19.11.2013 HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen perusteet 5.00 op. Wacker Jani


Tenttiohjeet
Mikäli olet suorittanut vanhan JOIKP4 Oikeusteorian perusteet -jakson, kirjoita vastauspaperiisi merkintä "JOIKP4 suoritettu". Samoin jos olet suorittanut ennen tätä lukuvuotta vanhamuotoisen aineopintojen seminaarin / kandidaattiseminaarin oikeudellisessa pääaineessa, niin merkitse tämä vastauspaperiisi.

Jos et ole suorittanut JOIKP4-jaksoa, vastaa sekä luento-osuuden että kirjallisuusosuuden kysymyksiin. Julkis- ja kunnallisoikeuden pääaineopiskelijat: Vanha JOIKP4 korvaa Oikeudellisen tutkimuksen perusteet -jakson kirjallisuusosuuden.

Jos JOIKP4 on suoritettu, sen arvosana huomioidaan tämän tentin arvostelussa. Vaikka JOIKP4 olisi suoritettuna, voit halutessasi tenttiä myös kirjallisuusosuuden. Tällöin kirjallisuusosuuden suorittaminen katsotaan JOIKP4:n arvosanan korotusyritykseksi.

Tentin luento-osuudesta ja kirjallisuusosuudesta tulee yksi yhteinen arvosana.

Essee-kysymyksissä pyri vastaamaan täsmällisesti, mutta mahdollisimman monipuolisesti.

Tenttimenestystä!
Kysymys 1
LUENTO-OSUUS

1. (Kunkin alakohdan vastauksen maksimipituus tässä tehtävässä on 1 sivu)

a) Mitä ja mitä tutkitaan silloin, kun tutkimus kohdistuu oikeussääntelyn tosiasiallisiin vaikutuksiin? 3p

b) Entä mihin tutkimus kohdistuu silloin, kun tutkittavina ovat oikeussääntelyn normatiivis teoreettiset (eli normatiiviset) vaikutukset? Miten näitä vaikutuksia tutkitaan? 3p

c) Esittele lyhyesti oma tutkielma-aiheesi. Jos sinulla ei vielä ole aihetta, niin keksi sellainen. Pohdi sitten, miten oikeussääntelyn vaikutusten tutkiminen ja sen mainittu kahtiajako voisi ilmetä omassa tutkimusaiheessasi. 4p
Kysymys 2
LUENTO-OSUUS

2. Mikä on oikeuslähteiden tehtävä ja mitä eri oikeuslähde-tyyppejä oikeudellisessa tutkimuksessa käytetään?
(Max 2 sivua, 10p)
Kysymys 3
KIRJALLISUUSOSUUS (Hirvonen 2011, Siltala 2001)

1. Mitä kriteereitä voidaan asettaa tieteelliselle tiedolle eli millaista tiedon ja tutkimuksen tulee olla ollakseen tieteellistä?
(Max 1 sivu, 10p)
Kysymys 4
KIRJALLISUUSOSUUS (Hirvonen 2011, Siltala 2001)

2. Oikeuspositivismi oikeustieteen filosofisena suuntauksena?
(Max 2 sivua, 10 p)

20.07.2012 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Kuulustelija: Pekka Länsineva

Kirjatentti

Vastaa tiiviisti ja ytimekkäästi, olennaisuuksiin pitäytyen.

Pisteytys max. 10 pistettä / tehtävä
Kysymys 1
Selosta miten oikeussäännöt ja oikeusperiaatteet eroavat toisistaan
Kysymys 2
Selosta Kelsenin ja Hartin oikeusajattelun pääpiirteet. Miten ne eroavat toisistaan?
Kysymys 3
Oikeuskäytäntö ja ennakkoratkaisut oikeuslähteenä?

03.04.2012 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Muu


Tenttiohjeet
vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi, max 10p/vastaus
Kysymys 1
Mihin perustuu jaottelu oikeussääntöjen ja oikeusperiaatteiden välillä? Selosta myös, mikä on tämän jaottelun oikeudellinen merkitys?
Kysymys 2
Itävaltalaista Hans Kelseniä pidetään niin sanotun oikeusnormipyramidi-ajattelun oppi-isänä. Selitä millaisia ovat oikeusnormipyramidi-ajattelun pääkohdat.
Kysymys 3
Oikeusrealistisen suuntauksen pääkohdat.

13.03.2012 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Vastaa ytimekkäästi olennaisiin asioihin painottaen seuraaviin kysymyksiin.
Kuulustelija: Pekka Länsineva
Kysymys 1
Aulis Aarnio on jaotellut oikeuslähteitä niiden velvoittavuuuden perusteella. Millaisia asteita Aarnion jaotteluun sisältyy ja miten eri oikeuslähteet niihin sijoittuvat?
Kysymys 2
Itävaltalaista Hans Kelseniä pidetään niin sanotun oikeusnormipyramidi-ajattelun oppi-isänä. Selitä millaisia ovat oikeusnormipyramidi-ajattelun pääkohdat.
Kysymys 3
Lain esityöt oikeuslähteenä.

07.02.2012 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Kuulustelija: Länsineva, Pekka

Vastaa tiiviisti ja jäsennellysti seuraaviin kysymyksiin. Maksimi 10 pistettä / vastaus.
Kysymys 1
Mihin perustuu jaottelu oikeussääntöjen ja oikeusperiaatteiden välillä? Mikä on jaottelun oikeudellinen merkitys?
Kysymys 2
H.L.A. Hartin oikeusajattelussa on keskeistä tunnistamissääntö (rule of recognition). Selosta, mitä tunnistamissäännöllä tarkoitetaan.
Kysymys 3
Amerikkalainen ja skandinaavinen oikeusrealismi. Selosta pääkohdat?

01.11.2011 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Kultalahti Jukka


Tenttiohjeet
Vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi seuraaviin kysymyksiin:
Kysymys 1
Laki oikeuslähteenä
Kysymys 2
Oikeuskulttuurin taso kriittisen oikeuspositivismin teoriassa
Kysymys 3
Luonnonoikeudellisen ja oikeuspositivistisen ajatussuuntauksen pääeroavuudet

06.10.2011 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Kultalahti Jukka


Tenttiohjeet
Vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi, olennaisuuksiin pidättyen. Maksimipistemäärä kustakin kysymyksestä on 10 pistettä. Palauta kysymyspaperi.
Kysymys 1
Sallitut oikeuslähteet Aarnioin oikeuslähdeopissa.
Kysymys 2
Oikeuslähteiden etusijajärjestys ns. normatiivisen oikeuslähdeopin mukaan.
Kysymys 3
Luonnonoikeudellisen ja oikeusrealistisen ajatussuuntauksen pääeroavuudet.

21.06.2011 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Kultalahti Jukka


Tenttiohjeet
Vastaa lyhyesti ja oleelliset tiedot vain. 10p /kysymys
Kysymys 1
Laki oikeuslähteenä.
Kysymys 2
Oikeuden tasot kriittisen oikeuspositivismin teoriassa.
Kysymys 3
Kolmen keskeisen oikeusfilosofisen ajatusuuntauksen eroavuudet.

19.04.2011 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Kultalahti Jukka


Tenttiohjeet
10 pistettä per vastaus. Vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi, olennaisuuksissa pitäytyen.
Kysymys 1
Ns. sallitut oikeuslähteet
Kysymys 2
Oikeuden syvätaso kriittisen oikeuspositivismin teoriassa
Kysymys 3
Luonnonoikeudellisen ajatussuuntauksen pääpiirteet

13.04.2010 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Kultalahti Jukka


Tenttiohjeet
Vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi, olennaisuuksiin pitäytyen. Maksimipistemäärä kustakin kysymyksestä on 10 pistettä. Palauta kysymyspaperi!
Kysymys 1
Heikosti velvoittavat oikeuslähteet Aarnion oikeuslähdeopissa.
Kysymys 2
Oikeuspositivistisen ja oikeusrealistisen ajatussuuntauksen pääeroavuudet.
Kysymys 3
Arvoi suomalaisen oikeuslähdeopin suhdetta kolmeen keskeiseen oikeusfilosofiseen ajatussuuntaukseen.

03.03.2010 JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3.00 op. Kultalahti Jukka


Kysymys 1
Mitä oikeusteoria on?
Kysymys 2
Oikeusnormin oikeusteoreettisen voimassaolon hyväksyttävyyskriteeri
Kysymys 3
Oikeuden syvärakenne oikeuspositivismin teoriassa (Siltala+luennot)