11.12.2018 KATYVA34 Pankkioikeus 5.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
Tentin maksimipistemäärä on 40 pistettä.
Tehtävät 1-3 arvostelee Risto Vänsti
Tehtävät 4-6 arvostelee Olli Välimäki
Kysymys 1
40 kpl oikein/väärin -väittämää (max 20 p)
0,5 p / oikea vastaus, -0,5 p / väärä vastaus tai tyhjä
Tentin läpipääsy edellyttää 30 oikeaa vastausta tästä osiosta.
Kysymys 2
Milloin (missä tilanteessa) velkoja voi eräännyttää kuluttajaluoton enneaikaisesti? (5 p)
Kysymys 3
Milloin (missä tilanteessa) luottosopimus on perusteeton? Mitä perusteettomuudesta seuraa? (5 p)
Kysymys 4
Mitkä ovat tällä hetkellä pk-yritysten rahoittamisessa kaksi yleisintä finanssikovenanttia? Kerro lyhyesti molemmista ja kuvaa niiden eroja. (2 p)
Kysymys 5
Luottamus tarkoittaa sitä, että kontrollista voidaan luopua. Kovenanttirahoittaminen perustuu luottamukseen ja kovenanttiohjauksessa rahoittaja haluaa lisätä kontrollia. Miten dilemma on perusteltavissa? (2 p)
Kysymys 6
Toimit pankkiirina. Asiakkaasi on konepaja Scanmet Oy. Olet myöntänyt yritykselle pitkäaikaisen luoton teollisuushallin rakentamiseen. Toimitusjohtaja on tullut sinua tapaamaan. Hän kertoo yrityksen maksuvalmiuden olevan kireä, koska yhtiö on saanut tilauksia, joihin sitoutuu käyttöpääomaa. Toimitusjohtaja pyytää vuoden lyhennysvapaan myöntämääsi luottoon.

Suostut lyhennysvapaaseen, mutta koska vakuudet eivät ole kattavat, edellytät kovenanttiohjausta.

KYSYMYS: Mitä riskejä haluat hallita ja minkälaisia kovenantteja voisit käyttää? Älä kirjoita kovenanttitekstejä; riskin ja sitä hallitsemaan tarkoitetun kovenantin kuvaus riittää.

Taustatiedot:

Yrityksen toimitusjohtaja on osaava ja energinen. Hän omistaa yhtiön kokonaan. Toimitusjohtaja sunnittelee teollisuushallin laajentamista ja koneinvestointeja. Scanmet on viimeistelemässä omaa innovatiivista henkilönostinta, johon on haettu useita patentteja.

12/2017 Scanmetin taseen loppusumma oli 3,0 M¤ ja oma pääoma 1,0 M¤. Tuloslaskelma osoitti 0,5 M¤ käyttökatetta ja korolliset velat olivat 1,5 M¤. Toimitusjohtajalla on tapana ostaa maksimiosingot, koska hänellä on mahtipontisen omakotitalon rakentaminen meneillään.

Toimitusjohtaja edellyttää talouspäälliköltä kuukausittain jaksotettua tuloslaskelmaa ja tasetta sekä kassavirtaennustetta sekä myyntipäälliköltä tarjous- ja tilauskantaraporttia ja myyntiennustetta. Scanmet käyttää kahta maksuliikepankkia, tytäryhtiö on kilpailevan pankin asiakas. Myöntämäsi luoton marginaali on kiinteä, mutta viitekorko on vaihtuva.

Täydet pisteet edellyttävät vähintään: 2 finanssikovenanttia,  2 toimintakovenanttia,1 informaatiokovenantti ja 1 insentiivikovenantti.

23.10.2015 KATYVA34 Pankkioikeus 5.00 op. Väntsi Risto


Kysymys 1
15 väittämää. Oikeasta valinnasta +1p, väärästä valinnasta tai vastaamatta jättämisestä -1p.
Kysymys 2
Mikä ei ole velallisen ulosmittauskelpoista omaisuutta?
Kysymys 3
Mitä tarkoitetaan käsitteellä "peruspankkipalvelu"? Millaiset pankkipalvelut ovat niitä ja mitkä eivät ole? Millaisia velvoitteita seuraa siitä, että palvelu katsotaan peruspankkipalveluksi?

02.12.2013 YJURA050 Luotto-oikeus 3.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
KATYVA34 Pankkioikeus, Vahtera Veikko / Väntsi Risto

Vastauksen enimmäispituus kysymykset 1-2 yksi sivu, kysymys 3 kaksi sivua. Vastaukset 1-2 eri paperille kuin kysymys 3.
Kysymys 1
Yksi tapa jakaa erilaiset luottotyypit on
- tasalyhenteiset luotot
- annuiteettiluotot
- kertamaksuiset luotot
- tarvittaessa/haluttaessa päättyvät luotot

Mitä näillä neljällä tyypillä tarkoitetaan (lyhyet määrittelyt ja mahdollisesti selventävät esimerkit).
Kysymys 2
Luotonantajan vastuu luotonsaajan aiheuttamasta ympäristövahingosta.
Kysymys 3
Kerro konkurssivalvonnasta ja jakoluettelosta osana konkurssin velkaselvittämistä.

04.11.2013 YJURA050 Luotto-oikeus 3.00 op. Muu


Tenttiohjeet
KATYVA34 Pankkioikeus, Vahtera Veikko / Väntsi Risto

Vastauksen enimmäispituus kysymykset 1-2 yksi sivu, kysymys 3 kaksi sivua. Vastaukset 1-2 eri paperille kuin kysymys 3.
Kysymys 1
Vastatakaus
Kysymys 2
Velan lopullinen vanhentuminen
Kysymys 3
Kerro yksityishenkilön velkajärjestelyn edellytyksistä ja maksukyvyn arvioinnissa huomioon otettavista seikoista.

29.10.2013 YJURA050 Luotto-oikeus 3.00 op. Väntsi Risto


Tenttiohjeet
KATVA43 Pankkioikeus 5 op
Tehtävät 1 ja 2 Väntsi, enintään 1 per vastaus
Tehtävä 3 Vahtera enintään 2 sivua
Kysymys 1
Jälkitakaus
Kysymys 2
Luoton ennenaikainen eräännyttäminen (ennen eräpäivää)
Kysymys 3
Ykistyishenkilön velkajärjestelyn toteuttamistavat

18.12.2012 YJURA050 Luotto-oikeus 3.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Kuulustelija: Vahtera Veikko / Pankkioikeus

Jokaisen vastauksen maksimipituus 2 sivua.
Kysymys 1
Mikä on täytetakaus? Mihin sitä sovelletaan?
Kysymys 2
Palkan ulosmittaus?
Kysymys 3
Selitä lyhyesti:

a) akordi

b) yrityskiinnityksen alaisen omaisuuden luovutus

c) massavelka

Kysymys 4
Case-tehtävä:

Jannella, Matilla ja Ristolla on yhteisvelka, suurudeltaan 120 000 euroa. Velalliset ovat hyötyneet velasta siten, että Risto on saanut siitä 60 000 euroa ja Janne ja Matti molemmat 30 000 euroa. Velka erääntyy ja pankki P perii 120 000 euron suoritusta Matilta.

Onko Matilla velvollisuus maksaa 120 000 euron suoritus pankille P? Voiko Matti vaatia suorituksia Jannelta ja Ristolta?

Perustele vastauksesi.

20.11.2012 YJURA050 Luotto-oikeus 3.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Vastaa kaikkiin neljään kysymykseen.
Kysymys 1
Viivästyskorko ja sen määräytyminen luottosuhteessa?
Kysymys 2
Pesäluettelo ja sen merkitys konkurssissa?
Kysymys 3
Selitä lyhyesti.
a) Annuiteettiluotto?
b) Arvo-osuuksien panttauksen toteuttaminen
c) Suojaosuus palkan ulosotossa
Kysymys 4
Tapaus:
Saat tietoosi, että Matti ja Risto ovat molemmat olleet takaajina velallisena olevan Jannen luottosuhteessa. Tarkempaa tietoa takauksesta ei ole kuin se, että kummankaan osalta ei ole kyse täyte- tai yleistakauksesta. Janne osoittautuu maksukyvyttömäksi. Pankki on kohdistanut vaatimuksensa Mattiin ja Matti on maksanut koko luoton määrän ja sen korot luotonantajalle.

Miten arvioit Matin mahdollista takautumisoikeutta ja siihen mahdollisesti vaikuttavia takausoikeudellisia tekijöitä suhteessa kanssatakaajana toimineeseen Ristoon. Perustele vastauksesi.

21.11.2011 YJURA050 Luotto-oikeus 3.00 op. Mäkelä Kimmo


Kysymys 1
Vekselin protestoiminen ja sen merkitys vekselivelallisille
Kysymys 2
Jälkitakaus
Kysymys 3
Maksusuoja velkakirjaoikeudessa

24.10.2011 YJURA050 Luotto-oikeus 3.00 op. Mäkelä Kimmo


Kysymys 1
Kortinhaltijan vastuu korttinsa oikeudettomasta käytöstä
Kysymys 2
Velkakirjalain ehdottomat eli vahvat väitteet
Kysymys 3
Vekselisaatavan vanhentumissäännökset

13.12.2010 YJURA050 Luotto-oikeus 3.00 op. Mäkelä Kimmo


Kysymys 1
Velkakirjalain ehdottomat eli vahvat väitteet.
Kysymys 2
Velallisen vapauttamisen vaikutus takausvastuuseen.
Kysymys 3
Viivästyskoron suuruus ja sen määräytyminen.

15.11.2010 YJURA050 Luotto-oikeus 3.00 op. Mäkelä Kimmo


Kysymys 1
1. Kortinhaltijan vastuu korttinsa oikeudettomasta käytöstä
Kysymys 2
2. Miten tavallinen velkakirja eroaa juoksevasta velkakirjasta
Kysymys 3
Vastatakaus

25.01.2010 YJURA050 Luotto-oikeus 3.00 op. Mäkelä Kimmo


Kysymys 1
Yleistakauksen käyttämisen rajoitukset
Kysymys 2
Väärentämisväite velkakirjaoikeudessa
Kysymys 3
Miten viivästyskoron suuruus määräytyy

14.12.2009 YJURA050 Luotto-oikeus 3.00 op. Mäkelä Kimmo


Kysymys 1
Täytetakaus
Kysymys 2
Maksusuoja velkakirjaoikeudessa
Kysymys 3
Velallisen takautumisoikeus kanssavelallisia kohtaan.

02.11.2009 YJURA050 Luotto-oikeus 3.00 op. Mäkelä Kimmo


Kysymys 1
Jälkitakaus
Kysymys 2
Miten tavallinen velkakirja eroaa juoksevasta velkakirjasta?
Kysymys 3
Milloin kuluttaja on vastuussa luottokorttinsa luvattomasta käytöstä?