12.04.2017 KATYVS44 Eurooppalainen vero-oikeus 5.00 op. Penttilä Seppo


Tenttiohjeet
Vastaa kaikkiin kolmeen kysymykseen. Verolait kirjaa ei saa käyttää.
Kysymys 1
Tee selkoa kenellä on oikeus tai velvollisuus hakea ennakkoratkaisu unionin tuomioistuimelta.
Kysymys 2
EU:n veropolitiikan tavoitteet.
Kysymys 3
Millaisia kysymyksiä maastapoistumisverotukseen liittyy EU-oikeudessa?

30.01.2013 VOIKS2 Eurooppalainen vero-oikeus 6.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Kuulustelija: Matti Urpilainen. Tentissä ei saa käyttää Verolait-kirjaa.
Kysymys 1
Kerro, miäk on säästödirektiivin perusajatus: millaisia tilanteita direktiivi koskee ja millaista sääntelyä se jäsenvaltioilta edellyttää.
Kysymys 2
Selosta pääpiirteittäin, mitä eroa EU-oikeuden taloudellisia perusvapauksia sovellettaessa on a)suoralla syrjinnällä, b) epäsuoralla/välillisellä syrjinnällä sekä c)vapaan liikkuvuuden syrjimättömillä rajoituksilla.
Kysymys 3
Kerro, millaisia velvoitteita EU-oikeus asettaa jäsenvaltioille koskien juridisen kaksinkertaisen verotuksen poistamista.
Kysymys 4
Kerro pääpiirteittäin, miten EU-oikeudessa suojataan pääomien vapaata liikkuvuutta suhteessa kolmansiin maihin.

08.05.2012 VOIKS2 Eurooppalainen vero-oikeus 6.00 op. Penttilä Seppo


Tenttiohjeet
Lakikirjaa ei saa käyttää.
Kysymys 1
Tee selkoa hallintolainkäyttölain ylimääräisistä muutoksenhakukeinojen soveltuvuudesta tilanteessa, jossa verovelvollinen pyrkii saamaan takaisin veron, joka on osoittautunut EU-oikeuden vastaiseksi.
Kysymys 2
EU:n tuomioistuimella on vakiintunut tapa, jonka mukaisesti se tarkastelee asiaa, kun esillä on esimerkiksi se, onko jonkin jäsenvaltion verolainsäännös perussopimuksen vastainen. Tee selkoa millainen tämä ns. perussopimuksen soveltamistesti veroasioissa on.
Kysymys 3
EU:n arbitraatiosopimuksen (välimiesmenettelysopimuksen) soveltamisala.
Kysymys 4
Unionilojaliteetin (lojaliteettiperiaatteen) merkitys, kun arvioidaan, onko EU:n jäsenvaltiolla velvollisuus poistaa kansainvälinen monenkertainen verotus.

07.02.2012 VOIKS2 Eurooppalainen vero-oikeus 6.00 op. Penttilä Seppo


Tenttiohjeet
Kirjoita selkeällä käsialalla.
Palauta tenttipaperi.
Tentissä ei saa käyttää Verolait-kirjaa.
Kysymys 1
EU:n verotusvalta verotusvallan kolmijaon pohjalta tarkasteltuna
Kysymys 2
EU:n jäsenvaltiossa X asuvalle yritykselle A on maksettu Suomesta suoritus, josta on Suomessa peritty lähdeveroa Suomen ja valtion X verosopimuksen mukaisesti 10%. Yritys A vaatii, että lähdeveroa ei saa periä sen vuoksi, että jos suoritus olisi maksettu jäsenvaltiossa Y olevalle yritykselle, Suomen ja jäsenvaltio Y:n välisen verosopimuksen mukaan lähdeveroa ei peritä lainkaan. Yritys A pitää veron perimistä EU:n perussopimuksen (SEUT) vastaisena. Selvitä, mistä asiassa on EU-oikeudellisesti kysymys ja millainen EU-oikeudellilnen oikeustila asian osalta on EU:n (EY:n) tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen? Vastauksessa ei tarvitse ottaa huomioon sekundäärilainsäädäntöä eli direktiivejä.
Kysymys 3
Haitallisen verokilpailun käsite ja haitallisen verokilpailun estäminen EU:ssa
Kysymys 4
Tee selkoa siitä, miten yritysjärjestelydirektiivin näkökulmasta on arvioitava sitä, että Suomessa liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä ei sovelleta, jos siirtävä yhtiö on TVL:n mukaan verotettava yhtiö.

29.11.2011 VOIKS2 Eurooppalainen vero-oikeus 6.00 op. Penttilä Seppo


Tenttiohjeet
Ei saa käyttää Verolait-kirjaa.
Kysymys 1
Valtion vahingonkorvausvelvollisuus verovelvolliselle EU-oikeuden vastaisesta verotuksesta aiheutuneesta vahingosta. Tee selkoa myös asiaa koskevista EU:n (aikaisemmin EY:n) tuomioistuimen ratkaisuista.
Kysymys 2
EU:n tuomioistuimella on vakiintunut tapa, jonka mukaisesti se tarkastelee asiaa, kun esillä on esimerkiksi se, onko jonkin jäsenvaltion verolainsäännös perussopimuksen vastainen. Tee selkoa, millainen tämä ns. perussopimuksen soveltamistesti veroasioissa on.
Kysymys 3
EU:n arbitraatiosopimuksen (välimiesmenettelysopimuksen) soveltamisala.
Kysymys 4
Voidaanko yritysjärjestelyjen verotuksellisen hyväksyttävyyden edellytykseksi asettaa kirjanpitosidonnaisuutta eli että järjestelyissä varat ja velat siirtyvät kirjanpidossa poistamatta olevista arvoista. Tee myös selkoa Suomen oikeustilasta tältä osin.

17.08.2010 VOIKS2 Eurooppalainen vero-oikeus 6.00 op. Penttilä Seppo


Kysymys 1
Tee selkoa EU:n verotusvallasta kolmijaon pohjalta
Kysymys 2
Emo-tytäryhtiödirektiiviä sovelletaan eri jäsenvaltioissa asuvien yhteisöjen väliseen voitonjakoon. Tee selkoa siitä, millaiset vaatimukset tällaisen yhtiön tulee täyttää, jotta siihen sovelletaan direktiiviä
Kysymys 3
EY:n perustamissopimuksen 90 ja 91 artikloihin sisältyy välillistä verotusta koskeva syrjintäkielto. tee selkoa kiellon merkityksestä arvonlisäverotuksessa
Kysymys 4
Jäsenvaltioiden verolainsäädännön eroavuudet syrjintäkiellon näkökulmasta. Tee selkoa myös asiaa koskevasta EY-tuomioistuimen ratkaisusta

11.05.2010 VOIKS2 Eurooppalainen vero-oikeus 6.00 op. Penttilä Seppo


Kysymys 1
EU:n ulkopuolisista maista eli ns. kolmansista maista saatujen osinkojen verotus EY-oikeudellisena ongelmana. Arvioi Suomen nykyistä osinkoverojärjestelmää tältä osin.
Kysymys 2
Verosopimusten ja EY-oikeuden suhde
Kysymys 3
EU:n jäsenvaltiot ovat solmineet monenkeskisen sopimuksen monenkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteysyritysten tulonoikaisutilanteissa. Tee selkoa tämän ns. arbitraatiosopimuksen soveltamisalasta
Kysymys 4
Tee selkoa mitä on kansainvälinen veropako ja millaisin säännöksin sitä Suomessa pyritään estämään

08.12.2009 VOIKS2 Eurooppalainen vero-oikeus 6.00 op. Penttilä Seppo


Kysymys 1
EU:n veropolitiikan tavoitteet.
Kysymys 2
Hallintolainkäyttölain ylimääräiset muutoksenhakukeinot tilnateessa, jossa verovelvollinen pyrkii saamaan takaisin veron, joka on osoittautunut EY-oikeuden vastaiseksi.
Kysymys 3
Valtionapukielto EY-oikeudessa, tarkastele asiaa vero-oikeuden näkökulmasta.
Kysymys 4
Jäsenvaltioiden verolainsäädäntöjen eroavuudet syrjintäkiellon näkökulmasta, tee selkoa myös asiaa koskevasta EY-tuomioistuimen ratkaisusta.