10.12.2019 KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Urpilainen Matti05.12.2013 KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Urpilainen Matti


Tenttiohjeet
Vastaa annettuun tilaan, kyseisen tilan yli meneviä vastauksia ei lueta.
Maksimipistemäärä 50p.
Tenttiaika noin 3 tuntia.
Kysymys 1
Määrittele seuraavat käsitteet (4pistettä/kohta)

a)Neutraali verotus
b)Lakiosa
c)Lähdevaltioperiaate
d)Poistamaton hankintameno
e)Luonnolliset vähennykset
Kysymys 2
Mikä on tulolähteiden merkitys verotettavan tulon laskemisessa? (10p)
Kysymys 3
Kerro arvonlisäverotuksen käsittelystä kansainvälisessä tavarakaupassa. (10p)
Kysymys 4
Niskakankaan mukaan hyvän osinkoverotusjärjestelmän ominaisuuksia. (10p)

07.09.2013 KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Vastaa jokaiseen neljään kysymykseen enintään 150 sanalla. Vastauksen enimmäisrajan ylittävää osuutta ei huomioida vastauksessa.
Kysymys 1
1. Miten Niskakankaan mukaan verotuksella voidaan tukea kasvupoliittisia tavoitteita? (Niskakangas Heikki, Veropolitiikka)
Kysymys 2
2. Mitä tarkoitetaan tulojen ja menojen jaksottamisella verotuksessa? (Niskakangas, Johdatus Suomen verojärjestelmään)
Kysymys 3
3. Miten osakeyhtiön tappioita kohdellaan verotuksessa? (Niskakangas, Johdatus Suomen verojärjestelmään)
Kysymys 4
4. Mikä on alijäämähyvityksen merkitys tuloverotuksessa? (Niskakangas, Johdatus Suomen verojärjestelmään)

18.01.2013 KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Tentissä on neljä kysymystä. Jokaiseen kysymykseen saa vastata enintään 150 sanalla. Ylimenevää osuutta ei arvostella ja oteta huomioon.
Kuulustelija: Matti Urpilainen
Kysymys 1
Niskakangas, Heikki: Veropolitiikka
Miten kirjassa perustellaan perintöverotuksen oikeellisuutta ja mikä taas puhuu sen poistamisen puolesta?
Kysymys 2
Niskakangas, Heikki: Johdatus Suomen verojärjestelmään
Määrittele peitellyn osingonjaon käsite.
Kysymys 3
Niskakangas, Heikki: Johdatus Suomen verojärjestelmään
Yleinen lähtökohta on, että tavaroista ja palveluista maksetaan arvonlisäveroa. Mistä tavaroista ja palveluista arvonlisäveroa ei kuitenkaan tarvitse maksaa?
Kysymys 4
Niskakangas, Heikki: Johdatus Suomen verojärjestelmään
Miten vanhemmat voivat luovuttaa varallisuuttaan lapsilleen ilman lahjaveroseuraamuksia tai ainakin mahdollisimman vähäisin veroseuraamuksin?

16.01.2013 KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Tentissä on neljä kysymystä. Jokaiseen vastaukseen saa vastata 150 sanalla. (sähköinen tentti)
Kysymys 1
Niskakangas, Heikki: Veropolitiikka
Määrittele mitä tarkoitetaan käsitteellä verotuki.
Kysymys 2
Niskakangas, Heikki: Johdatus Suomen verojärjestelmään
Millä perusteilla työnantaja voi maksaa työntekijälle verovapaita matkakustannuksia?
Kysymys 3
Niskakangas, Heikki: Johdatus Suomen verojärjestelmään
Tulolähdejaon merkitys verotuksessa
Kysymys 4
Niskakangas, Heikki: Johdatus Suomen verojärjestelmään
Miten verotus eroaa pienosakeyhtiössä ja henkilöyhtiössä?

10.01.2012 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Räbina Timo


Tenttiohjeet
Vastaa seuraaviin kysymyksiin annettuun tilaan. Verolait-kirjaa ei saa käyttää. 
Kysymys 1
Määrittele seuraavat käsitteet (á 2p, yht. 6p)

a) arvostamisongelma verouksessa 
b) välillinen vero 
c) verovuosi tuloverotuksessa 
Kysymys 2
Milloin kahta henkilöä pidetään tuloverotuksessa puolisoina? (4p)
Kysymys 3
A ja B ovat aviopuolisoita. Heidän koti- ja asuinkuntansa on Tampere, jossa he omistavat yhdessä omakotikiinteistön. A on ollut töissä 1.9.2005 alkaen yhtäjaksoisesti Helsingissä. Hän asuu viikot siellä ja viikonloppuisin matkustaa Tampereelle. A:lla on yksiö Helsingissä, minkä hän on saanut lahjana äidiltään kesällä 2005. A lopettaa työt Helsingissä keväällä 2012. 
A ja B kysyvät sinulta neuvoa, minkälainen on tässä tilanteessa osakehuoneiston myyntivoiton verotus. Perustele vastauksesi. 
(4p)
Kysymys 4
Henkilökohtainen tulolähde osakeyhtiössä? Keroo tyyppitilanteita. Mitä ongelmia tähän liittyy?
(4p)
Kysymys 5
Koulutuspalveluiden arvonlisäverotus?
(4p)
Kysymys 6
Rajoitettu omistusoikeustestamentti ja perintöverotus? 
(4p)
Kysymys 7
Ensiasunnon varainsiirtoveron verovapauden edellytykset? (luettelo riittää)
(4p)

29.11.2011 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Räbina Timo


Tenttiohjeet
Vastaa annettuun tilaan.
Kysymys 1
Määrittele seuraavat: (2 p / kohta)

a) Kohdistamisongelma

b) in dubio contra fiscus

c) tasapoisto
Kysymys 2
Verovelvollisen kuuleminen:
Kysymys 3
Henkilö A omisti eläessään asunto-osakkeen (1/1), jota hän vuokrasi opiskelija X:lle. Henkilön X kuoltua perillisiä ovat Leski B sekä lapset C ja D. X:n testamentti antaa B:lle hallintaoikeuden osakkeseen, jonka nojalla B:llä on elinikänsä pituinen oikeus hallita osaketta. Mitä vaikutuksia tällä on perintöverotukseen tai myöhemmin arvonlisäverotukseen?
Kysymys 4
Mitä oikaisuja tuloslaskelmaan tehdään todellisen voiton selvittämiseksi? Lista riittää.
Kysymys 5
Missä olosuhteissa kiinteistövero on elinkeinon harjoittajalle vähennyskelpoinen?
Kysymys 6
Alaikäis- ja puolisovähennykset perintöverotuksessa?

26.10.2011 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Raatikainen Juhani


Tenttiohjeet
(Kuulustelija: Timo Räbinä, ei löytynyt valikosta)
Vastaa annettuun tilaan.

Kysymys 1
1. Määrittele seuraavat:

a) (2 pist)
Arvostusongelma. Anna esimerkki.

b) (2 pist)
Keskimääräinen tuloveroaste ja marginaaliveroaste

c) (2 pist)
Konkreettinen verovelkasuhde
Kysymys 2
2. (4 pist)
Missä oloissa verovelvollinen voi saada luottamuksensuojan? Luettelo riittää.
Kysymys 3
3. (4 pist)

vuosi lkm hinta á
2004  300   8,00
2005  200   8,50
2006  200  10,00
2009  100   9,50
A on ostanut pörssiin listatun Orion Oyj:n osakkeita. A aikoo myydä vuonna 2011 200 vuonna 2006 ostamaansa osaketta (kallein ostohinta kaikista osakkeista), sillä näin hänen luovutusvoittonsa on mahdollisimman pieni. Selvitä A:lle asiaan liittyvät veronäkökohdat.
Kysymys 4
4. (4 pist.)
Henkilökohtainen tulolähde osakeyhtiön verotuksessa, anna esimerkkejä.
Kysymys 5
5. Aikakausi- ja sanomalehtien arvolisäverotus (vielä vuonna 2011.)
Kysymys 6
6. Verotuslautakunnan antamat ennakkoratkaisut.
Kysymys 7
7. Veroluokka I perintö- ja lahjaverotuksessa.

06.09.2011 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Sainio Nina


Tenttiohjeet
Kuulustelija: Räbinä, Timo
- Lakikirjaa ei saa käyttää
- Vastauspaperin oikeaan reunaan n. 2cm marginaali
Kysymys 1
Luottamuksensuojaa koskeva periaate verotuksessa?
Kysymys 2
Mitkä velan korot ovat henkilöverotuksessa vähennyskelpoisia? (luettelo riittää)
Kysymys 3
Mitä tarkoitetaan käsitteellä degressiivinen poisto? Tee esimerkki.
Kysymys 4
Veroluokat perintö- ja lahjaverotuksessa?
Kysymys 5
Veron kohde ja veron määrän laskeminen (verokanta ja veron peruste) varainsiirtoverotuksessa?
Kysymys 6
Sanoma- ja aikakausilehdet arvonlisäverotuksessa?

25.01.2011 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Sainio Nina


Tenttiohjeet
Tentissä ei saa käyttää Verolait -teosta.
Kysymys 1
Määrittele seuraavat käsitteet ja mainitse jokaisesta esimerkki. (10p)
a) verotusyhtymä
b) tulolähteet
c) veronsuunnittelu
d) yhteisömyynti
e) seurannaismuutos
Kysymys 2
Selvitä missä tapauksessa ja missä ajassa sekä millä perusteilla verottaja voi oikaista verotusta sinun vahingoksesi. (10p)
Kysymys 3
Selvitä miten asuntolainan korkoja käsitellään verotuksessasi seuraavassa tapauksessa. Olet maksanut asuntolainan korkoja yhteensä 3000€. Olet saanut palkkatuloja 33 000€ ja lisäksi olet saanut vuokratuloja asunto-osakkeestasi kulujen vähentämisen jälkeen 2000€. Vuokratulot ovat jääneet pieniksi, koska olet vuokrannut asunnon vasta loppuvuodesta. (10p)
Kysymys 4
Selvitä mitä tarkoitetaan lahjanluonteisella kaupalla ja kerro asiasta esimerkki. (5p)
Kysymys 5
Selvitä mikä on avioehtosopimus ja mikä sen tarkoitus on. (5p)

23.11.2010 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Sainio Nina


Tenttiohjeet
Lakikirjaa ei saa käyttää tentissä
Pyrithän kirjoittamaan selvällä käsialalla, kiitos 
Vastaa täsmällisesti, lyhyesti ja täydellisesti 
Kysymys 1
Selvitä avio-oikeuden sisältöä ja sen merkitystä. (5p.)
Kysymys 2
Määritä seuraavat käsitteet ja mainitse jokaisesta esimerkki (10p.):
a. verotusyhtymä
b. tulolajit
c. veron kiertäminen
d. yhteisöhankinta
e. verosubjekti
Kysymys 3
Selvitä milloin ja missä ajassa verottaja voi oikaista verotusta sinun hyväksesi. (5p.)
Kysymys 4
Ota kantaa itsesi kannalta verotukseen vaikuttaviin asioihin seuraavissa tilanteissa ja perustele vastauksesi (15p.):
A) Olet saanut isältäsi lahjaksi 1.500 euroa vuonna 2008 tammikuussa ja 1.500 euroa helmikuussa 2009. Äitisi puolestaan on antanut yliopisto-opintoja varten sinulle rahaa 15.000 euroa. Mistään edellä mainituista lahjoituksista ei ole tehty lahjakirjaa eikä niitä ole mitenkään ilmoitettu verottajalle. Nyt isäsi on vielä lahjoittamassa sinulle 1.500 euroa joulukuussa 2010.
B) Isoisäsi kuoli syyskuussa 2010 ja olet kahden sisaresi kanssa perimässä häntä. Isoisäsi oli tehnyt testamentin, jonka mukaan kukin teistä on saamassa 50.000 euroa/hlö.
C)Suunnittelet ostavasi perintörahoilla ensimmäisen oman asunto-osakkeen Ratinanrannasta ja muuttavasi siihen vakituisesti asumaan. Asunnon hinta on 130.000 euroa. Joudut ottamaan pankista lainaa 40.000 euroa. Loppuosan (perintörahojen ja pankkilainan lisäksi) 40.000 euroa olet sopinut lainaavasi isältäsi.
D) Voitat autoliikkeen arpajaisissa päävoiton ja saat uuden auton 12kk ajaksi omaan käyttöösi.

26.10.2010 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Sainio Nina


Kysymys 1
Selvitä seuraavien käsitteiden sisältöä ja kerro esimerkki (10p)
a) Vero
b) Seurannaismuutos
c) Tulolähteet
d) Pääomatulo
e) Henkilökuntaetuudet
Kysymys 2
Selvitä miten voit hakea muutosta verotukseesi tuloverotuksen osalta, kun huomaat, että verottaja ei ole hyväksynyt vaatimiasi matkakuluja vähennettäväksi asunnon ja työpaikan välisistä matkoista vuoden 2008 osalta. Käy läpi kaikki mahdolliset vaihtoehdot. (15p)
Kysymys 3
Selvitä alijäämähyvityksen merkitystä verotuksessa ja kerro esimerkki. (10p)
Kysymys 4
Mitkä lahjat ovat verovapaita lahjaverotuksessa? (5p)

20.10.2010 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Sainio Nina


Kysymys 1
1. Määrittele seuraavat käsitteet ja kerro esimerkki (14p):
A) verovuosi
B) verotusyhtymä
C) tulolajit
D) puoliso
E) rajoitetusti verovelvollinen
F) yhteisömyynti
G) käännetty verovelvollisuus
Kysymys 2
Selvitä verotukseen vaikuttavia seikkoja tilanteessa, jossa olet myymässä asuntoa (15p):
A) 50 000 euron voitolla
B) 5 000 euron tappiolla
C) kauppakirjan mukaan 100 000 euron myyntihinnalla, vaikka käypä arvo olisi ainakin 200 000 euroa
Kysymys 3
Selvitä mikä on testamentti ja mikä on testamentin tarkoitus perintöverotuksen kannalta (6p).
Kysymys 4
Selvitä kuka on veronmaksuvelvollinen kiinteistöverosta (5p).

21.09.2010 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Sainio Nina


Kysymys 1
Testamenttityypit ja niiden merkitykset (10p.)
Kysymys 2
Elinkeinotulojen jaksottaminen (10p.)
Kysymys 3
Verovelvollisuuden ulottuvuus tuloverotuksessa (10p.)
Kysymys 4
Ennakkoratkaisut (10p.)

13.04.2010 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Päätöksenteko verotuksen oikaisulautakunnassa
Kysymys 2
Luottamuksensuojaperiaate verotuksessa
Kysymys 3
Merkkipäivälahjat verotuksessa
Kysymys 4
Ensiasunnon varainsiirtoverohuojennus

12.01.2010 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
verotuksen oikaisulautakunnan kokoonpano
Kysymys 2
valeoikeustoimet verotuksessa
Kysymys 3
tulolähteet verotuksessa
Kysymys 4
lahjaluonteinen kauppa perintö- ja lahjaverotuksessa

08.12.2009 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Ennakkoratkaisut verotuksessa
Kysymys 2
Perinnöstä luopuminen ja verotus
Kysymys 3
Yksityiskäyttö yritysten ja maatilojen tuloverotuksessa
Kysymys 4
Varainsiirtoveron suorittaminen (maksaminen

10.11.2009 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Ennakkotiedot verotuksessa
Kysymys 2
Peitellyn osingonjaon toteuttamismuodot (jakotavat) verotuksessa.
Kysymys 3
Tulolajit verotuksessa
Kysymys 4
Ensiasunnon varainsiirtoverohuojennus

28.10.2009 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
päätöksenteko verotuksen oikaisulautakunnassa
Kysymys 2
puolueettomuusperiaate ja luottamuksensuoja verotuksessa
Kysymys 3
verot ja niiden liitännäissuoritukset yritysten tuloverotuksessa
Kysymys 4
lahjanluonteinen kauppa perintö- ja lahjaverotuksessa

15.09.2009 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Verohallinnon organisaatio ( pelkkä luettelo eri toimielimistä riittää)
Kysymys 2
Ns.veronkiertoyhtiöt
Kysymys 3
Edustusmenot yrityksen verotuksessa
Kysymys 4
Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus

26.05.2009 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Verohallinnon organisaatio
Kysymys 2
Luottamuksensuoja verotuksessa
Kysymys 3
Tulolajijako verotuksessa
Kysymys 4
Ensiasunnon varainsiirtoverohuojennus

28.04.2009 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Ennakkoratkaisut verotuksessa
Kysymys 2
Vertailutiedot verotuksessa
Kysymys 3
Listaamattomasta yhtiöstä saadut osingot verotuksessa.
Kysymys 4
Vähäinen toiminta ja alarajaan liittyvä huojennus arvonlisäverotuksessa.

05.03.2009 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Päätöksenteko verotuksen oikaisulautakunnassa
Kysymys 2
Verosuunnittelun, veron kiertämisen ja verorikoksen välinen rajaveto
Kysymys 3
Kuluihin sisältyvät vähennyskelvottomat erät yritysten tuloverotuksessa (pelkkä luettelo riittää)
Kysymys 4
Perintöverotukseen liittyvät päävaiheet

09.12.2008 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Verotuksen oikeuslähteet
Kysymys 2
Vertailutiedot osana ns. verotuskierrosta
Kysymys 3
Yritysmuodon valintaan liittyvät eri kriteerit (pelkkä luettelo riittää)
Kysymys 4
Verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa

11.11.2008 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Verotuksen oikaisulautakunnan kokoonpano
Kysymys 2
Verosuunnittelu
Kysymys 3
Merkkipäivälahjat verotuksessa
Kysymys 4
Lahjaluonteiset kaupat perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotuksessa

05.11.2008 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Verohallinnon organisaatio vuoden 2008 uudistuksen jälkeen (yksiköiden tehtäviä ei tarvitse luetella)
Kysymys 2
Peitelty osinko verotuksessa.
Kysymys 3
Yritysten tuloverotuksessa vähennyskelvottomat erät. (pelkkä luettelo riittää)
Kysymys 4
Arvonlisäveron laskeminen ja maksaminen.

15.04.2008 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Peitellyn osingon toteuttamismuodot ja verotus
Kysymys 2
Näyttövelvollisuus ja todistustaakka verotuksessa
Kysymys 3
Verovelvollisuus arvonlisäverotuksesta
Kysymys 4
Lahjanluonteiset kaupat-, lahja- ja varainsiirtoverotuksessa

13.02.2008 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Puolueettomuusperiaate ja luottamuksensuoja verotuksessa
Kysymys 2
Verotuksellinen suhtautuminen eri yhtiömuotoihin (ns. veronkiertoyhtiöiden problematiikka)
Kysymys 3
Ulkomailla työskentelystä saadut tulot verotuksessa
Kysymys 4
Yksityiskäyttö yritysten ja maatilojen tuloverotuksessa

11.12.2007 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Kuulemisperiaate verotuksessa
Kysymys 2
Perinnöstä luopuminen verosuunnittelukeinona ja veronkiertoriskit
Kysymys 3
Merkkipäivälahjat verotuksessa
Kysymys 4
Yksityiskäyttö yritysten ja maatilojen verotuksessa

13.11.2007 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Verotuksen oikaisulautakunnan kokoonpano
Kysymys 2
Luettele yritysmuodon valintaan vaikuttavat eri kriteerit (pelkkä luettelo kriteereistä siis riittää; niiden sisältöä ei tarvitse selvittää)
Kysymys 3
Arvonlisäveron laskeminen ja maksaminen
Kysymys 4
Lahjanluonteiset kaupat perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotuksessa

17.10.2007 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Puolueettomusperiaate verotuksessa
Kysymys 2
Luettele hyvän verovalituksen laatimiseen liittyvät eri näkökohdat (pelkkä luettelo riittää, sisältöä ei tarvitse selittää)
Kysymys 3
Luettele yritysten tuloverotuksessa vähennyskelvottomat erät (pelkkä luettelo eristä riittää, sisältöä ei tarvitse selittää)
Kysymys 4
Ensiasunnon huojennus varainsiirtoverotuksessa.

03.04.2007 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Peitellyn osingon toteuttamismuodot verotuksessa
Kysymys 2
Tosiasialliset olosuhteet hyvässä verovalituksessa
Kysymys 3
Merkkipäivälahjat verotuksessa
Kysymys 4
Yksityiskäyttö yritysten ja maatilojen verotuksessa

07.11.2006 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Peitellyn osingon toteuttamismuodot verotuksessa
Kysymys 2
Tosialliset olosuhteet hyvässä verovalituksessa
Kysymys 3
Merkkipäivälahjat verotuksessa
Kysymys 4
Yksityiskäyttö yritysten ja maatilojen verotuksessa

18.10.2006 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Puolueettomuusperiaate
Kysymys 2
Valeoikeustoimet
Kysymys 3
Edustusmenot yrityksen tuloverotuksessa
Kysymys 4
Lahjanluonteinen kauppa lahja-, perintö- ja varallisuusverotuksessa

12.09.2006 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Kuulemisperuste verotuksessa
Kysymys 2
Peitellyn osingon toteuttamismuodot verotuksessa
Kysymys 3
Matkat työnantajan ja työntekijän verotuksessa
Kysymys 4
Lahjaluonteiset kaupat perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotuksessa.

30.05.2006 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Verohallituksen tehtävät
Kysymys 2
Tulolajit ja niiden merkitys verotuksessa
Kysymys 3
Edustusmenot yritysten tuloverotuksessa
Kysymys 4
Arvonlisäveron laskeminen ja maksaminen

04.04.2006 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Verohallituksen tehtävät
Kysymys 2
Näyttövelvollisuus veroprosessissa
Kysymys 3
Merkkipäivälahjat verotuksessa
Kysymys 4
Verot ja niiden liitännäissuoritukset yritysten tuloverotuksessa
Kysymys 5
Verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa

31.01.2006 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Ennakkotiedot ja ennakkoratkaisut verotuksessa
Kysymys 2
Musta kauppahinta ja verotus
Kysymys 3
Työntekijän työnantajaltaan saamat alennukset verotuksessa
Kysymys 4
Yksityiskäyttö yritysten ja maatilojen tuloverotuksessa
Kysymys 5
Ns. lahjojen hajauttaminen verotuksessa

29.11.2005 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Marginaalivero tulo- ja varallisuusverotuksessa
Kysymys 2
Puolueettomuusperiaate verotuksessa
Kysymys 3
Perinnöstä luopuminen verosuunnittelukeinona
Kysymys 4
Edustusmenot yritysten tuloverotuksessa
Kysymys 5
Varainsiirtoveron suuruus

01.11.2005 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Verohallituksen tehtävät
Kysymys 2
Näyttövelvollisuus veroprosessissa
Kysymys 3
Merkkipäivälahjat verotuksessa
Kysymys 4
Verot ja niiden liitännäissuoritukset yritysten tuloverotuksessa
Kysymys 5
verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa

19.10.2005 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Puolueettomuusperiaate
Kysymys 2
Valeoikeustoimet
Kysymys 3
Edustusmenot yrityksen tuloverotuksessa
Kysymys 4
Lahjanluonteinen kauppa lahja-, perintö- ja varallisuusverotuksessa

05.04.2005 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Ennakkoratkaisut verotuksessa
Kysymys 2
Perinnöstä luopuminen verosuunnittelukeinona
Kysymys 3
Tulolähteet ja niiden merkitys verotuksessa
Kysymys 4
Yritysten tuloverotuksessa vähennyskelvottomat erät (pelkkä luettelo riittää)
Kysymys 5
Varainsiirtoveron suuruus

01.02.2005 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Ennakkoratkaisut vero-oikeudessa
Kysymys 2
Puolueettomuusperiaate verotuksessa
Kysymys 3
Merkkipäivälahjat verotuksessa
Kysymys 4
Luettele yritysmuodon valintaan vaikuttavat eri näkökohdat 
(riittää siis pelkkä luettelo luentomateriaalin pohjalta.
Kysymys 5
Arvolisäveron laskeminen ja maksaminen

16.11.2004 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Puolueettomuusperiaate
Kysymys 2
Lahjojen hajauttaminen verosuunnittelukeinona
Kysymys 3
Tosialliset olosuhteet hyvässä verovalituksessa
Kysymys 4
Yritysmuodon valintaan vaikuttavan seikat (luettelo riittää)
Kysymys 5
Verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa.

11.05.2004 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Marginaalivero tulo- ja varallisuusverotuksessa
Kysymys 2
Puolueettomuusperiaate verotuksessa
Kysymys 3
Perinnöstä luopuminen verosuunnittelukeinona
Kysymys 4
Edustusmenot yritysten tuloverotuksessa
Kysymys 5
Varainsiirtoveron suuruus

24.03.2004 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Puolueettomuusperiaate
Kysymys 2
Lahjojen hajauttaminen verosuunnittelukeinona
Kysymys 3
Olosuhteet hyvässä verovalituksessa
Kysymys 4
Yritysmuodon valintaan vaikuttavan seikat (luettelo riittää)
Kysymys 5
Verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa.

19.11.2003 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Puolueettomuusperiaate
Kysymys 2
Lahjojen hajauttaminen verosuunnittelukeinona
Kysymys 3
Olosuhteet hyvässä verovalituksessa
Kysymys 4
Yritysmuodon valintaan vaikuttavan seikat (luettelo riittää)
Kysymys 5
Verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa.

13.05.2003 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Ennakkotiedot ja ennakoratkaisut verotuksessa.
Kysymys 2
Musta kauppahinta ja verotus.
Kysymys 3
Työntekijän työnantajaltaan saamat alennukset verotuksessa.
Kysymys 4
Yksityiskäyttö yritysten ja maatilojen tuloverotuksessa.
Kysymys 5
Ns. lahjojen hajauttaminen verotuksessa.

26.03.2003 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Marginaalivero tulo- ja varallisuusverotuksessa
Kysymys 2
Puolueettomuusperiaate
Kysymys 3
Perinnöstä luopuminen verosuunnittelukeinona
Kysymys 4
Edustusmenot yrityksen tuloverotuksessa
Kysymys 5
Varainsiirtoveron suuruus

10.09.2002 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Verotuksen oikaisulautakunnan kokoonpano.
Kysymys 2
Peitelty osinko ja sen verotus.
Kysymys 3
Työnantajan kustantamat matkat yrityksen ja työntekijän verotuksessa.
Kysymys 4
Verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa.
Kysymys 5
Varainsiirtoveron suuruus kiinteistökaupassa.

13.06.2002 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Puoluettomuusperiaate
Kysymys 2
Syy-yhteysvaatimus jälkiverotuksen yhteydessä
Kysymys 3
Tulolähteet ja niiden merkitys verotuksessa
Kysymys 4
Verot ja niiden liitännäissuoritukset yrityksen tuloverotuksessa
Kysymys 5
Varainsiirtoveron suuruus.

22.05.2002 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Tenttiohjeet
- Lakikirjaa ei saa käyttää.
- Pyrithän kirjoittamaan selvällä käsialalla, kiitos.
- Vastaa täsmällisesti, lyhyesti ja täydellisesti.
Kysymys 1
Verotuksen oikaisulautakunnan kokoonpano
Kysymys 2
Peitelty osingonjako ja sen verotus
Kysymys 3
Työnantajan kustantamat matkat yrityjsen ja työntekijän verotuksessa.
Kysymys 4
Verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa
Kysymys 5
Varainsiirtoveron suuruus kiinteistökaupassa.

23.04.2002 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Ennakkoratkaisut verotuksessa.
Kysymys 2
Valeoikeustoimet ja niiden käsittely verotuksessa.
Kysymys 3
Syy-yhteysvaatimus jälkiverotuksen edellytyksenä.
Kysymys 4
Yritysten tuloverotuksessa vähennyskelvottomat erät.
Kysymys 5
Varainsiirtoveron suuruus.

20.03.2002 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Verotuksen oikaisulautakunnan kokoonpano
Kysymys 2
Puolueettomuusperiaate verotuksessa
Kysymys 3
Peitelty osinko ja verotus
Kysymys 4
Yrityksen tuloverotuksessa vähennyskelvottomat erät (pelkkä luettelo riittää)
Kysymys 5
Lahjaluonteinen kauppa perintö- ja lahjaverotuksessa

22.01.2002 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Tenttiohjeet
Lakikirjaa ei saa käyttää
Kirjoita selvällä käsialalla
Vastaa täsmällisesti, lyhyesti ja täydellisesti
Kysymys 1
Verotuksen oikaisulautakunnan kokoonpano
Kysymys 2
Peitelty osinko ja sen verotus
Kysymys 3
Työnantajan kustantamat matkat yrityksen ja työntekijän verotuksessa
Kysymys 4
Verovelvollisuus arvonlisäverotuksessa
Kysymys 5
Varainsiirtoveron suuruus kiinteistökaupassa

29.05.2001 VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Ennakkoratkaisut verotuksessa
Kysymys 2
Valeoikeustoimet ja niiden käsittely verotuksesa
Kysymys 3
Syy-yhteysvaatimus jälkiverotuksen edellytyksenä
Kysymys 4
Yritysten tuloverotuksessa vähennyskelvottomat erät (pelkkä luettelo riittää)
Kysymys 5
Varainsiirtoveron suuruus