14.11.2017 KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet 5.00 op. Ruohonen Janne


Tenttiohjeet
Veikkausosa

1.	[Luennolla käsiteltiin irtaimen kauppaa ja kappalakia] Kauppalaki 
a)	on dispositiivinen eli tahdonvaltainen säädös
b)	soveltuu kiinteän omaisuuden kauppaan
c)	on indispositiivinen eli pakottava säädös

2.	[Luennolla käsiteltiin yritysten välistä riidanratkaisua] Välimiesmenettelyn etuna liike-elämässä on perinteisesti pidetty sitä, että
a)	päätös on salainen
b)	päätös on lopullinen
c)	päätöksen sisältö on erittäin hyvin ennustettavissa

3.	[Luennolla käsiteltiin prokuraa] Prokura on
a)	laskurahoitukseen liittyvä rahoitusjärjestely
b)	kaupparekisteriin merkitys elinkeinonharjoittajan yrityksensä edustamista varten antama yleisvaltuutus
c)	kansainvälisissä sopimussuhteissa käytettävä vakuutussitoumus

4.	Asuntokauppalaissa
a)	säädetään kiinteistön kaupasta
b)	olevat säännökset ovat pakottavia silloin, kun asunnon ostajana on kuluttaja
c)	on säännöksiä koskien uuden ja käytetyn asunnon kauppaa

5.	Osuuskunnalla on oltava
a)	hallintoneuvosto
b)	hallitus
c)	toimitusjohtaja

6.	Velallisen on aina maksettava 
a)	korkoa koronmukaisen viitekoron verran, vaikka koronmaksusta ei olisikaan sovittu
b)	korkoa, vaikka koronmaksusta ei ole sovittu
c)	korkoa koronmukaisen viitekoron verran, vaikka olisi sovittu viitekorkoa alhaisemmasta korosta

7.	Kiinteistön panttikirja
a)	osoittaa, että joku on velkaa toisella panttikirjasta ilmenevän summan
b)	on mahdollista luovuttaa velkojan hallintaan
c)	annetaan todistukseksi kiinteistön kiinnityksest

8.	Osakeyhtiössä vähemmistöosinkoa
a) voivat vaatia osakkeenomistajat, joilla on vähintään 1/10 kaikista osakkeista
b)ei voimassa olevan osakeyhtiölain mukaan saa jakaa
c) koskevat säännökset ovat osakeyhtiölaissa

9.	Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa määritellään
a)	muun muassa se, millä tavalla yritys voi harjoittaa vertailevaa mainontaa
b)	miten yritys ei saa olla kilpailematta eli mitkä ovat kiellettyjä kilpailunrajoituksia
c)	miten yritys ei saa kilpailla eli millaiset menettelytavat eivät ole sallittuja kilpailukeinoja

10.	Kuluttajariitalautakunta 
a)	antaa juridisesti sitovia päätöksiä kuluttajien välisissä erimielisyystapauksissa
b)	antaa juridisesti sitovia päätöksiä elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välisissä erimielisyystapauksissa
c)	käsittelee ryhmävalituksia, jotka kuluttaja-asiamies on lautakunnan ratkaistavaksi tuonut
Kysymys 1
Esseeosa
Patentti
Kilpailevatoiminta työsuhteessa

16.11.2016 KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet 5.00 op. Ruohonen Janne


Kysymys 1
Veikkausosio:

1. Luennolla käsiteltiin yritysoikeussuunnittelua. Yritysoikeissuunnittelussa
a) näkökulma siirtyy jälkikäteiskontrollista etukäteiskontrolliin
b) julkisoikeudellisilla normeilla ei ole merkitystä
c) pyritään löytämään yrityksen kannalta kannattavin vaihtoehto toimia kussakin tilanteessa

2. Luennolla käsiteltiin kilpailpailuoikeutta. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä voidaan tietyin edellytyksin pitää
a)saalistushinnottelua
b)hintaruuvin käyttöä
c)liikesuhteesta pidättymistä ilman asiallista syytä

3. Luennolla käsiteltiin irtaimen kauppaa ja kauppalakia. Kauppalaki
a) on dispositiivinen eli tahdonvaltainen säädös
b) soveltuu kiinteän omaisuuden kauppaan
c) in indispositiivinen eli pakottava säädös

4. Osakeyhtiössä vähemmistöosinkoa
a) voivat vaatia osakkeenomistajat, joilla on vähintään 1/10 kaikista osakkeista
b)ei voimassa olevan osakeyhtiölain mukaan saa jakaa
c) koskevat säännökset ovat osakeyhtiölaissa

5. kuluttajariitalautakunta
a) antaa juridisesti sitovia päätöksiä kuluttajien välisissä erimielisyystapauksissa
b) antaa juridisesti sitovia päätöksiä elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välisissä erimielisyystapauksissa
c)käsittelee ryhmävalituksia, jotka kuluttaja-asiamies on lautakunnan ratkaistavaksi tuonut

6. prekluusio
a) tarkoittaa ennakoitua sopimusrikkomusta
b) tarkoittaa vaaran vastuun siirtymistä myyjältä ostajalle
c) tarkoittaa samaa kuin absorptiosulautuminen

7. valtuutus
a) oikeuttaa valtuutetun päättämään oikeustoimen valtuuttajan puolesta
b) velvoittaa valtuutetun päättämään oikeustoimen valtuuttajan puolesta
c) pitää antaa kirjallisesti mikäli valtuutus on annettu kiinteistön myyntiä varten

8. velallisen on aina maksettava
a) korkoa vähintään korkolain mukaisen viitekoron verran vaikka koron maksusta ei olisikaan sovittu
b) korkoa vaikka koron maksusta ei olisikaan sovittu
c) korkoa vähintään korkolain mukaisen viitekoron verran, vaikka olisi sovittu viitekorkoa alhaisemmasta korosta

9. sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu
a) syntyy sopimuksen rikkomisen johdosta
b) voi syntyä tuottamusperiaatteen nojalla
c) jää vahingonkorvauslain soveltamisalan ulkopuolelle

10. kiinteistön panttikirja
a) osoittaa että joku on toiselle velkaa panttikirjasta ilmenevän summan
b) on mahdollista luovuttaa velkojan hallintaan
c) annetaan todistukseksi kiinteistön kiinnityksestä

Kysymys 2
Esseet

1. välimiesmenettely, sen edut ja haitat
2. työoikeudellinen kilpailukieltosopimus

19.11.2014 KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet 5.00 op. Ruohonen Janne


Tenttiohjeet
Tentissä on kaksi osaa, veikkausosa ja esseeosa. - Veikkausosassa on 10 komikohtaista monivalintatehtävää. Kolmesta väittämästä voi yksi tai useampi olla oikein, tai kaikki väittämät voivat olla virheellisiä. Oikeat väittämät tulee merkitä rastilla vaihtoehdon perään. Jos vastaaja on merkinnyt oikeat ja vain oikeat kolmesta vaihtoehdosta, vastauksesta annetaan yksi piste (mikäli mielestäsi mikään monivalintatehtävän väittämistä ei ole oikein, jätä kohta tyhjäksi). Täten veikkausosan enimmäispistemäärä on 10.
Esseeosassa on kaksi aihetta, joista molemmista tulee kirjoittaa korkeintaan 15 rivin mittainen vastaus. Nämä esseevastaukset kirjoitetaan tämän paperin kääntöpuolelle. Jokaisen esseevastauksen enimmäispistemäärä on 10.
Kysymys 1
Veikkausosa

[Luennolla käsiteltiin yritysoikeussuunnittelua.] Yritysoikeussuunnittelussa
a. näkökulma siirtyy jälkikäteiskontrollista etukäteiskontrolliin.
b. julkisoikeudellisilla normeilal ei ole merkitystä.
c. pyritään löytämään yrityksen kannalta kannattavin vaihtoehto toimia kussakin tilanteessa.

[Luennolla käsiteltiin WIPO:a] WIPO on
a. kansainvälisen työoikeuden valvontaorganisaatio.
b. immateriaalioikeuksiin liittyvien yleissopimusten hallinnoinnista vastaava organisaatio.
c. kilpailuoikeudellisten rajoitusten valvonnasta vastaava organisaatio.

Liikehuoneiston vuokrasopimuuksessa voidaan sopia, että
a. vuokralainen maksaa ennakkovuokran neljältä kuukaudelta.
b. vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on viisi kuukautta.
c. vuokralainen maksaa ennakkovuokran kolmelta kuukaudelta.

Vertailevasta mainonnasta säädetään
a. kuluttajasuojalaki.
b. laissa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa.
c. kaupparekisterilaissa.

Kuluttajariitalautakunta
a. antaa juridisesti sitovia päätöksiä kuluttajien välisissä erimielisyystapauksissa.
b. antaa juridisesti sitovia päätöksiä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä erimielisyystapauksissa.
c. käsittelee ryhmävalituksia, jotka kuluttaja-asiamies on lautakunnan ratkaistavaksi tuonut.

Toleranssivaltuutus
a. tarkoittaa samaa kuin sallimisvaltuutus.
b. pitää aina antaa kirjallisesti.
c. velvoittaa valtuutetun päättämään oikeustoimen valtuuttajan puolesta.

Velka
a. vanhentuu viiden vuoden kuluttua vanhentumisajan alkamisesta.
b. ei vanhene.
c. vanhentuu kolmen vuoden kuluttua vanhentumisajan alkamisesta.

Prokura on
a. laskurahoitukseen liittyvä rahoitusjärjestely.
b. kaupparekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan yrityksensä edustamista varten antama yleisvaltuutus.
c. kansainvälisissä sopimustsuhteissa käytettävä vakuussitoumus.

Osakeyhtiöllä on oltava
a. yhtiöjärjestys.
b. toimitusjohtaja.
c. hallintoneuvosto.

Kiinteistön panttikirja
a. osoittaa, että joku on velkaa toiselle panttikirjasta ilmenevän summan.
b. on mahdollista luovuttaa velkojan hallintaan.
c. annetaan todistuksesksi kiinteistön kiinnityksestä.

Esseeosa (vastaukset kääntöpuolelle):
1. Tavaramerkki.
2. Työoikeudellinen kilpailukieltosopimus.

23.04.2013 KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet 5.00 op. Ruohonen Janne


Tenttiohjeet
Veikkausosassa 10 kolmikohtaista monivalintatehtävää. Kolmesta väittämästä voi yksi tai useampi olla oikein, tai kaikki väittämät voivat olla virheellisiä. Jos vastaaja on merkinnyt oikeat ja vain oikeat kolmesta vaihtoehdosta, vastauksesta annetaan yksi piste (mikä kaikki kohdat ovat väärin - jätä tyhjäksi)
Kysymys 1
Veikkausosa (10p)

[Luennolla käsiteltiin yritysoikeussuunnittelua.] Yritysoikeussuunnittelun
a) yhtenä tavoitteena on löytää yritykselle oikeudellisesta näkökulmasta vaihtoehtoisia tapoja toimia.
b) Eräänä oikeusriskinä on yrityksen tulkinta oikeustilasta
c) Yhteydessä taloudellisella vaikutusanalyysillä ei voi olla merkitystä

[Luennolla käsiteltiin tekijänoikeutta.] Tekijänoikeus syntyy
a) Teoksen luonnin yhteydessä
b) rekisteröinnillä patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään rekisteriin
c) rekisteröimällä teos Teoston ylläpitämään rekisteriin määräajassa

Kauppalaki
a) on dispositiivinen eli tahdonvaltainen säädös
b) soveltuu kiinteän omaisuuden kauppaan
c) on indispositiivinen eli pakottava säädös

Eräs osakeyhtiön voitonjakotapa on
a) voitonjako
b) omien osakkeiden hankkiminen
c) Osakkeenomistajan velan takaaminen

Käteispanttauksen yhteydessä panttaussopimus
a) voidaan tehdä suullisesti
b) on sama asia kuin takaussopimus
c) voidaan tehdä kirjallisesti

Valtuutus
a) saattaa joskus syntyä ulkonaisesti havaittavien olosuhteiden perusteella
b) pitää aina antaa kirjallisesti
c) velvoittaa valtuutetun päättämään oikeustoimen valtuuttajan puolesta

CFR, CIF ja FOB
a) ovat irtaimen kaupassa käytössä olevia toimitustapalausekkeita
b) Ovat kiinteistön kaupassa käytössä olevia laatulausekkeita
c) ovat immateriaalioikeuksien sisältölausekkeita

Koeaikana
a) työntekijä voi purkaa työsopimuksen millä tahansa perusteella
b) työnantaja voi purkaa työsopimuksen millä tahansa perusteella
c) Työnantajan on kuultavatyöntekijää ennen työsopimuksen purkamista

Laina
a) on irtaimen esineen vastikkeellinen käyttöoikeus
b) ei ole henkilökohtainen
c) on juridisesti tarkasteltuna sama asia kuin vuokra

Takaus
a) voi olla toissijainen
b) voi olla omavelkainen
c) ei ole koskaan suullisesti annettuna pätevä
Kysymys 2
Esseeosa (20p)
1. Vertaileva mainonta
2. Työsopimuksen purkaminen työntekijän toimesta

21.11.2011 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Ruohonen Janne


Tenttiohjeet
Tentissä on kaksi osaa veikkausosa ja esseeosa. Monivalintatehtävissä voi olla oikeita vastauksia yksi tai useampi, tai kaikki väittämät voivat olla virheellisiä. Oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen. vähintään puolet veikkauksista on oltava oikein tentin läpäisemiseksi.
Esseeosiossa on kaksi aihetta, joista saa kirjoittaa max 15 riviä. Esseevastauksen enimmäispistemäärä on 10 pistettä.
Kysymys 1
Veikkausosio:

Sijoittajien suojaksi perustetusta sijoittajien korvausrahastosta voi saada korvausta
a. ei-ammattimainen sijoittaja
b. ammattimainen sijoittaja
c. rahastoyhtiö

Suullinen lahjanlupaus
a. ei sido tekijäänsä koskaan
b. on aina sitova
c. sitoo tekijäänsä, jos se on tarkoitettu "tulemaan yleisön tietoon"

Avoimessa valtakirjassa on
a. teksti "Avoin valtakirja"
b. valtuutetun nimi
c. yksilöidysti lueteltu ne toimet, joita valtuutettu on oikeutettu valtuuttajan puolesta tekemään

Takaajan vastuu on velallisen vastuuseen nähden
a. aina toissijaista
b. toissijaista, ellei muuta ole sovittu
c. arvoltaan korkeintaan puolet

Talletus
a. on käyttöoikeus, ja talteenottajalla on oikeus käyttää hänelle säilytettäväksiannettua esinettä
b. on sopimus, jolla irtain omaisuus annetaan toisen säilytettäväksi
c. on sama asia kuin käyttöleasing

Yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saavuttaa
a. rekisteröinnillä
b. vakiinnuttamalla
c. kuuluttamalla

Osakeyhtiö saavuttaa oikeuskelpoisuuden
a. kirjallisen perustamissopimuksen allekirjoittamalla
b. rekisteröinnillä kaupparekisteriin määräajassa
c. osakemerkinnällä

Työsopimuslain mukaan kilpailukieltosopimus
a. voidaan tehdä vaikka sen tekemiseen ei olisi erityistä tarvetta tai syytä
b. voidaan aina   tehdä kestoltaan rajoittamattomaksi ajaksi
c. ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä

Luennolla käsiteltiin yritysoikeussuunnittelua. Yritysoikeussuunnittelun
a. yhtenä tavoitteena on löytää oikeudellisesta näkökulmasta vaihtoehtoisia tapoja toimia.
b. eräänä oikeusriskinä on oikeustilan muuttumisriski
c. yhteydessä vaikutusanalyysillä ei voi olla merkitystä

Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu
a. syntyy sopimuksen rikkomisen johdosta
b. edellyttää, että vahinkoa aiheuttaneen käyttäytymisen ja vahingonvälillä on syy-yhteys
c. jää vahingonkorvauslain soveltamisalan ulkopuolelle
Kysymys 2
Esseet
1. Välimiesmenettely ja sen edut ja haitat
2. Työntekijän lomauttaminen ja lomauttamisperusteet

24.10.2011 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Ruohonen Janne


Tenttiohjeet
Veikkausosassa on 10 kolmikohtaista monivalintatehtävää. Kolmesta väittämästä voi yksi tai useampi olla oikein, tai kaikki väittämät voivat olla virheellisiä. Jos vastaaja on merkinnyt oikeat ja vain oikeat kolmeasta vaihtoehdosta, vastauksesta annetaan yksi piste. Tentin läpäisemiseksi veikkausosasta tulee saada vähintään viisi pistettä (ei yksinään riitä tentin läpäisemiseen). Esseeosassa on kaksi aihetta, joista molemmista tulee kirjoittaa korkeintaan 15 rivin mittainen vastaus. Jokaisen esseevastauksen enimmäispistemäärä on 10.
Kysymys 1
Sijoittajien suojaksi perustetusta sijoittajien korvausrahastosta voi saada korvausta
a. ei-ammattimainen sijoittaja
b. ammattimainen sijoittaja
c. rahastoyhtiö
Kysymys 2
Kuluttaja-asiamies
a. voi panna vireille nk. ryhmäkanteen
b. voi saada riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi ryhmävalituksena
c. voi kieltää elinkeinonharjoittajaa käyttämästä kuluttajansuojalain vastaista sopimusehtoa
Kysymys 3
Työsopimus voidaan tehdä
a. suullisesti
b. kirjallisesti
c. sähköisesti
Kysymys 4
Valtuutus
a. oikeuttaa valtuutetun päättämään oikeustoimen valtuuttajan puolesta
b. velvoittaa valtuutetun päättämään oikeustoimen valtuuttajan puolesta
c. pitää aina antaa kirjallisesti
Kysymys 5
Välityssopimus
a. on tehtävä kirjallisesti
b. on aina tehtävä ennen sopimusriidan ilmenemistä
c. on mahdollista tehdä myös sopimusriidan ilmenemisen jälkeen
Kysymys 6
Prekluusio
a. tarkoittaa ennakoitua sopimusrikkomusta
b. tarkoittaa saamisoikeuden menettämistä sen vuoksi, että sitä ei käytetä tuomioistuimen määräämässä ajassa
c. tarkoittaa samaa kuin absorptiosulautuminen
Kysymys 7
Osakeyhtiö saavuttaa oikeuskelpoisuuden
a. kirjallisen perustamissopimuksen allekirjoittamisella
b. rekisteröinnillä kaupparekisteriin määräajassa
c. osakemerkinnällä
Kysymys 8
Työsopimuslain mukaan kilpailukieltosopimus
a. voidaan tehdä, vaikka sen tekemiseen ei olisi erityistä tarvetta tai syytä
b. voidaan aina tehdä kestoltaan rajoittamattomaksi ajaksi
c. ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työntekijästä johtuvasta syystä
Kysymys 9
Luennolla käsiteltiin vahingonkorvauksen yhteydessä tuottamuusvastuun tehtäviä. Tuottamusvastuun tehtävänä on
a. pyrkiä kannustamaan potentiaalista vahingonaiheuttajaa ehkäisemään vahinkojen syntymistä (ns. preventiivinen funktio)
b. vahinkojen korvaamisen avulla kompensoida uhrille aiheutuneet vahingot (ns. reparatiivinen funktio)
c. mahdollistaa tahallaan aiheutettujen vahinkojen korvaaminen (ns. tahallisuusfunktio)
Kysymys 10
Luennolla käsiteltiin yritysoikeussuunnittelua. Yritysoikeussuunnittelun
a. yhtenä tavoitteena on löytää yritykselle oikeudellisesta näkökulmasta vaihtoehtoisia tapoja toimia
b. eräänä oikeusriskinä on oikeustilan muuttumisriski
c. yhteydessä taloudellisella vaikutusanalyysilla ei voi olla merkitystä

Esseeosa
1. Kuluttajariitalautakunta riitojen ratkaisijana
2. Työsopimuksen purkaminen työnantajan toimesta

05.10.2011 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Ruohonen Janne


Tenttiohjeet
Tentissä 10 monivalintakysymystä, joissa on kolme kohtaa. Näistä kohdista voi olla oikein nolla, yksi tai useampi. Kaikki oikeat vastaukset tulee olla merkattuna, jotta saa yhden pisteen. Jätä kohta tyhjäksi, jos mielestäsi mikään vaihtoehdoista ei ole oikein. Tentissä on myös kaksi essee -kysymystä, joiden maksimipituus on 15 riviä.
Kysymys 1
Liikehuoneiston vuokrasopimuksessa voidaan sopia, että 
a) vuokralainen maksaa ennakkovuokran neljältä kuukaudelta
b) vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on viisi kuukautta
c) vuokralainen maksaa ennakkovuokran kolmelta kuukaudelta
Kysymys 2
Kauppalaki
a) on dispositiivinen eli tahdonvaltainen säännös
b) soveltuu kiinteän omaisuuden kauppaan, jos osapuolet näin sopivat
c) on indispositiivinen eli pakottava säännös
Kysymys 3
Määräävän markkina-aseman
a) väärinkäyttö voi ilmetä esimerkiksi liikesuhteesta pidättäytymisenä ilman asiallista syytä
b) voi muodostaa esimerkiksi usean elinkeinonharjoittajan yhteenliittymä
c) väärinkäyttö on kielletty
Kysymys 4
Kuluttajariitalautakunta
a) antaa juridisesti sitovia päätöksiä kuluttajien välisissä erimielisyyksissä
b) antaa juridisesti sitovia päätöksiä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä erimielisyyksissä
c) käsittelee ryhmävalituksia, jotka kuluttaja-asiamies on lautakunnan ratkaistavaksi tuonut
Kysymys 5
Tavaramerkkiin 
a) on mahdollista saada yksinoikeus vakiinnuttamalla
b) liittyvät säännökset ovat tekijänoikeuslaissa
c) liittyvät säännökset ovat patenttilaissa
Kysymys 6
Velallisen on aina maksettava
a) korkoa vähintään korkolain mukaisen viitekoron verran, vaikka koronmaksusta ei olisikaan sovittu
b) korkoa, vaikka koronmaksusta ei olekaan sovittu
c) korkoa vähintään korkolain mukaisen viitekoron verran, vaikka olisi sovittu viitekorkoa alhaisemmasta korosta
Kysymys 7
Työnantaja
a) ei voi koskaan lomauttaa työntekijää ilman tämän suostumusta
b) voi koeajan aikana purkaa työsopimuksen millä tahansa perusteella
c) voi asettaa jonkun toisen sijaansa johtamaan ja valvomaan työtä
Kysymys 8
Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu
a) syntyy sopimuksen rikkomisen johdosta
b) edellyttää että vahinkoa aiheuttaneen käyttäytymisen ja vahingon välillä on syy-yhteys
c) jää vahingonkorvauslain soveltamisalan ulkopuolelle
Kysymys 9
Luennolla käsiteltiin yritysoikeussuunnittelua.
Yritysoikeussuunnittelun
a) yhtenä tavoitteena on löytää yritykselle oikeudellisesta näkökulmasta vaihtoehtoisia tapoja toimia
b) eräänä oikeusriskinä on oikeustilan muuttumisriski
c) yhteydessä taloudellisella vaikutusanalyysillä ei voi olla merkitystä
Kysymys 10
Pakkokuittauksen edellytyksenä on
a) saatavien molemminpuolisuus
b) saamisoikeuden vanhentumattomuus
c) saatavien samanmääräisyys
Kysymys 11
Prokura
Kysymys 12
Työoikeudellinen kilpailukieltosopimus

11.10.2010 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Ruohonen Janne


Kysymys 1
Veikkaukset:
1. Takaajan vastuu on velallisen vastuuseen nähden 
 a) aina toissijaista
 b) toisijaista, ellei muuta ole sovittu
 c) arvoltaan korkeintaan puolet
2. Irtaimen kaupassa mtýyjän vastuuta oikeudellisesta virheestä kutsutaan
 a) kaupanvastuuksi
 b) prekluusiovastuuksi
 c) prokuravastuuksi
3. Työsopimus voidaan tehdä
 a) suullisesti
 b) kirjallisesti
 c) sähköisesti
4. Vakuutussopimuslain
 a) säännöksiä ei sovelleta, kun vakuutuksenottajana on kuluttaja
 b) säännökset eivät milloinkaan voi koskea vakuutuksenottajana olevaa elinkeinonharjoittajaa
 c) mukaan vakuutuksenantajalla on erityinen tiedonantovelvollisuus vakuutuksen hakijaa kohtaan
5. Toleranssivaltuutus
 a) tarkoittaa samaa kuin sallimisvaltuutus
 b) pitää aina antaa kirjallisesti
 c) velvoittaa valtuutetun päättämään oikeustoimen valtuuttajan puolesta
6. Osakeyhtiöllä on osakeyhtiölain mukaan oltava
 a) hallintoneuvosto
 b) hallitus
 c) osakepääoma
7. Kuluttajariitalautakunta
 a) antaa osapuolia oikeudellisesti sitovia päätöksiä
 b) antaa ratkaisusuosituksia
 c) ratkaisee myös elinkeinonharjoittajien välisiä sopimusriitoja liittyen irtaimen kauppaan

8.Työsopimuslain mukaan kilpailukieltosopimus
 a) voidaan tehdä, vaikka sen tekemiseen ei ole tarvetta tai syytä
 b) voidaan aina tehdä kestoltaan rajoittamattomaksi ajaksi
 c) ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä

9. Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu
 a) syntyy sopimuksen rikkomisen johdosta
 b) ei voi syntyä tuottamusperiaatteen nojalla
 c) jää vahingonkorvauslain soveltamisalan ulkopuolelle

10. Kiinteistön kauppa
 a) kauppaa koskeva säädös on kauppalaki
 b) kaupan jälkeen kiinteistön uusi omistaja on velvollinen rekisteröimään omistusoikeutensa hakemalla kiinteistöön lainhuudon
 c) kauppaa koskeva säädös on maakaari
Kysymys 2
Esseet (max. 15 riviä/essee):
1. Patentti
2. Koeaika työsuhteessa

02.11.2009 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Ruohonen Janne


Tenttiohjeet
Tentissä 10 monivalintakysymystä, joissa on kolme kohtaa. Näistä kohdista voi olla oikein nolla, yksi tai useampi. Kaikki oikeat vastaukset tulee olla merkattuna, jotta saa yhden pisteen. Jätä kohta tyhjäksi, jos mielestäsi mikään vaihtoehdoista ei ole oikein. Tentissä on myös kaksi essee -kysymystä, joiden maksimipituus on 15riviä.
Kysymys 1
1. Irtaimen kaupassa myyjän vastuuta oikeudellisesta virheestä kutsutaan 
a) kaupanvastuuksi
b) prekluusioksi
c) ankaraksi vastuuksi

2. Kauppalaki
a) on dispositiivinen eli tahdonvaltainen säädös
b) soveltuu kiinteän omaisuuden kauppaan
c) on indispositiivinen eli pakottava säädös

3. Määräävä markkina-asema
a) tarkoittaa samaa kuin tarjouskartelli
b) voi olla esim. kahden elinkeinoharjoittajan muodostama yhteenliittymä
c) on kielletty

4. Kuluttajariitalautakunta
a) antaa ratkaisusuosituksia elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä erimielisyystapauksissa
b) antaa sitovia päätöksiä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä erimielisyystapauksissa
c) käsittelee ryhjmävalituksia, jotka kuluttaja-asiamies on lautakunnan ratkaistavaksi tuonut

5. Sijoittajien suojaksi perustetusta sijoittajien korvausrahastossa voi saada korvausta
a) ei-ammattimainen sijoittaja
b) ammattimainen sijoittaja
c) rahastoyhtiö

6. Täytetakaus
a) on sama asia kuin vastatakaus
b) on takaus, jossa takaajan vastuu päävelasta on vain silloin, kun velkoja ei saa suoritusta pantiksi aneetusta omaisuudesta
c) voi olla toissijainen

7. Työsopimuslain mukaan kilpailukieltosopimus
a) voidaan tehdä vaikka sen tekemiseen ei olisi erityistä tarvetta tai syytä 
b) voidaan aina tehdä kestoltaan rajattomaksi ajaksi
c) ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työntekijästä johtuvasta syystä

8. Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu
a) syntyy sopimuksen rikkomisen johdosta 
b) ei voi syntyä tuottamusperiaatteen nojalla
c) jää vahingonkorvausvastuun ulkopuolelle

9. Välimiesmenettelyssä
a) yritysten väliset sopimusriidan käsittelyt ovat aina julkisia
b) välimiehenä voi toimia vain juristi
c) on aina vähintään kaksi välimiestä

10. Osakeyhtiö voi ottaa pääomalainaa. Pääomalainasta
a) pitää tehdä kirjallinen sopimus
b) säädetään osakeyhtiölaissa
c) käytetään myös nimitystä osinko
Kysymys 2
Esseet:
1) Prokura.
2) Työntekijän lomauttaminen ja lomauttamisperusteet.

23.03.2009 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Ruohonen Janne


Kysymys 1
Monivalintaosio

Takaajan vastuu velalliseen nähden
a) on aina toissijaista
b) toissijaista ellei muuta sovittu
c) arvoltaan korkeintaan puolet

Liikehuoneiston vuokrasopimuksessa voidaan sopia, että
a) vuokralainen maksaa ennakkovuokraa neljältä kuukaudelta
b) vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on neljä kuukautta
c) vuokralainen maksaa ennakkovuokraa kolmelta kuukaudelta

Työsopimus voidaan tehdä
a) suullisesti
b) kirjallisesti
c) sähköisesti

Talletus
a) on käyttöoikeus, ….
b) on sopimus, jolla irtain omaisuus annetaan toisen säilytettäväksi
c) on sama asia kuin käyttöleasing

Valtuutus
a) saattaa joskus syntyä ulkoisesti havaittavien olosuhteiden perusteella
b) pitää aina antaa kirjallisesti
c) velvoittaa valtuutetun päättämään oikeustoimesta valtuuttajan puolesta

Osuuskunnalla on oltava
a) hallintoneuvosto
b) hallitus
c) toimitusjohtaja

Tilintarkastaja
a) on esteellinen, mikäli hän omistaa tilintarkastettavan osakeyhtiön osakkeita
b) voidaan jättää tietyin edellytyksin valitsematta pienimmissä osakeyhtiöissä
c) voidaan osayhtiössä perustellusta syystä erottaa toimestaan kesken toimikauden

Välityssopimus
a) on tehtävä kirjallisesti
b) on aina tehtävä ennen sopimusriidan ilmenemistä
c) on mahdollista tehdä myös sopimusriidan ilmenemisen jälkeen

Kauppalakia sovelletaan
a) irtaimen omaisuuden kauppaan
b) kiinteän omaisuuden kauppaan
c) soveltuvin osin irtaimen esineen vaihtoon

Koeaikana
a)työntekijä voi purkaa työsopimuksen millä tahansa perusteella
b)työnantaja voi purkaa työsopimuksen millä tahansa perusteella
c)työnantajan on kuultava työntekijää ennen työsopimuksen purkamista
Kysymys 2
Esseeosio

1.Kuluttajariitalautakunta

2.Työntekijän lomauttaminen ja lomauttamisperusteet

27.10.2008 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Ruohonen Janne


Kysymys 1
Liikehuoneiston vuokrasopimuksessa voidaan sopia, että
a) vuokralainen maksaa ennakkovuokran neljältä kuukaudelta
b) vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on 4kk
c) vuokralainen maksaa ennakkovuokran kolmelta kuukaudelta

Osakeyhtiö saavuttaa oikeuskelpoisuuden
a) kirjallisen perustamissopimuksen allekirjoituksella
b) rekisteröinnillä kaupparekisteriin määräajassa
c) osakemerkinnällä

Työnantaja
a) ei voi koskaan lomauttaa työntekijää ilman tämän suostumusta
b) voi koeajan aikana purkaa työspoimuksen millä tahansa perusteella
c) voi asettaa jonkun toisen sijaansa johtamaan ja valvomaan työtä

Suullinen lahjanlupaus
a) ei sido tekijäänsä koskaan
b) on aina sitova
c) sitoo tekijäänsä, jos se on tarkoitettu \"tulemaan yleisön tietoon\"

Kiinteistön omistusoikeus siirtyy ostajalle
a) tekemällä sopimus kirjallisesti ja määrämuotoisesti
b) tekemällä sopimus suullisesti
c) lainhuudatuksella

Pidätysoikeus voi kohdistua
a) irtaimeen esineeseen
b) kiinteään esineeseen
c) immateriaalioikeuteen

Prekluusio tarkoittaa
a) ennakoitua sopimusrikkomusta
b) vaaranvastuun siirtymistä myyjältä ostajalle
c) samaa kuin absorptiosulautuminen

Kuluttaja-asiamies
a) voi panna vireille nk. ryhmäkanteen
b) voi saattaa riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi ryhmävalituksena
c) kieltää elinkeinoharjoittajaa käyttämästä kuluttajansuojalain vastaista sopimusehtoa

Työsopimus voidaan tehdä
a) suullisesti
b) kirjallisesti
c) sähköisesti

Valtuutus lakkaa kun
a) valtuutus peruutetaan samaa tai yhtä tehokasta menettelyä noudattaen kuin millä valtuutus on perustettu
b) valtuutettu kuolee
c) aina viimeistään 1kk kuluttua valtuutuksen antamisesta
Kysymys 2
Esseet:

1. Kuluttajariitalautakunta

2. Työsopimuslain mukainen kilpailukieltosopimus

07.10.2008 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Ruohonen Janne


Kysymys 1
Monivalinta:

1.Kiinteistön omistusoikeus siirtyy ostajalla
a.tekemällä sop. kirjallisesti & määrämuotoisesti
b.suullisesti
c.lainhuudatuksessa

2.Kuittauksen edellytykset
a.saatavien molemminpuolisuus
b.saamisoik. vanhenettomuus
c.saavavien samanmääräisyys

3. Määräävä markkina-asema:
a.tarjouskartelli
b.2 elinkeinoharjoittajien yhteenliittymän seurauksena
c.on kielletty

4.Työnantaja:
a.ei voi lomauttaa työnt. ilman tämän suostumusta
b.voi asettaa toisen sijalleen valvomaan ja johtamaan työtä
c.koeajan voi purkaa millä vain perusteella

5.Sopimusperusteinen vahingonkorvausvastuu:
a.syntyy sop. rikkomuksen johdosta
b.ei voi syntyä tuottamusperusteisesti
c.jää vahingonkorvauslain ulkopuolelle

6.Valtuutus
a. oikeuttaa valtuutetun päättämään oikeustoimista valtuuttajan puolesta.
b. velvoittaa - - puolesta
c.pitää antaa aina kirjallisesti

7.Osakeyhtiöllä pitää olla:
a. toimitusjohtaja
b.hallitus
c.hallintoneuvosto

8.Kauppalaki
a.on disponsiivinen
b.soveltuu kiinteän omaisuuden kauppaan
c.on indisponsiivista

9.Avoimessa valtakirjassa on
a.teksti \"Avoin valtakirja\"
b. valtuuttevan nimi
c. yksilöity luettelo niihin toimiin, joita valtuutettu on oik. tekemään

10.Työsopimus voidaan laatia:
a.suullisesti
b.kirjallisesti
c.sähköisesti

07.01.2008 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Ruohonen Janne


Kysymys 1
Jokaisessa kysymyksessä kolme väittämää, joista yksi/monta/ei yhtään oikein. Jos vastauksessa on oikea ja vain oikea vastausvaihtoehto/ehdot valittuna, 1 p. Tehtävästä saatava min 5 p.

Väittämät aihepiireistä:
-Suullinen lahjanlupaus
-Takaajan vastuu velallisen vastuuseen nähden
-Prekluusio
-Kuluttaja-asiamise
-Osakeyhtiön oikeuskelpoisuuden saavuttaminen
-Valtuutus
-Talletus
-Yksinoikeus tavaramerkkiin
-Sijoittajien suojaksi perustetusta sijoittajien korvausrahastosta voi saada kuka korvausta
-Tilintarkastaja (mm. esteellisyys)
Kysymys 2
Kaksi esseetä, max. 15 riviä. 10 p/kysymys.

-Kuluttajariitalautakunta
-Objektiivinen eli ankara vastuu (anna myös esimerkki)

26.11.2007 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Ruohonen Janne


Kysymys 1
Jos vahingon aiheuttaa alaikäinen
a) hänen vanhempansa ovat aina velvollisia korvaamaan aiheutuneen vahingon
b) hän ei voi olla korvausvastuussa mikäli on alle 15v
c) tuomioistuin voi harkinnan mukaan alentaa korvauksen määrää kohtuulliseksi

Osakeyhtiöllä on oltava
a) hallintoneuvosto
b) hallitus
c) toimitusjohtaja

yksinoikeus tavaramerkkiin saavutetaan
a) rekisteröinnillä
b) vakiinnuttamalla
c) kuuluttamalla

kuluttajariitalautakunta
a) antaa osapuolia oikeudellisesti sitovia päätöksiä
b) antaa ratkaisusuosituksia
c) voi käsitellä ryhmävalituksen, jonka kuluttaja-asiamies on tuonut ratkaistavaksi kuluttajariitalautakuntaan

prekluusio
a) tarkoittaa ennakoitua sopimusrikkomusta
b) tarkoittaa saamisoikeuden menettämistä sen vuoksi että sitä ei käytetä tuomioistuimen määräämässä ajassa
c) tarkoittaa samaa kuin absorptiosulautuminen 

oikeuskelpoisuus
a) tarkoittaa että henkilö voi saada oikeuksia ja tulla velvoitetuksi
b) on jokaisella luonnollisella henkilöllä
c) on sama asia kuin oikeustoimikelpoisuus

itsenäinen säätiö
a) voidaan lakkauttaa jos säätiön varat ovat vähentyneet niin ettei säätiö voi enää toteuttaa tarkoitustaan
b) on oikeushenkilö
c) on juridisesti sama asia kuin epäitsenäinen säätiö

Arvopaperimarkkinalaissa määritelty ammattimainen sijoittaja 
a) voi saada korvausta sijoittajien suojaksi perustetusta sijoittajien korvausrahastosta
b) voi olla luonnollinen henkilö
c) on esim. rahastoyhtiö

Osakeyhtiön osakepääoma on 
a) sidottua omaa pääomaa
b) vapaata omaa pääomaa
c) vierasta pääomaa

valtuutus
a) oikeuttaa valtuutetun päättämään oikeustoimen valtuuttajan puolesta
b) velvoittaa valtuutetun päättämään oikeustoimen valtuuttajan puolesta
c) pitää aina antaa kirjallisesti
Kysymys 2
Essee
1. Välimiesmenettely ja sen edut ja haitat
2. Esisopimus ja aiesopimus

24.09.2007 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
10 monivalintaa, joista oikein voi olla yksi tai useampia, tai kaikki voivat olla väärin. Vähintään puolet täytyy saada oikein. Lisäksi 3 esseetä, joihin korkeintaan 10 rivin vastaukset.
Kysymys 1
Monivalinnat (10 p):
1. Alaikäisen vahingonkorvausvastuuta
a) ei ole
b) ei ole koskaan täysimääräisenä
c) voi olla täysimääräisenä 17-vuotiaana

2. Liikehuoneiston vuokrasta voidaan sopia maksettavaksi etukäteen
a) 3 kk
b) 6 kk
c) 1 vuosi

3. Sopimusriitoja käsitteleviä kuluttajaviranomaisia ovat
a) kunnallinen kuluttaja-asiamies
b) kuluttajariitalautakunta
c) markkinaoikeus

4. Velkoja
a) on velvollinen ottamaan vastaan aina velan osasuorituksen
b) ei ole milloinkaan velvollinen ottamaan vastaan velan osasuoritusta
c) on velvollinen ottamaan vastaan velan osasuorituksen vain silloin kun velka liittyy vekseliin, shekkiin tai kulutusluottoon

5. Yksinoikeus tavaramerkkiin saavutetaan
a) rekisteröimällä
b) vakiinnuttamalla
c) kuuluttamalla

6. Asunto-osakeyhtiön omistamassa rakennuksessa sijaitseva huoneisto voidaan ottaa eräin edellytyksin ao. yhtiön hallintaan
a) yhtiökokouksen päätöksellä
b) isännöitsijän ja hallituksen päätöksellä
c) käräjäoikeuden päätöksellä

7. Myyjän vastuuta kaupan oikeudellisestä virheestä kutsutaan
a) kaupanvastuuksi
b) tavaravastuuksi
c) ankaraksi vastuuksi

8. Kiinteistön omistusoikeus siirtyy ostajalle
a) tekemällä sopimus kirjallisesti ja määrämuotoisesti
b) tekemällä sopimus suullisesti
c) lainhuudatuksella

9. Kun sopimusriita on ratkaistava tuomioistuimessa
a) kyse on aina rikosoikeudellisesta asiasta
b) syyttäjä voi kesken oikeudenkäynnin ottaa asian käsittelyyn samassa prosessissa
c) osapuolet voivat sopia asian milloin tahansa keskenään

10. Maakaaren mukaan kaupan vahvistajan on vahvistettava kiinteistön kauppa. Lisäksi kaupalla tulee olla
a) 1
b) 2 
c) 3 todistajaa
Kysymys 2
Esseet:
1. \"Law ands\" -oppisuunnat: mitä ne ovat ja mikä niiden suhde on lainoppiin eli oikeusdogmatiikkaan?
2. Oikeudenkäyntikulujen maksu -ja korvaamisvelvollisuus asian käsittelyssä yleisessä tuomioistuimessa.
3. Kuluttajavalituslautakunta ( nykyään kuluttajariitalautakunta) siviili -ja rikosoikeudellisten asioiden ratkaisijana.

14.05.2007 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
2 osaa, veikkaus ja esseet. 10 veikkauskysymystä kirjasta Hoppu&Hoppu, joissa kaikissa 3 vaihtoehtoa, vaihtoehdoista voi olla oikein kaikki tai ei mitään. Veikkauskysymykset 1 pisteen arvoiset, pisteen saa vain, jos on valinnut kaikki oikeat vastaukset. Esseistä max 10 pistettä, ja max 15 riviä.
Kysymys 1
Monivalinnat:
1. Alkuperäisiä saantoja ovat
-valtaus
-yhdistäminen
-valmistaminen

2. Avoimessa kaupassa vaaranvastuu
-siirtyy myyjältä ostajalle aina tavaran luovutuksella
-siirtyy myyjälle silloin, kun ostaja luovuttaa harkinta-ajan kuluessa tavaran takaisin (ellei muuta ole sovittu)
-riippuu sopimuksesta

3. Esisopimus
-on sama asia kuin aiesopimus
-on sitova
-tulee tehdä noudattaen samoja muotovaatimuksia kuin vastaava pääsopimus

4. Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan
-rekisteröimällä
-vakiinnuttamalla
-kuuluttamalla

5. Maksu
-suoritetaan aina rahalla
-on suoritettava velkojan vaatiessa heti, ellei maksun ajankohdasta ole sovittu
-voidaan suorittaa myös eräpäivän jälkeen

6. Osakeyhtiön tilintarkastajan on oltava
-osakkeenomistaja
-aina luonnollinen henkilö
-viranomaisen järjestämässä kokeessa hyväksymä

7. Konfuusio
-aiheuttaa saamisoikeuden lakkaamisen
-edellyttää kuulutusta
-on kielletty

8. Vanhemmat ovat vastuussa alaikäisen lapsensa aiheuttamasta vahingosta
-aina
-valvonnan tuottaman laiminlyönnin perusteella
-vain siinä tapauksessa, että ovat olleet läsnä vahinkoa aiheutettaessa

9. Kulutushyödykemarkkinoilla elinkeinonharjoittaja
-saa käyttää ns. negatiivista myyntimenetelmää
-ei saa käyttää ns. negatiivista myyntimenetelmää
-voi negatiivista myyntimenetelmää käyttäessään edellyttää kuluttajalta tavaran palautusta tai säilytystä

10. Kuluttajankaupoissa elinkeinonharjoittajan laatimat sopimuksen vakioehdot
-ovat sopimuspuolia sitovia aina silloin, kun ne ovat yleisesti käytettyjä, vaikka niitä ei ole sopimuksessa mainittu
-voivat olla sitovia vain, jos ovat olleet molempien osapuolten saatavilla ennen sopimuksen tekemistä
-voivat olla merkittäviä vain, jos ovat viranomaisen hyväksymiä
Kysymys 2
Esseet:
1. Miksi voidaan (tai ei voida) sanoa, että laki on monesti vain kodifioitua etiikkaa? Perustele.
2. Mitä ovat erityistuomioistuimet, ja mitä etuja ja haittoja niistä on?

08.01.2007 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
10 oikein-väärin-väittämaa, joissa kaikissa 3 kohtaa, joista pitää saada kaikki kohdat oikein, jotta saa yhden pisteen. Kaikki kolme väittämää voivat olla väärin tai oikein. Näistä pitää saada 5 pistettä. Sen jälken 3 essee kysymystä, joista 10 maksimissaan 10 rivin vastaukset.
Kysymys 1
Väittämät: 
1.Valtuutettu -on oikeutettu valtuuttajan tahdonvastaisesti pidättämään valtakirjan itsellään valtuutuksen vuoksi syntyneiden kulujen vakuudeksi -voidaan haastaa vastaajaksi tuomioistuimessa mikäli ei valtuuttajan pyynnöstä palauta valtakirjaa -on aina oikeutettu palkkioon
2. Maksu -on suoritettava aina rahalla -on suoritettava velkojan vaatiessa heti, ellei ajankohdasta ole sovittu -voidaan suorittaa myös eräpäivän jälkeen 
3. Käteispanttauksen kohteena on -vain raha -vain irtain omaisuus -irtain tai kiiteä omaisuus 
4. Oikeustoimen sovittelu on tietyin edellytyksin mahdolista -yleisen tuomioistuimen päätöksellä -kohtuuttoman sopimuksen tehneen sopimuspuolen harkinnan mukaan -kuluttaja-asiamiehen päätöksellä 
5. Jos ostotarjouksen tekijä on maksanut käteisrahan, mutta sopimus on jäänyt tekemättä -käsiraha jää aina myyjälle hyvitykseksi -käsirahasta jää aina puolet myyjälle hyvitykseksi -käsiraha palautetaan aina takasin ostajalle 
6. Jokaisella osuuskunnalla on oltava -hallitus -toimitusjohtaja -hallintoneuvosto 
7. Kuluttajaneuvonta on -kunnan järjestämää ja ylläpitämää -maksutonta -riidan osapuolia sitovia ratkaisuja antava 
8. Sopimuksen vakioehdot -tulevat sopimuksen osaksi mm. viittauksella yks. sopimuksen tekstissä, jos ehdot ovat molempien sopijapuolien tutustuttavissa ja saatavilla viimeistään sopimusta tehtäessä -ehdot voivat olla toiselle sopimuspuolelle kohtuuttomia -ovat aina sopimusosapuolten yhdessä laatimia 
9. Jos vahinko on aiheutettu tahallisesti -on tuomioistuimen tuomittava aina aiheuttajan maksettavaksi täysikorvaus, jos vahinkoa kärsinyt on sitä vaatinut - ei korvausvelvollisuus ole ole erilainen kun jos on aiheutettu tuottamuksellisesti -valtio on toissijaisesti korvausvastuussa 
10. Velkasuhteesta laadittua asiakirjaa kutsutaan -velkakirjaksi -lainakirjaksi -luottokirjaksi
Kysymys 2
Essee-aiheet: 
1. Miten KKO:n ratkaisut julkaistaan ja mikä on näiden ratkaisujn merkitys oikeuslähteenä? 
2. Vertailevan oikeustieteen käyttö lainopin lähdeaineistona? 
3. Kuluttaja-asiamiehen tehtävät.

22.05.2006 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
10 kohdan veikkausosuus, 3 vaihtoehtoa jokaisessa, 1 tai useampi oikein
tai kaikki väärin, á +/- 1 piste, 
saatav vähintään 5 pistettä viekkausosuudesta jotta pääsee läpi. 
3 esseetä á 10 pistettä, vastaus max 10 riviä.
Kysymys 1
Veikkausosuuden aiheet:
- kuittauksen edellytykset
- alihankkijan vastuusuhde myyjään ja ostajaan
- työntekijän huolimattomuuden vahingonkorvaus
- avoin valtakirja
- shekki
- velan yhteisvastuu
- vakuutuksenottajan vilpillisen tiedonannon seuraukset
- yhtyminen (konfuusio)
- vuokrahuoneiston välityspalkkion periminen
Kysymys 2
Esseet:
1. Millaista neuvontaa ja kenelle antaa kunnallinen kuluttajaneuvoja? 
Millaisia ovat olleet neuvonnan vaikutukset?
2. Miksi joskus voidaan perustellusti sanoa, ettei oikeudenkäynnin 
voittamisesta ole (tai olisi) voittajalle hyötyä vaan haittaa?
3. Todistelun vastatodistelutavat.

09.08.2005 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Kysymys 1
A. Ensimmäinen osa on ns. veikkausosa, jossa oikeasta vastauksesta
saa +1 pistettäja väärästä vastauksesta menettää -1 pisteen. 
Merkitse ovatko väittämät oikein/väärin.

1.Kiinteistön kauppa voidaan tehdä sekä purkavin että lykkäävin ehdoin.

2.Oikeustoimen purkaminen on aina vapaamuotoinen.

3.Asuntokaupassa myyjä saa pitää hallussaan kerrallaan vain yhdeltä 
henkilöltä ottamaansa käsirahaa.

4.Tavaramerkin rekisteröinti voidaan uudistaa korkeintaan kaksi kertaa.

5.Talletus on sopimus, jolla irtain omaisuus annetaan toisen säilytettäväksi.

6.Oikeudellista virhettä koskevia säännöksiä ei sovelleta silloin, kun 
kyseessä on vallintavirhe.
Kysymys 2
B. Esseeosa
1. Lakien esityöt oikeuslähteenä.
2. Aiesopimus.

12.05.2005 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Kysymys 1
Veikkausosa, oikeasta vastauksesta +1 piste, 
väärästä ja tyhjästä -1 piste.

1. Hankinta ja lajitavaran kauppa ovat synonyymejä.

2. Vekselissä täytyy olla merkintä erääntymisajasta.

3. Mallin rekisteröinti on voimassa 5 vuotta rekisteröinnin
hakemisesta lukien. Rekisteröinti voidaan uudistaa siten, 
että se voi olla voimassa viisivuotisjaksottain enintään 25 vuotta.

4. Mikä tahansa asiakirja voidaan kuolettaa.

5. Valtaus on alkuperäinen saanto.
Kysymys 2
Esseeosa (enimmäispituus 1,5 sivua)

1. Minkä 3 periaatteen mukaan ratkaistaan sännösten (näennäinen) ristiriita?

2. Kunnallinen kuluttajaneuvonta, kuluttajanvalituslautakunta ja 
kuluttaja-asiamies kuluttajaoikeudellisten ongelmien ratkaisijana.

09.05.2005 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Kysymys 1
Oikeudenkäyntikulut ja niiden vaikutukset
Kysymys 2
Työsuhteen tunnusmerkistö (ts.: Milloin sopimus on työsopimus?).
Kysymys 3
Vakuuttamattoman tai tuntemattomaksi jääneen moottoriajoneuvon 
aiheuttamien liikennevahinkojen korvaaminen.

17.01.2005 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Kysymys 1
Erityistuomioistuimet: mitä ne ovat, miksi niitä on, mikä on niiden 
asema tuomioistuinlaitoksessamme?
Kysymys 2
Oikeuskirjallisuus oikeuslähteenä.
Kysymys 3
Prekluusio
Kysymys 4
Käsiraha

01.11.2004 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Kysymys 1
Vastuu oikeudellisestä virheestä (5p)
Kysymys 2
Täytetakaus (5p)
Kysymys 3
Ylivoimaisen esteen edellytykset ja seuraukset (5p)
Kysymys 4
(10p)
a.oikeudenkäyntikulun korvaaminen
b.miten yrityksen ja kuluttajan oikeudenkäyntikulut poikkeavat toisistaan
c.mitä tästä eroavuudesta seuraa

28.10.2004 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Kysymys 1
Mitä tarkoittaa lyhenne kuluttajansuojaL 5:12 a.2?
Kysymys 2
Työsopimuksen purkaminen
Kysymys 3
Vahingonkorvaus ja sopimussakko sopimusrikkomuksen seurauksena.
Kysymys 4
Saatavan vanhentuminen yhteisvelkasuhteessa.

28.07.2004 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Kysymys 1
Hovioikeus. max. pituus 1 sivu
Kysymys 2
Mitä voidaan patentoida? Miksi patentointi on aiheellinen? Mitkä ovat 
vaihtoehdot patentoinnille? (huom. vastaukset eivät löydy kirjasta vaan 
edellyttää myös omaa pohdintaa) max. pituus 1 sivu
Kysymys 3
Merkitse seuraavien väittämien eteen rastilla oikeat väittämät.
_ Avoimella yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja.
_ Kanoninen oikeus on modernin oikeusajattelun 1900-luvulla syntynyt aikaansaannos.
_ Edunvalvojan määrääminen aikaansaa aina oikeustoimikelpoisuuden lakkaamisen.
_ Dispositiivinen lainsäädäntö on nähtävissä säädöksissä.
_ Kollektiivinen työoikeus käsittelee yksittäisen tönantajan ja yksittäisen 
työsopimuksen erityisikysymyksiä.

17.11.2003 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
Maksimi vastauspituus yhteen kysymykseen on puoli sivua. 
Mikäli vastaus on yli puoli sivua, otetaan sitä arvioitaessa huomioon vain 
puoli sivua alusta.
Kysymys 1
Perinnönjaon moite
Kysymys 2
Osakeyhtiön simultaaniperustaminen
Kysymys 3
EU-direktiivi oikeuslähteenä
Kysymys 4
Vastatodistelu ja sen muodot

20.10.2003 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
Vastausten yhteenlaskettu pituus kolme sivua.
Kysymys 1
Osuuskunnan jäsenen oikeudet, velvollisuudet ja vastuut.
Kysymys 2
a) Kuluttajavalituslautakunnan tehtävät.
b) Asian ratkaiseminen kuluttajalautakunnassa.
c) Kuluttajalautakunnan päätöksen merkitys.
Kysymys 3
Reaaliset argumentit oikeuslähteenä

22.05.2003 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Kysymys 1
Irtain omaisuus
Kysymys 2
Monopolihinnoittelu kilpailuoikeudessa
Kysymys 3
Perinnönjaon moite
Kysymys 4
a) Tuomarin todistusharkinta/
b) Asianosaisen vastatodistelun vaihtoehdot

14.04.2003 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
Vastausten yhteinen enimmäispituus on kolme sivua. Vastaaja voi käyttää 
tämän sallitun vastaustilan haluamallaan tavalla.
Kysymys 1
Rikosoikeuden laillisuusperiaate.
Kysymys 2
Perusteluilla säätäminen: mitä sillä tarkoitetaan, ja mitkä ovat sen 
edut ja haitat?
Kysymys 3
Ns. avoliiton oikeussuhteet.
Kysymys 4
Hyödyllisyysmalli.

17.02.2003 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
Vastausten yhteenlaskettu enimmäispituus on kolme sivua.
Kysymys 1
Osuuskunnan jäsenen oikeudet, velvollisuudet ja vastuut.
Kysymys 2
a) Kuluttajavalituskunnan tehtävät.
b) Asian ratkaiseminen kuluttajavalituslautakunnassa.
c) Kuluttajavalituskunnan päätöksen merkitys.
Kysymys 3
Reaaliset argumentit oikeuslähteenä.

09.12.2002 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
Vastaa kaikkiin 5 kysymykseen, enintään puoli sivua/vastaus:
Kysymys 1
Korkein oikeus kokoonpano ja tehtävät
Kysymys 2
Työrauhavelvollisuus
Kysymys 3
Oikeuskäytäntö oikeuslähteenä
Kysymys 4
a) Kiiteistön määräalan ja määräosan käsitteet
b) halkominen ja pilkkominen
Kysymys 5
Lahja ja lahjanlupaus

22.08.2002 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
Vastauksen pituus max 1 sivu.
Kysymys 1
Takaus
Kysymys 2
Kilpailuviranomaisten tehtävät ja toiminta
Kysymys 3
Perustajaosakkaan tehtävät ja vastuu asuntokauppalain mukaan

25.07.2002 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
Essee vastaukset pituus max. 1 sivu.
Kysymys 1
Osakeyhtiön simultaaniperustaminen.
Kysymys 2
Korkein oikeus.
Kysymys 3
Laita rasti väärien väittämien eteen.
_ Maakaari on asetuksen tasoinen säädös.
_ Realismi oppisuuntana korostaa käsitelainaoppia ainoana oikeana juridiikkana.
_ Patentti on aina voimassa 20 vuotta patenttihakemuksen jättämisestä, minkä 
jälkeen se voidaan uusia.
_ Perintöä koskevan sopimusjaon moite voi menestyä vain muotovirheen perusteella.
_ 'Corpus iuris civilis' tarkoittaa englantilaista yhtiöoikeutta.

09.04.2002 YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5.00 op. Väntsi Risto


Kysymys 1
Asetukset oikeuslähteenä
Kysymys 2
Kunnallinen kuluttajaneuvonta
Kysymys 3
Lainhuudatus