22.07.2017 KATTAA37 Rahatalous 5.00 op. Konttinen Markku


Tenttiohjeet
KATTAA37 Rahatalous
13.6.2017

Tentin maksimipistemäärä on 30 pistettä.
Kohdat 2-4 ovat esseekysymyksiä.
Kysymys 1
1. Selitä mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat (2 p/kohta),
a) rahakerroin (money multiplier),
b) korkojen riskirakenne ja
c) Keynesin likviditeettipreferenssiteoria koskien rahan kysyntää
Kysymys 2
2. Esittele syitä, jotka johtivat vuonna 2007 alkaneeseen finanssikriisiin ja toimenpiteitä, joilla USA:n
keskuspankki Fed, USA:n valtio ja Euroopan keskuspankki ovat pyrkineet taistelemaan finanssikriisin
aiheuttamia ongelmia vastaan (6 p)
Kysymys 3
3. Rahapolitiikan tavoitteet, strategiat ja taktiikat Euroopan keskuspankissa ja USA:n keskuspankissa
Fed. Ota myös kantaa siihen, onko niillä nykyään käytössä suoran inflaationtavoitteen strategia eli ns.
inflation targeting –strategia. (6 p)
Kysymys 4
4. Esittele tekijöitä, jotka vaikuttavat kelluvien valuuttakurssien määräytymiseen pitkällä ja lyhyellä
aikavälillä (6 p)
Kysymys 5
5. a) Käyttäen apuna pankkijärjestelmän reservien kysyntä- ja tarjontakäyrät sisältäviä kuvia näytä
miten keskuspankki voi muuttaa pankkien välisten markkinoiden yön yli – korkoa (jonka tavoitetasoa
kutsutaan termillä ohjauskorko, Federal Funds Target Rate (Fed), main refinancing operations target
(EKP)) avomarkkinaoperaatioiden sekä erikoistapauksissa myös antolainauskoron (discount rate (Fed)
/ marginal lending facility (EKP)) ja nykyään myös kassavarantovelvoitteille eli reserveille (reserve
requirements) maksettavan koron muutosten kautta (3 p)

5. b) Mitä Taylorin säännön mukaan keskuspankin tulee tehdä ohjauskorolle (Federal Funds Target
Rate, interest rate target) seuraavien skenaarioiden tapauksessa?
i. Työttömyys nousee johtuen taantumasta.
ii. Öljyn hinta laskee voimakkaasti, mikä alentaa talouden kokonaisinflaatiota 1 %.
(kohta 5.b) yhteensä 3 p)

07.05.2013 KTALA203 Rahatalous 5.00 op. Konttinen Markku


Kysymys 1
Selitä mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat ( 2p / kohta),
a) Fisherin yhtälö,
b) rahakerroin (money multiplier) ja
c) rahan kvantiteettiteoria (quantity theory of money).
Kysymys 2
Tarkastele tekijöitä, jotka yleisesti ottaen voivat johtaa finanssikriisiin sekä erityisesti tekijöitä, jotka johtivat vuonna 2007 alkaneeseen kansainväliseen finanssikriisiin. (6p)
Kysymys 3
Esittele keskuspankin eri välineitä, joiden avulla se pyrkii vaikuttamaan liikkeellä olevan rahan määrään. Kerro myös mikä näistä välineistä on tehokkain normaalissa taloustilanteessa ja miksi se on tehokkain. (6p)
Kysymys 4
Tarkastele rahapolitiikan tavoitteita Euroopan keskuspankissa ja USA:n keskuspankissa (Federal Reserve System) sekä Mishkinin kurssikirjan mukaan että viime aikoina lisää painoarvoa saaneita tavoitteita, joita esitellään kurssivaatimuksissa olevassa Suomen Pankin artikkelissa (Kilponen, Kontulainen & Suvanto). (6p)
Kysymys 5
5 A) Käyttäen apuna pankkijärjestelmän reservien kysyntä- ja tarjontakäyrät sisältäviä kuvia näytä mitä tapahtuu pankkien väliselle yön yli -korolle, lainatuille reserveille ja ei-lainatuille reserveille, kun keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan. (3p)
Kysymys 6
5 B) Jos EKP päättää harjoittaa aikaisempaa tiukempaa rahapolitiikkaa taistellakseen inflaatiota vastaan, niin mitä tapahtuu US dollarin ulkoiselle arvolle verrattuna euroon? Käytä vastauksessasi apuna valuuttakurssien kysyntä- ja tarjontakäyrät sisältävää kuvaa. (3p)

26.04.2013 KTALA203 Rahatalous 5.00 op. Konttinen Markku


Tenttiohjeet
TENTTIARKISTO EI SKULAA, TÄMÄ TENTTI ON 16.7.2012
Kysymys 1
Selitä mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat (2 p / kohta)
a) korkojen riskirakenne,
b) Taylorin sääntö (Taylor’s rule) ja
c) kansainvälinen korkopariteetti (interest rate parity).
Kysymys 2
Esittele keskuspankin eri välineitä, joiden avulla se pyrkii vaikuttamaan liikkeellä olevan rahan
määrään. Kerro myös mikä näistä välineistä on tehokkain normaalissa taloustilanteessa ja miksi se on
tehokkain. (6 p)
Kysymys 3
Esittele seuraavat rahan kysyntäteoriat (2 p / kohta):
a) Fisherin kvantiteettiteoria,
b) Keynesin likviditeettipreferenssiteoria ja
c) Friedmanin (moderni) kvantiteettiteoria
Kysymys 4
Friedmanin mukaan inflaatio on aina ja kaikkialla rahataloudellinen ilmiö. Pohdi voivatko muut
taloudelliset syyt kuin rahamäärän pysyvä kasvu aiheuttaa pysyvää inflaatiota. (6 p)
Kysymys 5
5.a) Jos keskuspankki tavoittelee vakaata korkotasoa, niin miksi kasvu pankkien kassareservien
kysynnässä johtaa rahan tarjonnan kasvuun? Perustele vastauksesi sellaisen kuvan avulla, jossa on
esitetty pankkijärjestelmän reservien kysyntä- ja tarjontakäyrät. (3 p)
Kysymys 6
5.b) Käyttäen apuna sekä joukkolainojen kysyntä- ja tarjontakuvaa että rahamarkkinoiden likviditeettipreferenssi
-kehikkoa näytä mitä korkotasolle tapahtuu, kun joukkolainojen riskipitoisuus kasvaa
(kuten viime aikoina on käynyt). Ovatko tulokset kvalitatiivisesti samat molemmissa kuvissa? (3 p)

18.06.2010 KTALA203 Rahatalous 5.00 op. Konttinen Markku


Kysymys 1
Selitä, mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat (2p./kohta)
a) Fisherin yhtälö (Fisher equation),
b) Taylorin sääntö ja
c) rahakerroin (money multiplier)
Kysymys 2
Määrittele korkojen aikarakenne, ja esittele korkojen aikarakenteen selittämiseksi käytettyjä teorioita. (6 p.)
Kysymys 3
Rahapolitiikan tavoitteet ja strategiat (6 p.)
Kysymys 4
Esittele seuraavat rahan kysyntäteoriat (2 p./kohta)
a) Fisherin kvantiteettiteoria,
b) Keynesin likviditeettipreferenssiteoria ja
c) Friedmanin (moderni) kvantiteettiteoria.
Kysymys 5
a) Käyttäen apuna reservien kysyntä- ja tarjontakuvaajaa näytä, mitä tapahtuu pankkien väliselle yön yli- korolle (Federal Funds Rate), jos talous kasvaa voimakkaasti nostaen käyttötilitalletusten (checkable deposits) määrää. (3 p.)

b) Jos Yhdysvaltojen keskuspankki Fed ostaa U.S. dollareita valuuttakurssimarkkinoilta ilman, että se sterilisoi ostojen vaikutukset Yhdysvaltojen talouteen, niin mitä tapahtuu Fed:n kansainvälisille valuuttareserveille, rahan tarjonnalle Yhdysvalloissa ja U.S. dollarin ulkoiselle arvolle eli sen valuuttakurssille? (3 p.)

08.02.2009 KTALA203 Rahatalous 5.00 op. Konttinen Markku


Kysymys 1
Selvitä mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat (2p/kohta)
a) Markkinahinnan antama tuotto (yield to maturity)
b) Ostovoimapariteetti (purchasing power parity)
c) Rahan kvantiteettiteoria (quantity theory of money)
Kysymys 2
Esittele Keskuspankin eri välineitä, joiden avulla se pyrkii vaikuttamaan liikkeellä olevan rahan määrään. Kerro myös mikä näistä välineistä on tehokkain normaalissa taloustilanteessa ja miksi se on tehokkain? (6p)
Kysymys 3
Rahapolitiikan tavoitteet ja strategiat (6p)
Kysymys 4
Friedmanin mukaan inflaatio on aina ja kaikkialla rahataloudellinen ilmiö. Pohdi voivatko muut taloudelliset syyt kuin rahamäärän kasvu aiheuttaa pysyvää inflaatiota. (6p)
Kysymys 5
a) Jos KP tavoittelee vakaata korkotasoa, niin miksi kasvu pankkien kassareservien kysynnässä johtaa rahan tarjonnan kasvuun? Perustele vastauksesi sellaisen kuvan avulla, jossa on esitetty pankkijärjestelmän reservien kysyntä- ja tarjontakäyrät. (3p)
b) Väite: Jos tarkasteltavan maan valuutan ulkoinen arvo laskee, niin sen hyvinvointi heikkenee aina. Onko tämä väite oikein vai väärin. Perustele. (3p)