13.12.2018 KATMAS13 Markkinoinnin teoria 5.00 op. Kuusela Hannu


Tenttiohjeet
1. Luettele markkinoinnin identiteettikriisin syitä (luennot).
Kysymys 1
2. Tieteellinen relevanssi vai liikkeenjohdon kontribuutio (rigor or relevance) 
Kysymys 2
3. The main features of gap-spothing versus a path-(up) setting scholarship mode (luennot ja Alvesson & Sandberg 2013)
Kysymys 3
4. Validity in moderate constructionism (Järvensivu & Törnroos 2010)
Kysymys 4
5. Critical realism and case research (Easten 2010) 

24.01.2014 MARKS085 Markkinoinnin teoria 10.00 op. Saarijärvi Hannu


Tenttiohjeet
Sähköinen tentti. Vuoden 2013 2. periodissa järjestetyn kurssin toinen tenttikerta. Nykyään kurssikoodilla KATMAS13.

Vastaa neljään (4) kysymykseen.
Kysymys 1
(Baker & Saren / Luennot) Nimeä ja erittele markkinoinnin teoreettiset lähtökohdat.
Kysymys 2
(Maclaran / Luennot) Mitä on tieteellinen realismi?
Kysymys 3
(Artikkelit / Luennot) Luennolla käsiteltiin Crottyn (1998) neljää tutkimuksen tekemiseen liittyvää tasoa / kysymystä. Mitä ne ovat ja miten ne liittyvät toisiinsa?
Kysymys 4
(Artikkelit / Luennot) Gummesson (2005) käytti artikkelissaan tutkimuksen tekemisestä rakennusvertausta (research edifice). Millaisia asioita hän nosti esille?
Kysymys 5
(Artikkelit / Luennot) Kuvaile pääpiirteissään McInnisin (2011) esittelemät markkinoinnin käsitteelliset kontribuutiotyypittelyt (A Framework for Conceptual Contributions in Marketing). Konkretisoi esimerkein.

29.11.2012 MARKS085 Markkinoinnin teoria 10.00 op. Kuusela Hannu


Tenttiohjeet
Oli uudella koodilla KATMAS13, mutta sama kurssi.

Vastaa neljään kysymykseen.
Kysymys 1
Miten erittelet konstruktivismiä? (Luennot)
Kysymys 2
Luennoilla pohdittiin dark side of marketing -problematiikkaa. Minkälaisia näkökohtia tähän liittyy?
Kysymys 3
Miksi eräiden tutkijoiden mukaan markkinoinnin teoriassa tulisi puhua markkinoista eikä markkinoinnista? (vrt. Geiger et al. ja Peñaloza & Venkatesh -artikkelit)
Kysymys 4
Mitä on tulkinta? (cf. Anu Valtosen luento ja Spigglen & Gummessonin artikkelit)
Kysymys 5
Mitä tulkintoja voidaan esittää Sid Lowe et al. (Journal of Marketing theory 2005) artikkelin kuvion perusteella?

(Kuvassa kolmio, jonka sivuille aseteltu eri markkinoinnin paradigmoja)

21.02.2012 MARKS085 Markkinoinnin teoria 10.00 op. Kuusela Hannu


Kysymys 1
Guba & Lincoln (2005) kirjan kappaleessa "Paradigmatic Controversies, Contradiction and Emergin Confluences" esittelevät "basic beliefs (metaphysics) of alternative inquiry paradigms". Ns. updated versiossaan he nostivat esille participatory paradigman. Mitä ontologia ja epistemologisia ja metodisia asioita tähän paradigmaan littyy? Miten erittelet tämän paradigman olemusta muuten?
 
Kysymys 2
Mitkä ovat mielestäsi Christian Grönroos artikkelin (2011) "Value co-creation in service logic: A critical analysis" keskeisimmät opetukset?
 
Kysymys 3
Erittele käytännönteorian tarjoamia mahdollisuuksia markkinoinnin kontekstissa?
 
Kysymys 4
Millaisiin tutkimuskysymyksiin voidaan vastata notnografisin menetelmin ja toisaalta minkälaisiin kysymyksiin netnografia ei toimi?
 
Kysymys 5
Mitä tulkintoja voidaan esittää Sid Lowe et al. (Jounal of Marketing Theory 2005) artikkelin kuvion perusteella? 

(kuva)
 

08.12.2011 MARKS085 Markkinoinnin teoria 10.00 op. Kuusela Hannu


Kysymys 1
Sheth & Sisodia pohtivat artikkelissaan (JM 2005) kysymystä "Does Marketing Need Reform?" Minkälaisia näkökohtia he esittävät?
Kysymys 2
Erittele analyyttisesti luentojen, annettujen artikkeleiden ja väitöstilaisuuden (Saarijärvi/Grönroos 16.11.2011) perusteella nykyisen 'value co-creation' -keskustelun hyviä ja huonoja puolia.
Kysymys 3
Mitä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia löytyy etnografiasta ja netnografiasta?
Kysymys 4
Ladik & Stewart (JAMS 2008) pohtivat artikkelissaan "The contribution continuum" -käsitettä. Erittele kontribuution olemusta ja käsitettä esim. edellä mainitun artikkelin perusteella.
Kysymys 5
Mitä tulkintoja voidaan esittää Sid Lowe et al. (Journal of Marketing Theory 2005) artikkelin kuvion perusteella? (kuvio)

18.01.2011 MARKS085 Markkinoinnin teoria 10.00 op. Kuusela Hannu


Tenttiohjeet
Vastaa jokaiseen kysymykseen.
Kysymys 1
Mitkä ovat artikkelin Nick Lee and Gordon Greenleyn \"The theory-practice divide: thoughts from the Editorial Senior Board of EJM\" keskeiset opetukset?
Kysymys 2
Fundamentals of service science.
Kysymys 3
Dubois & Godde (2002) esittelivät artikkelin \"systematic combining: an abductive approach to case research\". Mitkä ovat tämän artikkelin keskeiset opetukset?
Kysymys 4
Vastaa lyhyesti ja ytimekkäästi mitä ymmärrät käsitteillä
a) commensurability
b) incommensurability
c) relativismi
d) Luettele \"totuutta etsivän tutkijan\" ominaispiirteet
Kysymys 5
Netnografisen tutkimuksen vaiheet.

16.12.2010 MARKS085 Markkinoinnin teoria 10.00 op. Kuusela Hannu


Kysymys 1
Guba & Lincoln (2005) esittävät kirjansa updated-versiossa participatory paradigman. Mitä ontologisia, epistemologisia ja metodisia asioita tähän liittyy?
Miten erittelet paradigmaa muuten?
Kysymys 2
Millaisiin tutkimuskysymyksiin netnografia vastaa ja millaisiin tutkimuskysymyksiin se ei sovellu?
Kysymys 3
Fundamentals of Science Service.
Kysymys 4
Dubois & Gadden (2002) artikkeli \"Systematic Combining\".
Mitkä ovat artikkelin keskeiset opetukset?
Kysymys 5
Gummesson (2007) Case Study Research and Network Theory: Birds of Feather tarkastelee verkostoja \"Network Theory: establishing link between cases and networks. Mikä tässä tarkastelussa on kaikkein olennaisinta?

10.12.2009 MARKS085 Markkinoinnin teoria 10.00 op. Kuusela Hannu


Kysymys 1
Teoriaosio:

Markkinoinnin teorian muodostumisen vaiheet, mikä on ollut olennaisinta?
Kysymys 2
Fundamentals of service science (maglio 2008)
Kysymys 3
What does the definition of marketing.. (Wilkie&Moore 2007). Mitkä keskeiset opetukset tässä artikkelissa?
Kysymys 4
Metodiosio:

Erittele käsitettä commensurable/incommensurable ja paradigma
Kysymys 5
Dubois&Gadde - systematic combining (2002). Mitkä keskeiset opetukset?
Kysymys 6
Gummesson - Qualitative research in marketing. Road map to..(2004). Mitä strategioita Gummesson suositteli analysointiin ja tulkintaan?
Kysymys 7
Kaikille:

Vertaile positivismia ja konstruktivismia