20.04.2015 HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Kuulustelija Jouni Ranta (kurssi yhteistyössä TAMK:n kanssa.
Max. 5p/kysymys.
Kysymys 1
Missä tilanteissa on Suomen perustuslain mukaan mahdollista rajoittaa perus-/ihmisoikeuksia?
Kysymys 2
Yksityistäminen ja sen perustuslailliset reunaehdot?
Kysymys 3
Millaiset päätökset voivat olla hallintolain osoittaman korjausmenettelyn kohteena?

28.01.2014 HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5.00 op. Wacker Jani


Tenttiohjeet
Valitse onko väittämä oikein vai väärin. Oikeasta vastauksesta +1 piste, väärästä vastauksesta -1 piste.
Kysymys 1

1. Eu-oikeudelliset direktiivit edellyttävät lähtökohtaisest kansallista toimeenpanoa tullakseen Suomessa sovellettavaksi.
2. Suomen perustuslaista ei löydy mainintaa Suomen EU-jäsenyydestä.
3. Itsenäiset julkisoikeudellisest laitoikset ovat osa välillistä julkista hallintoa.
4. TSS- sopimus on hyväksytty YK:ssa.
5. Perustuslaki ei sisällä virkaa koskevia yleisiä nimitysperusteita.
6. Negatiivisen lojaliteettiveloitteen johdosta jäsenvaltion on pidättäydyttävä toimista, jotka voivat vaarantaa EU:n tavoitteiden toteutumista.
7. Suomen eduskunnalla on perustuslain mukainen oikeus saada tietoa EU:n asioista.
8. Perus- ja ihmisoikeuksien suojaamisvelvollisuus vaatii julkista valtaa suojaamaan yksityishenkilöiden perus- ja ihmisoikeuksia myös toisia yksityishenkilöitä vastaan.
9. Euroopan komissio on toinen keskeinen lainsäätäjä Euroopan unionissa.
10. Ehdotus perustuslain muuttamisesta voidaan julistaa kiireelliseksi päätöksellä jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä.
11. Supistettuun perustuslainsäätämisjärjestykseen kuuluu lakiehdotuksen hyväksyminen lepäämään yli vaalien.
12. Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan Suomen kansalliseen perustuslakiin sisällytettyjä perustavanlaatuisia oikeuksia, kun taas perusoikeuksilla tarkoitetaan kansainvälisissä sopimuksissa turvattuja yksilöiden oikeuksia.
13. Kunnassa valtuusto päättää kunnan talousarviosta.
14. Valtion veron suuruudesta voidaan päättää valtioneuvoston antamalla asetuksella.
15. Valtionosuuksissa on kyse varainsiirrosta joita valtio maksaa kunnille.
16. Tuomioistuimen on annettava etusija asianmukaisen menettelyn vaatuimuksille. jos sen käsiteltävänä olevassa asiassa lakiin sisältyvän menettelysäännöksen soveltaminen olisi ilmeisessä ristiriidassa hyvän hallinnon vaatimusten kanssa.
17. Jos tasavallan presidentti ei päätä valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta valtioneuvoston ehdotuksen mukaisesti asia palautuu valtioneuvoston valmisteltavaksi.
18. Suomessa eduskunta päättää kuntien veroprosentin suuruuden.
19. Syrjintäkieltoja on sisällytetty kansalliseen perustuslakiimme mutta Euroopan ihmisoikeussopimukseen niitä ei ole sisällytetty.
20. Tiedonanto on valtioneuvoston aloitteesta käytettävä väline valtioneuvoston nauttiman luottamuksen mittaamiseen eduskunnassa.
21. Tarkoitussidonnaisuusperiaate kuuluu harkintavallan rajoitusperiaatteisiin.
22. Viranaomaisen antaa neuvonnan tulee olla hallintolain mukaan maksutonta.
23. Kunnallisvalitus voidaan tehdä vain laillisuusperusteella.
24. Menetetyn määräajan palauttaminen kuuluu ylimääräisen muutoksenhaun keinoihin.
25. Perustuslain mukaan julkista halintotehtävää ei koskaan voida antaa muun kuin viranomaisen hoidettavaksi.
26. Hyvän hallinnon täsmällinen sisältö määräytyy perusoikeussäännöksen ja perustuslain alemman asteisen lainsäädännön muodostaman koknaisuuden perusteella.
27. Poikkeuslaiksi kutsutaan lakia, joka on sisällöllisesti joltain osin ristiriidassa perustuslain kanssa ilman, että perustuslaki muutetaan.
28. Hallintopäätöksessä olevan asiavirheen korjaaminen asianosaisen eduksi voi tapahtua ilman asianosaisen itsensä suostumusta.
29. Perustuslain mukaan Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.

25.11.2014 JOIKP1 Julkisoikeuden perusteet 3.00 op. Wacker Jani


Tenttiohjeet
Kysymykset ovat oikein/väärin väittämiä.
Ympyröi valitsemasi vaihtoehto selkeästi.
Oikeasta vastauksesta saa +1 pistettä, väärästä -1 pistettä ja tyhjästä vastauksesta 0 pistettä.
Kysymys 1
1) EU:n asetukset edellyttävät kansallista voimaansaattamista tullakseen Suomessa sovellettavaksi

2) Säädös on useiden säännösten muodostama kokonaisuus

3) Valtiovallan kolmijako-oppi on sisällytetty Suomen perustuslakiin
Kysymys 2
4) Oikeusdogmatiikka on empiirinen tutkimusotos, jonka näkökulma oikeuteen on ulkoinen

5) Perustuslain yksittäistä pykälää voidaan Suomessa muuttaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä

6) EU:n parlamentin jäsen on poliittisessa vastuunalaisuudessa suhteessa kansalliseen parlamenttiin
Kysymys 3
7) EU:n talous- ja rahaliitossa rahapolitiikka on keskitetty Euroopan keskuspankille

8) Perusoikeudet asettavat julkiselle vallalle velvollisuuksia

9) Perusoikeuksia ei voida rajoittaa koskaan tavallisella lailla
Kysymys 4
10) Ehdotus perustuslain muuttamisesta voidaan julistaa kiirelliseksi 5/6 enemmistöllä

11) Jos tuomioistuimessa lain säädös on ristiriidassa perustuslain kanssa, niin tuomioistuimen pitää antaa etusija perustuslaille

12) Verolainsäädäntö on osa finanssivaltaa
Kysymys 5
13) Valtion veron suuruudesta voidaan päättää valtioneuvoston antamalla asetuksella

14) Valtioneuvoston jäsenen vastainen virkarikossyyte käsitellään valtakunnanoikeudessa

15) Pääministeri edustaa perustuslain mukaan Suomea Eurooppa-Neuvoston kokouksissa
Kysymys 6
16) Valtioneuvostoa muodostettaessa eduskunta valitsee pääministerin, jonka tasavallan presidentti nimittää tehtäväänsä

17) Tasavallan presidentti nimittää valtioneuvoston oikeuskanslerin

18) Valtioneuvoston tiedonantoon sisältyy mahdollisuus valtioneuvoston nauttiman luottamuksen mittaamiseen eduskunnassa
Kysymys 7
19) Välikysymys on valtioneuvoston aloitteesta käytettävä väline valtioneuvoston nauttiman luottamuksen mittaamisen eduskunnassa

20)Suhteellisuusperiaate kuuluu harkintavallan rajoitusperiaatteisiin

21) Hallintoasiaa koskevan asiakirjan osalta yleisöjulkisuus merkitsee oikeutta perehtyä laajempaan tietomäärään kuin mitä asianosaisjulkisuus merkitsee
Kysymys 8
22) Kunnallisvalitus voidaan tehdä vain laillisuusperusteella

23) Päätöksen purku kuuluu ylimääräisen muutoksenhaun keinoihin

24) Perustuslain mukaan julkista hallintotehtävää ei koskaan voida antaa muun kuin viranomaisen hoidettavaksi
Kysymys 9
25) EU:n perusoikeuskirja on oikeudellisesti velvoittava asiakirja

26) Perus- ja ihmisoikeudet voivat tarjota suojaa myös oikeushenkilöille

27) Euroopan ihmisoikeussopimus voi asettaa valtioille toimintavelvollisuuksia
Kysymys 10
28) Poikkeuslaki tarkoittaa lakia, joka on sisällöltään joltain osin ristiriidassa perustuslain kanssa ilman, että perustuslakia muutetaan

29) Suomessa on vallitsevana periaatteena poikkeuslakien välttämisen periaate

30) Nykyisessä perustuslaissa ulkopolitiikan johtaminen on rajattu tasavallan presidentin toimivaltuuksien ulkopuolelle

07.05.2013 JOIKP1 Julkisoikeuden perusteet 3.00 op. Muu


Tenttiohjeet
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet 5 op Kuulustelija Jouni Ranta (Yhteistyössä TAMKin kanssa)
Kysymys 1
Mitä laki ja muut oikeuslähteet sanovat hallintopäätöksen perustelemisesta?
Kysymys 2
Vanki Pirjo ja vanki Antti, toisesta vankilasta, halusivat solmia avioliiton. Pirjo keskusteli avioliittoon vihkimisestä vankilan pastorin kanssa. Tämä ilmoitti, että vankilan johtaja ei salli tapaajia toisesta vankilasta. Näin vankilassa ei voida solmia avioliittoa, koska sulhasta (Antti) ei oteta vastaan. Pirjo teki asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Hän kertoi kirjelmässään muun muassa, että he molemmat ovat pitkäaikaisvankeja. Vankilan johtaja vetosi lausunnossaan muun muassa nais-ja miesvankien erilläpitovelvollisuuteen, jonka perusteena on tarve estää vankien välinen painostus ja hyväksikäyttö. Vankeuslain 3 luvun 1 pykälän 1 momentin mukaan vankeuden täytäntöönpano ei saa aiheuttaa vangin oikeuksiin eikä olosuhteisiin muita rajoituksia kuin niitä, joista säädetään lailla tai jotka välttämättä seuraavat itse rangaistuksesta. Lisäksi lakikohdan 2 momentissa säädetään, että vankilan olot on järjestettävä niin pitkälle kuin mahdollista vastaamaan yhteiskunnassa vallitsevia elinoloja. Arvioi tapausta oikeudellisesti.

18.12.2012 JOIKP1 Julkisoikeuden perusteet 3.00 op. Muu


Tenttiohjeet
HALJUA14: Julkisoikeuden perusteet 5 op
Länsineva, Pekka
Kysymys 1
Suomen perustuslain 1 § mukaan valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden.

a) Ajatus ihmisarvon loukkaamattomuudesta ei ole yksinomaan kotimaista alkuperää. Mitkä kansainväliset ihmisarvoasiakirjat ovat olleet esikuvina Suomelle?

b) Missä muissa asiayhteyksissä ihmisarvon merkitys ilmenee perustuslaissa?

c) Mikä on ihmisarvon loukkaamattomuuden periaatteen suhde perusoikeuksiin? Onko niiden soveltamisalassa merkittäviä eroja?
Kysymys 2
Millä yleisillä edellytyksillä perusoikeuksia voi rajoittaa?
Kysymys 3
Selosta käsitteet:

a) Oikeusvaltioperiaate
b) Normikontrolli
c) Valtion suvereenisuus
Kysymys 4
4. 
a) Tarkoitussidonnaisuuden periaate?
b) Objektiviteettiperiaate?
c) Suhteellisuusperiaate?
d) Luottamuksensuojaperiaate?
Kysymys 5
Mitä tarkoitetaan lainvoimaisella hallintopäätöksellä?

Millä edellytyksillä lainvoimainen hallintopäätös voidaan kumota?
Kysymys 6
Luettele Suomen oikeuden kannalta 4 tärkeintä kansainvälistä ihmisoikeussopimusta.

Selosta, miten näitä sopimuksia valvotaan.

01.11.2011 JOIKP1 Julkisoikeuden perusteet 3.00 op. Kultalahti Jukka


Kysymys 1
Tasavallan presidentin valtaoikeudet lainsäädäntöprosessissa
Kysymys 2
Perustuslakiehdotuksen 2. käsittely eduskunnassa
Kysymys 3
Perusoikeuksien turvaaminen PL 22 §:n mukaan

29.09.2011 JOIKP1 Julkisoikeuden perusteet 3.00 op. Kultalahti Jukka


Tenttiohjeet
Seuraavassa esitetään 30 väittämää. Ne ovat juuri esitetyssä muodossa oikeita tai vääriä. Sinun tulee vastauksessasi rengastaa väittämän kohdalla reunassa o-merkki (=oikein) tai v-merkki (=väärin) sen mukaan onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Oikeasta rengastuksesta saat yhden pisteen, väärästä vastauksesta yhden miinuspisteen ja vastaamatta jättämisestä saat nolla pistettä.
Kysymys 1
1. Oikeusdogmaattinen tutkimus keskittyy oikeussääntöjen merkityssisältöjen tutkimiseen.

2. 1970-luvulla aloitettu valtiosääntöuudistus toteutettiin ns. osittaisuudistuksena. 

3. Uuden perustuslain mukaan eduskunta valitsee ministerit, jotka tasavallan presidentti nimittää tehtäviinsä. 

4. Perustuslaki on osa valtiosääntöä.

5. Suomen valtiosääntö perustuu pääosin kirjoittamattomaan oikeuteen.

6. Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa vapausoikeuksia täsmennettiin ja ns. TSS-oikeuksia lisättiin perustuslakiin.

7. Euroopan unionilla on ennen jäsenyyttä Suomelle kuulunutta lainsäädäntövaltaa.

8. Suomen perustuslaki luokitellaan valtiosääntöluokituksissa kirjoittamattomiin valtiosääntöihin.

9. Lakiehdotus käsitellään eduskunnassa ns. kajhden käsittelyn asiana.

10. Tavallinen laki hyväksytään eduskunnassa määräenemmistöllä.

11. Perustuslakia koskeva muutosehdotus voidaan eduskuntakäsittelyssä julistaa kiireiseksi 2/3 määräenemmistöllä.

12. Ns. supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä käsiteltävä laki voidaan hyväksyä eduskunnassa yksinkertaisella enemmistöllä.

13. Lakiehdotuksen sisältö lyödään lukkoon eduskunnassa ns. toisessa käsittelyssä.

14. Lakiehdotus voidaan ensimmäisessä käsittelyssä tehdyllä päätöksellä lähettää suuren valiokunnan käsiteltäväksi.

15. Perustuslainsäätämisjärjetyksessä säädettävä laki voidaan yksinkertaisella enemmistöllä hyväksyä jätettäväksi lepäämään ja hyväksyä vaalien jälkeen 2/3 määräenemmistöllä.

16. Jos tasavallan presidentti jättää eduskunnan hyväksymän lakiehdotuksen vahvistamatta, se palaa uudelleen eduskunnan käsittelyyn.

17. Henkilöllä voi Suomen kansalaisuuden lisäksi olla samanaikaisesti jonkin muunkin maan kansalaisuus. 

18. Jos henkilöllä on vain yksi asunto, hänen kotikuntansa on se kunta, jossa hän asuu.

19. Perusoikeudet turvataan pääsääntöisesti vain Suomen kansalaisille.

20. Perusoikeus- ja ihmisoikeusjaottelussa aktiivisilla, positiivisilla oikeuksilla tarkoitetaan ns. vapausoikeuksia.

21. Sama henkilö voidaan valita tasavallan presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi.

22. Tasavallan presidentti voi anraa hallituksen esityksen eduskunnalle sisällöltään valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta poikeeavana.

23. Tasavallan presidentti voi myöntää ministerille eron tämän omasta pyynnöstä.

24. Valtioneuvoston jäseneksi nimitettävän on oltava rehelliseksi ja taitavaksi tunnettu syntyperäinen Suomen kansalainen.

25. Valtioneuvosto tekee perustavanlaatuiset ratkaisunsa yleisistunnossaan.

26. Parlamentarismin periatteen mukaan tasavallan presidentin on nautittava eduskunnan luottamusta.

27. Ns. tarkoitussidonnaisuuden periaate rajaa hallintoviranomaisen harkintavaltaa lain asettamien rajojen sisällä.

28. Perustuslain mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin.

29. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain laillisuusperustein.

30. Taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto ovat ns. yleisiä nimitysperusteita, joita käytetään nimitettäessä valtion virkaan.


24.05.2011 JOIKP1 Julkisoikeuden perusteet 3.00 op. Kultalahti Jukka


Kysymys 1
Valtiovallan kolmijako-oppi ja kansansuvereniteettioppi perustuslaissa.
Kysymys 2
Miten perustuslakiehdotuksen ja tavallisen  lakiehdotuksen käsittely eroavat toisistaan ns. toisessa käsittelyssä eduskunnassa?
Kysymys 3
Ympäristöoikeus PL 20§:n mukaan.

21.09.2010 JOIKP1 Julkisoikeuden perusteet 3.00 op. Kultalahti Jukka


Kysymys 1
Parlamentarismin periaate.
Kysymys 2
Minkälaista lakia säädettäessä on eduskuntakäsittelyssä käytettävä ns. vaikeutettua lainsäätämisjärjestystä?
Kysymys 3
Ympäristöperusoikeus PL 20 §:n mukaan.