastajan tulee huomioida tilintarkastusdokumentaatiota laatiessaan?
Kysymys 2
Tilintarkastuskertomuksen mukauttaminen: Miten, missä tilanteessa, millä perusteilla?
Kysymys 3
Pörssinoteeratun yhtiön tilintaskastuksen erityispiirteet?
Kysymys 4
Ulkopuolisen vahvistuksen hankkiminen osana tilintarkastusprosessia?