27.11.2017 KATYVA42 Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa 5.00 op. Urpilainen Matti


Kysymys 1
Selosta seuraavien käsitteiden keskeinen sisältö:

a) selvittämisvelvollisuus
b) oma-aloitteinen verotus
c) ennakkopäätösvalitus
d) seurannaismuutos
e) tahdonvaltainen vaatimus
Kysymys 2
Selosta Verohallinnon antamien ennakkoratkaisujen osalta:

a) millaisissa tilanteissa ennakkoratkaisuja kannattaa hakea,
b) millä edellytyksillä ennakkoratkaisu voidaan antaa tai jättää antamatta,
c) millä edellytyksillä annettu ennakkoratkaisu on sitova, ja
d) mitä muutoksenhausta on säädetty.
Kysymys 3
Selosta millä edellytyksillä verovelvollinen voi saada VML 26.2§:n nojalla luottamuksensuojaa.

25.02.2014 KATYVA42 Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa 5.00 op. Urpilainen Matti


Tenttiohjeet
- Ei lakikirjaa tai muita apuvälineitä
- Vastaus max. 2 sivua/kysymys, ylimenevää osaa ei lueta tai arvostella
Kysymys 1
Kerro, millä edellytyksillä verotusta voidaan oikaista verovelvollisen vahingoksi ns. yhden vuoden oikaisuna (VML 56.2 §). Kerro myös, millaisissa tilanteissa saattaa olla tulkinnanvaraista, onko oikaisulle olemassa edellytyksiä vai ei. 
Kysymys 2
Kerro veronsaajien oikeudenvalvontayksikön toiminnasta. Kerro erityisesti, millaisten suuntaviivojen perusteella veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ratkaisee, hakeeko se muutosta.
Kysymys 3
Kerro, mitä verotusmenettelylaissa säädetään selvittämisvelvollisuuden jakautumisesta.
Kysymys 4
Veron kiertämistä koskevan yleislausekkeen (VML 28 §) soveltamistilanteet voidaan ryhmitellä neljään tyyppitilanteeseen. Kerro, mitä ne ovat ja selosta, millaisista tilanteista on kyse.

17.12.2013 KATYVA42 Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa 5.00 op. Urpilainen Matti


Tenttiohjeet
- Ei lakikirjaa tai muita apuvälineitä
- Vastaus max. 2 sivua/kysymys, ylimenevää osaa ei lueta tai arvostella
Kysymys 1
Kuvaa ilmoittamisvelvollisuuden keskeinen sisältö elinkeinotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön näkökulmasta. Kerro myös millaisten verotusmenettelyä koskevien säännösten soveltamisen yhteydessä tulee arvioitavaksi, onko ilmoittamisvelvollisuus joltain osin laiminlyöty.
Kysymys 2
Kerro Keskusverolautakunnan (KVL) toiminnasta.
Kysymys 3
Kerro mitä luottamuksensuojaa koskevan verotusmenettelylain säännöksen soveltamisedellytyksissä tarkoitetaan sillä, että verovelvollinen on toiminut "viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mukaisesti".
Kysymys 4
Kerro milloin verovelvollista voidaan verotusmenettelylain mukaan verottaa selvittämättömästä omaisuudenlisäyksestä.

09.09.2013 KATYVA42 Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa 5.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Tentin vastaanottaja: Matti Urpilainen
Ei lakikirjaa
4 kysymystä, max 2 sivua per vastaus, ylimenevää osaa ei arvostella eikä lueta
Kysymys 1
Verotarkastuksen vaiheet. Verovelvollisen ja veroviranoimaisen oikeudet ja velvollisuudet verotarkastuksessa. 
Kysymys 2
Keskusverolautakunnan (KVL) toiminta.
Kysymys 3
Sivullisen erityinen tiedonantovelvollisuus.
Kysymys 4
Milloin voidaan toimittaa arvioverotus?

11.02.2013 KATYVA42 Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa 5.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Urpilainen Matti

Ei lakikirjaa
4 kysymystä, max 2 sivua per vastaus
ylimenevää osaa ei arvostella eikä lueta
Kysymys 1
Verotarkastuksen kulku ja sekä verovelvollisen että veroviranomaisen oikeudet verotarkastuksen yhteydessä
Kysymys 2
Verotuksen toimittamisessa tapahtuva valikointimenettely
Kysymys 3
Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen veroasioissa
Kysymys 4
"Ne bis in idem" -periaate verotuksessa (ei kahta kertaa samaa asiaa -periaate)

14.01.2013 KATYVA42 Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa 5.00 op. Muu


Tenttiohjeet
-Lakikirjaa ei saa käyttää
-Vastauksen maksimipituus 2 sivua
Kysymys 1
Kerro mitä tarkoittaa kaksiasianosaissuhde sekä miten se ilmenee veronsaajien oikeudenvalvonnassa ja verotuksen muutoksenhakumenettelyssä.
Kysymys 2
Kerro mitä verotusmenettelyssä tarkoitetaan seurannaismuutoksella, millä edellytyksillä se voidaan tehdä ja anna jokin asiaa koskeva käytännön esimerkki.
Kysymys 3
Kerro millä edellytyksillä verotusmenettelylain mukaan voidaan toimittaa arvioverotus(VML27§).
Kysymys 4
Kerro millaisissa tilanteissa aiemmin tehty verotarkastus voi olla peruste myöntää verovelvolliselle VML26.2§ mukaista luottamuksensuojaa

18.12.2012 KATYVA42 Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa 5.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Vastaa enint. 2 sivua per kysymys. Ylimenevää osaa ei lueta eikä arvostella.Kysymys 1
1. Kerro millaisissa tilanteissa verovelvolliselle syntyy muistiinpanovelvollisuus tai tositteiden säilyttämisvelvollisuus. Kerro myös tiiviisti näiden velvollisuuksien sisällöistä.
Kysymys 2
2. Kerro verotusmenettelylain selvittämisvelvollisuuden jakautumisesta.
Kysymys 3
3. VML 28 §:n mukainen veronkierron yleissäännös jakautuu yleensä neljään tyyppitapaukseen. Selosta mitkä nämä tyyppitapaukset ovat ja millaisista tilanteista on kyse.
Kysymys 4
4. Millä edellytyksillä vero voidaan oikaista verovelvollisen vahingoksi VML 56.2 §:n yhden vuoden oikaisuna? Milloin nämä edellytykset ovat tulkinnanvaraisia? 

07.02.2012 VOIKA4 Verotusmenettely ja oikeusturva 3.00 op. Räbina Timo


Tenttiohjeet
- Lakikirjaa ei saa käyttää
- Vastauspaperin oikeaan reunaan n. 2cm marginaali
- Enintään 2 sivun vastaus/kysymys (ylimenevää osaa ei lueta)
Kysymys 1
Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen veroprosessissa
Kysymys 2
Minkälaisissa tilanteissa hallintotuomioistuin järjestää suullisen käsittelyn veroasioissa?
Kysymys 3
Verohallinnon antamat yhtenäistämisohjeet
Kysymys 4
Sisä-Suomen yritysverotoimisto tekee tänään (7.2.2012) verotarkastuksen perusteella verotuksen oikaisun verovelvollisen vahingoksi (ns. viiden vuoden oikaisu), jossa X Oy:n verovuoden 2008 (tilikausi kalenterivuosi) verotettavaan tuloon lisätään 50 000 euroa. Selvitä, mitä viivästysseuraamuksia X Oy:n maksettavaksi tässä yhteydessä määrätään? Mistä alkaen ja mihin saakka viivästysseuraamukset lasketaan?

10.01.2012 VOIKA4 Verotusmenettely ja oikeusturva 3.00 op. Räbina Timo


Tenttiohjeet
- Lakikirjaa ei saa käyttää
- Vastauspaperin oikeaan reunaan n. 2cm marginaali
- Enintään 2 sivun vastaus/kysymys (ylimenevää osaa ei lueta)
Kysymys 1
Verorikkomus
Kysymys 2
Kahden vuoden oikaisu verovelvollisen vahingoksi (VML 56.3 §)
Kysymys 3
Sivullisen tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä määrättävä laiminlyöntimaksu
Kysymys 4
Ennakkoratkaisu perintö- ja lahjaverotuksessa

24.11.2011 VOIKA4 Verotusmenettely ja oikeusturva 3.00 op. Räbina Timo


Tenttiohjeet
- Lakikirjaa ei saa käyttää
- Vastauspaperin oikeaan reunaan n. 2cm marginaali
-Enintään 2 sivun vastaus/kysymys (ylimenevää ei lueta)
Kysymys 1
Negatiivinen arvonlisävero verotilimenettelyssä ja hyvityksen jättäminen verotilille.
Kysymys 2
Selvittämisvelvollisuuden jakautuminen verotuksessa: selvitä säännöksen perussisältö.
Kysymys 3
Seurannaismuutos verotusmenettelystä annetun lain mukaan.
Kysymys 4
Verotusmenettelystä annetun lain 26.2 §:ssä säädetään luottamuksensuojasta. Säännöksessä todetaan mm. näin: "...viranomaisen...ohjeiden...mukaisesti..." Selvitä mitä säännöksessä tarkoitetaan viranomaisen ohjeilla.

21.12.2010 VOIKA4 Verotusmenettely ja oikeusturva 3.00 op. Sainio Nina


Kysymys 1
Saat verottajalta kirjeen, jonka mukaan verotustasi tullaan oikaisemaan joulukuussa 2010 sinun vahingoksesi vuoden 2008 osalta. Selvitä millä perusteella ja minkä ajan kuluessa verottajalla on oikeus tehdä tällaisia oikaisuja. (10 p.)
Kysymys 2
Aikomuksesi on mnyydä maa-alue omistamallesi yhtiölle. Haluat maa-alueesta mahdollisimman hyvän hinnan, mutta pelkäät, että verottaja katsoo kaupan olevan osaksi peiteltyä osinkoa. Miten voit toimia, jotta saat varmuuden maa-alueen arvosta verottajalta ennen kaupan tekemistä? Entä mitä teet, jos et ole tyytyväinen verottajan hinta-arvioon? (10 p.)
Kysymys 3
Selvitä mitä keinoja verottajalla on käytettävissä verotettavan tulon määräämiseksi, jos et kehotuksesta huolimatta anna lainkaan veroilmoitusta ja verottaja tietää sivullisilta saatujen tietojen perusteella sinulla olevan sekä palkkatuloja että tuloja omasta toiminimestäsi. (5 p.)
Kysymys 4
Selvitä mitä tietoja voit saada, missä tapauksessa ja millä perusteella verottajalta:
a)itsestäsi
b)naapuristasi
c)entisestä puolisostasi, kun kuulet, että verottaja on muuttamassa hänen verotustaan niin, että se vaikuttaa seurannaismuutoksen kautta myös sinuun
d)kommandiittiyhtiöstä, jonka vastuunalainen yhtiömies olet
e)kunnan virkamiehen ominaisuudessa
(10 p.)
Kysymys 5
Selvitä verotarkastuksen tehtäviä. (5 p.)

11.05.2010 VOIKA4 Verotusmenettely ja oikeusturva 3.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Verolakien valmistelu ja säätäminen
Kysymys 2
Harmaa talous ja sen torjunta
Kysymys 3
Verotarkastukset yrittäjien ja yritysten oikeusturvan kannalta
Kysymys 4
Verotustietojen julkisuus ja salassapito

08.12.2009 VOIKA4 Verotusmenettely ja oikeusturva 3.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Verolakien valmistelun kritiikki
Kysymys 2
Verovalvonnan haasteet ja verohallinnon vastaus haasteisiin
Kysymys 3
Edunsaaja peitellyn osingon yhteydessä ja peitellyn osingon oikaisut
Kysymys 4
Valituslupajärjestelmä veroasioissa

24.11.2009 VOIKA4 Verotusmenettely ja oikeusturva 3.00 op. Henttula Juhani


Kysymys 1
Uuden verolain tulkinta
Kysymys 2
Ennakollisten kannanottojen sitovuus verotuksessa
Kysymys 3
Näytön hankkiminen ja todistustaakka (tenttikirjan erityisesti siirtohinnoitteludokumentoinnista - jaksoa ei tarvitse selvittää)
Kysymys 4
Puolueettomuusperiaate ja luottamuksensuoja verotuksessa