14.11.2017 KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5.00 op. Muu


Tenttiohjeet
Kuulustelija: Matti Hovi

Vastaa tehtäviin mustaamalla oikea vaihtoehto vastauslomakkeesta kokonaan ja huolellisesti kuulakärkikynällä (katso esimerkki mustauksesta alla!). Jokaiseen kysymykseen on vain yksi oikea vastaus. Oikeasta vastauksesta saa +1 pistettä ja vääräsät vastauksesta -1 pistettä. Tentistä voi maksimissaan saada +15 pistettä ja minimissään -15 pistettä. Jos et halua vastata kysymykseen ollenkaan, mustaa vastausvaihtoehto D, tällöin saat tehtävästä 0 pistettä. Mustaa vastauslomakkeseen myös oma opiskelijanumerosi huolellisesti ja kirjoita nimesi vastauslomakkeen kääntöpuolelle sille varattuun tilaan. Tähän kysymyspaperiin saa halutessaan tehdä merkintöjä. Kaikki paperit tulee palauttaa tentin päätteeksi, mutta ainoastaan vastauslomaketta käytetään tentin arvostelussa. Tsemppiä tenttiin!
Kysymys 1
Tehtävä 1:

Tarkastellaan kuluttajan valintaa tilanteessa, jossa kulutettavissa on kahta eri hyödykettä: maitoa ja keksejä. Oletetaan, että molempien hyödykkeiden kohdalla kuluttaja arvostaa aina suurempaa kulutusta enemmän kuin pienempää kulutusta. Oletetaan myös laskeva rajahyöty kummankin hyödykkeen kulutuksessa. Alla olevaan kuvaan on piirretty katkoviivalla kuluttajan budjettirajoite ja kiinteällä viivalla eräs kuluttajan indifferenssikäyristä. Mikä seuraavista väitteistä EI pidä paikkaansa?

A) Pisteessä 2 kuluttaja on korkeammalla hyötytasolla kuin pisteessä 1.

B) Pisteessä 3 kuluttaja on korkeammalla hyötytasolla kuin pisteessä 2.

C) Jos kuluttajan tulot nousevat ja tuotteiden hinnat pysyvät ennallaan, voi kuluttaja päästä kuluttamaan pisteen 4 osoittamat määrät keksejä ja maitoa. 

-------------------------------------------------------
Tehtävä 2:

Tarkastellaan seuraavassa yksittäisen kuluttajan kysyntäkäyrää (katkoviiva) makeisten markkinoilla. Kuluttaja ottaa markkinahinnan (2 euroa) annettuna. Kuluttaja kuluttaa kuusi kappaletta makeisia. Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa? 

A) Kuluttajan saama kokonaishyöty kulutuksesta olisi suurimmillaan, jos hän vähentäisi kulutusta viidellä kappaleella. 

B) Kuluttajan kannattaisi vähentää makeisten kulutusta, koska lisähyöty viimeisestä kulutetusta lisäyksiköstä (rajahyöty) on pienempi kuin sen kuluttamisesta kuluttajalle koituva lisäkustannus. 

C) Kuluttajan rajahyöty kulutuksesta on negatiivinen, jos hän kuluttaa yli 4kpl makeisia.

-------------------------------------------------------
Tehtävä 3:

Mikä seuraavista väittämistä EI pidä paikkaansa?

A) Täydellisen kilpailun yrityksen kannattaa tuottaa lisää hyödykkeitä niin kauan, kun viimeisen lisäyksikön tuottamisen lisäkustannus (rajakustannus) ei ylitä hyödykkeen markkinahintaa.

B) Jos yrityksellä on kiinteitä kustannuksia, sen rajakustannukset eivät voi olla nousevat. 

C) Voittoa maksimoidessaan monopoliyritys päätyy tuottamaan pienemmän määrän hyödykettä kuin mikä olisi yhteiskunnan kannalta optimaalista.

-------------------------------------------------------
Tehtävä 4:

Alla olevaan kuvaan on piirretty uusien autojen ostetut määrät ja keskihinnat joulukuussa (piste 1) sekä seuraavassa tammikuussa (piste 2). Siirtymän pisteestä 1 pisteeseen 2 voisi selittää (muiden tekijöiden pysyessä ennallaan, ceteris paribus):

A) Vuodenvaihteessa tapahtunut nousu junalippujen hinnoissa (olettaen, että junaliput ja autot ovat substituutteja keskenään).

B) Vuodenvaihteessa voimaan astunut autovero.

C) Kuluttajien siirtyminen auton käytöstä polkupyörien käyttöön ympäristösyistä.

-------------------------------------------------------
Tehtävä 5:

Oletetaan, että monopoliyrityksen tuottamalla vaatekappaleella on hinnan suhteen laskeva kysyntäkäyrä (eli perinteinen alaspäin laskeva kysyntäkäyrä) ja monopoliyrityksellä on vaatteen tuotannossa  nousevat rajakustannukset (hinnan suhteen nouseva tarjotankäyrä). Nyt kyseisestä vaatteesta tulee muoti-ilmiö, koska eräs kuuluisa näyttelijä kävelee kyseinen vaatekappale päällään Oscar-gaalan punaisella matolla. Tämä siis muuttaa kuluttajien tarpeita kyseisen vaatteen kulutuksen suhteen. Mitä tapahtuu tämän seurauksena (ceteris paribus) monopoliyrityksen tuottaman vaatteen markkinahinnalle ja markkinoilla vaihdetulle määrälle? 

A) Hinta nousee, määrä nousee.

B) Hinta nousee, määrä laskee. 

C) Hinta laskee, määrä nousee.

-------------------------------------------------------
Tehtävä 6:

Tarkastellaan "Elämän eliksiiri" nimisen hyödykkeen tuotannossa käytetyn työpanoksen markkinoita. Riippumattomat tahot tekevät tutkimuksen, joka osoittaa kiistatta, että elämän eliksiirillä on paljon positiivisia terveysvaikutuksia. Aiemmin sen terveysvaikutuksista ei ollut varmuutta. Tämä muuttaa kuluttajien tarpeita elämän eliksiirin kulutuksessa. Mitä tapahtuu tämän seurauksena eliksiirin valmistuksessa käytetyn työn määrälle ja palkoille, jos oletamme (kaikilla työn määrillä) laskevan työn kysyntäkäyrän ja (kaikilla työn määrillä) nousevan työn tarjontakäyrän? (Vihje: Mikä käyrä siirtyy?)

A) Tehdyn työn määrä kasvaa ja palkka laskee.

B) Tehdyn työn määrä pienenee ja palkka kasvaa.

C) Tehdyn työn määrä kasvaa ja palkka kasvaa.

-------------------------------------------------------
Tehtävä 7:

Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa? 

A) Jos hyödykkeen X tuotannossa on negatiivisia ulkoisvaikutuksia, päädytään täydellisen kilpailun markkinoilla tuottamaan yhteiskunnan kannalta liikaa hyödykettä X.

B) Julkishyödykkeen kulutuksesta voidaan sulkea kuluttajia pois ja yhden kuluttajan lisääminen tuo lisäkustannuksia julkishyödykkeen tuottajalle.

C) Valtio pyrkii verottamaan hyödykkeitä, joiden kysyntä on hinnan suhteen joustavaa, jotta verotuksesta aiheutuva hyvinvointitappio jäisi mahdollisimman pieneksi. 

-------------------------------------------------------
Tehtävä 8:

Mikä seuraavista EI pidä paikkaansa?

A) Suomen bruttokansantuote vuonna 2016 on voinut erota Suomen bruttokansantulosta, koska Suomi on avoin talous.

B) Jos maalla on ylijäämäinen vaihtotase, tarkoittaa se sitä, että maa velkaantuu ulkomaille.

C) Nimellinen bruttokansantuote kasvaa reaalista bruttokansantuotetta nopeammin, jos taloudessa on inflaatiota. 

-------------------------------------------------------
Tehtävä 9:

Alla oleva kuva kertoo pääomaintensiteetin ja tuottavuuden välisestä yhteydestä kansantaloudessa. Kuvaan on merkitty se piste, jossa talous on nyt. Mikä seuraavista väitteistä EI pidä paikkaansa?

A) Jos pääoman määrä kasvaa, mutta muiden tuotannontekijöiden määrä ei muutu, se ilmenee kuvassa käyrän siirtymänä ylöspäin. 

B) Kuvasta nähdään, että pääoman rajatuottavuus on aleneva.

C) Pääomaintensiteetin kasvu ilmenee kuvassa siirtymänä käyrää pitkin.

-------------------------------------------------------
Tehtävä 10:

Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa?

A) Kun talous on potentiaalisen tuotannon tasolla (tuotannon luonnollinen taso YN), ei taloudessa ole lainkaan työttömyyttä. Kaikki työvoimaan kuuluvat henkilöt ovat tällöin työllistettyjä.

B) Keynesiläisen koulukunnan työttömyyden teorian mukaan negatiivinen kysyntäshokki aiheuttaa tahatonta työttömyyttä, koska palkat eivät jousta alaspäin.

C) Työn rajatuottavuuden arvo määrittää työn tarjontakäyrän.

-------------------------------------------------------
Tehtävä 11:

Luennolla opimme kolmesta keskuspankin rahapolitiikan työkalusta: kassavarantosuhteen muuttaminen, avomarkkinaoperaatiot, ohjauskoron muuttaminen. Mikä seuraavista keskuspankin harjoittamista rahapoliittisista toimenpiteistä kasvattaa kokonaiskysyntää?

A) Kassavarantosuhteen korottaminen.

B) Avomarkkinaostot.

C) Ohjauskoron nosto.

-------------------------------------------------------
Tehtävä 12:

Tarkastellaan suhdannevaihteluita oheisen kuvan avulla. Oletetaan, että ensin kansantalous oli pisteessä 1. Tämän jälkeen kansantalous oli pisteessä 2 ja tämän jälkeen pisteessä 3. Mitkä kaksi asiaa voisivat selittää talouden siirtymisen pisteestä 1 pisteeseen 2 ja edelleen pisteeseen 3. 

A) Valtio laski veroja ja tämän jälkeen keskuspankki laski ohjauskorkoa.

B) Epävarmat tulevaisuuden näkymät heikensivät investointikysyntää ja tämän jälkeen valtio lisäsi julkista kulutusta.

C) Kansantalouden tuottamien hyödykkeiden kysyntä maailmalla heikkeni ja tämän jälkeen odotettu hintataso (Pe) laski.

-------------------------------------------------------
Tehtävä 13:

Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa? 

A) Keynesiläisen finanssipolitiikan periaatteiden mukaan julkista kulutusta tulisi vähentää ja veroja nostaa silloin kun kansantalous kohtaa negatiivisen kysyntäshokin.

B) Jos julkisia menoja kasvatetaan yhdellä miljardilla eurolla ja tästä seuraa kerroinvaikutuksen kautta 5 miljardin kasvu kokonaiskysynnässä, on kansantalouden rajakulutusalttius tällöin suurempi kuin 0.

C) Syrjäytysvaikutus aiheutuu siitä, että keskuspankin aikaansaama rahan tarjonnan kasvu nosyaa korkotasoa, mikä pienentää investointeja ja yksityistä kulutusta.

-------------------------------------------------------
Tehtävä 14:

Mikä seuraavista väitteistä pitää paikkansa?

A) Jos maalla on vapaat pääomanliikkeet ja kelluva valuuttakurssi, on julkisten menojen muuttaminen tehokas työkalu suhdanteiden tasoittamiseen.

B) Pitkällä aikavälillä valuuttakurssit määräytyvät maiden välisten hintatasoerojen perusteella, mutta lyhyellä aikavälillä korkotasojen muutoksilla on vaikutuksia valuuttakursseihin. 

C) Euroalueella ei synny epäsymmetrisiä häiriöitä, koska jäsenmaat voivat itsenäisesti reagoida negatiivisiin kysyntäshokkeihin harjoittamalla ekspansiivista rahapolitiikkaa.

-------------------------------------------------------
Tehtävä 15:

Tarkastellaan taas villapaitojen ja housujen maailmanmarkkinoita. Alla olevassa kuvassa on esitetty kahden eri maan tuotantomahdollisuuksien käyrät (suorat). Mikä seuraavista on mahdollinen housujen hinta (villapaidoissa mitattuna), jolla nämä kaksi maata saattaisivat ryhtyä vaihdantaan keskenään?

A) 1.

B) 2,5.

C) 3.


Kysymys 4


12.07.2015 KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5.00 op. Laurila Hannu


Tenttiohjeet
Tentti ollut joulukuussa 2014
Kysymys 1
Talouden kokonaistasapaino ja talouspolitiikka
1. (uus)klassisen mikroteorian,
2. keynesiläisen makroteorian ja
3. edellisiä kehikoita yhdistelevän neokeynesiläisen synteesin mukaan.

18.11.2014 KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5.00 op. Laurila Hannu


Kysymys 1
Esittele erilaisia tapoja talouden kokonaistasapainon mallintamiseksi. Pohdi niiden lähtökohtaisia eroja ja tarkastele erojen vaikutuksia talouspoliittisiin suosituksiin esimerkiksi finanssikriisin tapauksessa. 

24.10.2014 KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5.00 op. Laurila Hannu


Kysymys 1
Talouden kokonaistasapainon mallintaminen.
Kysymys 2
Onko raha neutraalia?
Kysymys 3
Paastoaminen vs. elvytys Suomen talouden nykytilassa.

19.11.2013 KTALP110 Johdatus kansantaloustieteeseen 6.00 op. Laurila Hannu


Kysymys 1
Näytä klassisen yleisen tasapainon mallia käyttäen, miten talous sopeutuu äkillisestä tuottavuuden romahduksesta aiheutuvaan reaaliseen shokkiin.
Kysymys 2
Rakenna Hicksin IS-LM-malli ja käy sen avulla keskustelua suhdannepolitiikan vaikuttavuudesta.

04.11.2013 KTALP110 Johdatus kansantaloustieteeseen 6.00 op. Laurila Hannu


Tenttiohjeet
Vastaa kumpaankin kysymykseen
Kysymys 1
Mallinna talouden tasapainomalli ja esitä sen avulla talouden sopeutuminen pääoman lisäyksestä johtuvaan reaaliseen sokkiin.
Kysymys 2
Esitä Hicksin IS-LM -malli ja esittele sen avulla (jälki)keynesiläisen suhdannepolitiikan toiminta kerroin- ja syrjäytysvaikutuksineen

18.10.2013 KTALP110 Johdatus kansantaloustieteeseen 6.00 op. Laurila Hannu


Kysymys 1
1. Klassinen malli talouden yleisestä tasapainosta
Rakenna yksinkertainen kokonaistalouden malli mikroteoreettisista osista ja perustele markkinaratkaisun stabiilius ja tehokkuus.
Kysymys 2
2. Talouden sopeutuminen finanssikriisiin
Käytä edellä rakentamaasi mallia ja osoita samalla perustelut seuraaville näkemyksille ja niiden erolle:

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö lausui Taloussanomien haastattelussa (10.10.2013.) mm. seuraavaa: "Suomella on syytä olla eurokentillä tiukkana ja ajaa markkinakuriin (eli julkisen talouden budjettikuriin) perustuvaa politiikkaa. Ensinnäkin Suomi on hoitanut talousongelmansa itse. Toisekseen Suomi on noudattanut Euroopan Unionin (EU) kasvu- ja vakaussopimusta tarkkaan."

Keynesiläisesti ajatteleva muotoilisi saman näin: "Suomella on syytä olla eurokentillä tiukkana ja ajaa markkinakuriin perustuvan politiikan kumoamista. Suomi on hoitanut itsensä ongelmiin noudattamalla Euroopan Unionin (EU) kasvu- ja vakaussopimusta tarkkaan."

26.10.2012 KTALP110 Johdatus kansantaloustieteeseen 6.00 op. Laurila Hannu


Kysymys 1
Tee luentojen sisällöstä tiivis yhteenveto kirjoittamalla essee aiheesta "Markkinatalouden toiminta".

31.10.2011 KTALP110 Johdatus kansantaloustieteeseen 6.00 op. Laurila Hannu


Kysymys 1
Markkinatasapainon stabiilius ja tehokkuus.
Kysymys 2
Työmarkkinoiden muodostuminen lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä.
Kysymys 3
Klassisen ja keynesiläisen koulukunnan ajattelut keskeiset erot.

18.10.2011 KTALP110 Johdatus kansantaloustieteeseen 6.00 op. Laurila Hannu


Kysymys 1
Kilpailun merkitys markkinataloudessa
Kysymys 2
Kuluttajan päätöksenteko yliajan ja sen taloudelliset seuraamukset
Kysymys 3
Talouden kokonaistasapainon klassinen ja Keynesiläinen tulkinta

22.11.2010 KTALP110 Johdatus kansantaloustieteeseen 6.00 op. Laurila Hannu


Kysymys 1
Työn kysyntä ja tarjonta ja työmarkkinoiden tasapaino. Osoita, että ratkaisu on stabiili ja tehokas.
Kysymys 2
Koulutusvalintojen vaikutus työmarkkinoiden pitkän tähtäyksen tasapainoon. Entä jos jollakin alalla on vahva ammattiliitto?
Kysymys 3
Keynesin käsitys työmarkkinoiden toiminnasta. Mikä yhteys sillä on ns. Phillipsin käyrään?

21.10.2010 KTALP110 Johdatus kansantaloustieteeseen 6.00 op. Laurila Hannu


Kysymys 1
Perustele lyhyesti seuraavat
a) työn kysynnän kuvaaja
b) taaksepäin kaartuva työn tarjontakäyrä
c) työmarkkinatasapaino, stabiilius ja tehokkuus
d) Keynesin työmarkkinakritiikki
Kysymys 2
Hyödykemarkkinoiden kilpailu lyhyellä ja pitkällä tähtäyksellä
Kysymys 3
Makrotaloudellisen ajattelun kehitysvaiheet

07.12.2009 KTALP110 Johdatus kansantaloustieteeseen 6.00 op. Laurila Hannu


Kysymys 1
Kulutushyödykkeiden kysyntä ja tarjonta sekä niiden kohtaaminen (1) talousyksikköjen, (2) markkinoiden ja (3) kansantalouden tasolla.

09.11.2009 KTALP110 Johdatus kansantaloustieteeseen 6.00 op. Laurila Hannu


Kysymys 1
Näytä ja perustele mitä henkilöautojen markkinoilla tapahtuu, kun
a. talouteen iskee taantuma
b. autovero kevenee
c. raakaöljyn hinta laskee
Kysymys 2
Työmarkkinoiden kysyntä, tarjonta ja tasapaino klassikkojen mukaan.
Kysymys 3
Keynesin käsitys työmarkkinoiden toiminnasta ja sen politiikkaimplikaatiot

27.10.2009 KTALP110 Johdatus kansantaloustieteeseen 6.00 op. Laurila Hannu


Kysymys 1
Kilpailu ja voitonsaalistus hyödykemarkkinoilla
Kysymys 2
Koulutus ja säästäminen elinkaarimallissa
Kysymys 3
Suhdannepolitiikka ja sen vaikuttavuus

01.12.2008 KTALP110 Johdatus kansantaloustieteeseen 6.00 op. Laurila Hannu


Kysymys 1
Selvitä lyhyesti seuraavat:
a) tulo- ja substituutiovaikutus
b) kuluttajan valinnan elinkaarimalli
c) voitontavoittelun hyvinvointivaikutus
Kysymys 2
Mitä henkilöautojen markkinoilla tapahtuu, kun
a) talouteen iskee taantuma
b) autovero kevenee
c) raakaöljyn hinta laskee
Kysymys 3
Keynesiläinen lamateoria ja sen politiikkaimplikaatiot

03.11.2008 KTALP110 Johdatus kansantaloustieteeseen 6.00 op. Laurila Hannu


Kysymys 1
Hyödykemarkkinoiden kysyntä, tarjonta ja tasapainon muodostuminen
a) osittaistasapainomallissa
b) neo-keynesiläisessä kokonaistasapainomallissa
Kysymys 2
Kuluttajien intertemporaalinen päätöksenteko ja sen implikaatiot

16.10.2008 KTALP110 Johdatus kansantaloustieteeseen 6.00 op. Laurila Hannu


Tenttiohjeet
Selitä lyhyesti vähintään kaksi seuraavista:
Kysymys 1
a) markkinatasapainon stabiilius ja tehokkuus
b) voitonsaalistus kilpailullisilla markkinoilla
c) tehokkuus, tehottomuus, niukkuus ja vaihtoehtoiskustannus
Kysymys 2
Ajankäyttö kuluttajan valinnan kysymyksenä
Kysymys 3
Keynesiläinen käsitys talouden kokonaistasapainosta